Dyrektor CZD publikuje pełne dane nt. zarobków pielęgniarek

Dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka pro­stu­je infor­ma­cje medial­nie, nie tyl­ko na temat zarob­ków, ale rów­nież na temat sytu­acji w jakiej zna­lazł się szpi­tal. Dyrektor twier­dzi, że nie może speł­nić postu­la­tów pie­lę­gnia­rek, bo cen­trum nie ma na to pieniędzy.

Fot. Cezary Piwowarski /  Wikipedia / Centrum Zdrowia Dziecka

Fot. Cezary Piwowarski / Wikipedia / Centrum Zdrowia Dziecka

W związ­ku z sze­re­giem infor­ma­cji medial­nych oraz wypo­wie­dzi przed­sta­wi­cie­li straj­ku­ją­cych pie­lę­gnia­rek, chcie­li­by­śmy przed­sta­wić Państwu fak­ty i szcze­gó­ły doty­czą­ce spo­ru zbio­ro­we­go, żądań pie­lę­gnia­rek i prze­bie­gu roz­mów negocjacyjnych.

W pierw­szej kolej­no­ści wska­zu­je­my, że wszel­kie dane pre­zen­to­wa­ne przez IPCZD w trak­cie straj­ku bądź prze­ka­zy­wa­ne mediom są prawdziwe.

Spór zbio­ro­wy został zapo­cząt­ko­wa­ny w grud­niu 2014 r. Jedynym jego postu­la­tem jest pod­wyż­ka wyna­gro­dze­nia zasad­ni­cze­go pie­lę­gnia­rek o 35% w sto­sun­ku do pozio­mu z daty zapo­cząt­ko­wa­nia spo­ru zbiorowego.

Ten postu­lat nie był zmie­nia­ny ani roz­sze­rza­ny o inne przez okres 1,5 roku. Nawet w dacie roz­po­czę­cia straj­ku, w zeszły wto­rek, tj. 24.05.2016, nie było innych postu­la­tów po stro­nie związ­ko­wej. Przedstawicielki Związku Zawodowego postu­la­ty poza­pła­co­we sfor­mu­ło­wa­ły dopie­ro 27 maja, czy­li czwar­te­go dnia strajku.

Zwracamy uwa­gę, że nie jest praw­dą, że wyna­gro­dze­nia pie­lę­gnia­rek nie zmie­nia­ły się od 2008 roku. W tym okre­sie nastę­po­wa­ły indy­wi­du­al­ne zwięk­sze­nia wyna­gro­dze­nia. Od wrze­śnia 2015 roku wypła­ca­na jest rów­nież kwo­ta wyni­ka­ją­ca z roz­po­rzą­dze­nia OWU (tzw. pod­wyż­ki Zembali). W wyni­ku powyż­szych zmian śred­nie wyna­gro­dze­nie brut­to pie­lę­gnia­rek i położ­nych zwięk­szy­ło się z 4198 zł w 2008 roku do 4940 zł w kwiet­niu 2016 roku. Kolejne pod­wyż­ki wyni­ka­ją­ce z OWU pie­lę­gniar­ki otrzy­ma­ją już we wrze­śniu. Uważamy, że w powyż­szej sytu­acji for­ma straj­ku przy­ję­ta przez zarząd Związku jest niezrozumiała.

W obec­nej sytu­acji finan­so­wej IPCZD nie może zaak­cep­to­wać żądań pro­te­stu­ją­cych. W toku pro­wa­dzo­nych roz­mów zapro­po­no­wa­li­śmy wszyst­kim pie­lę­gniar­kom i położ­nym pod­wyż­kę wyna­gro­dze­nia zasad­ni­cze­go w wyso­ko­ści śred­nio 90 zł brut­to, co prze­kła­da się na fak­tycz­ną pod­wyż­kę 130 zł śred­nio, uwzględ­nia­jąc dodat­ki. Ta pro­po­zy­cja nie spo­tka­ła się z akcep­ta­cją. W dniu 31 maja wie­czo­rem Instytut, po ponow­nym prze­ana­li­zo­wa­niu swo­jej sytu­acji finan­so­wej oraz wery­fi­ka­cji tych danych przez Ministerstwo Zdrowia i uzy­ska­niu zapew­nie­nia od Ministra Zdrowia o prze­sza­co­wa­niu wyce­ny pro­ce­dur pedia­trycz­nych, zwłasz­cza wyso­ko­spe­cja­li­stycz­nych, jesz­cze w tym roku, przy­go­to­wał dla pro­te­stu­ją­cych ofer­tę pod­wyż­ki wyna­gro­dze­nia zasad­ni­cze­go dla wszyst­kich pie­lę­gnia­rek i położ­nych w wyso­ko­ści 250 zł brut­to na oso­bę, co prze­kła­da się na fak­tycz­ną pod­wyż­kę w wyso­ko­ści śred­nio 360 zł brut­to, uwzględ­nia­jąc dodat­ki. Pomimo, iż była to pro­po­zy­cja nie­mal 3 krot­nie wyż­sza niż pier­wot­nie przed­sta­wio­na pro­te­stu­ją­cym, nie zosta­ła ona przy­ję­ta przez strajkujących.

opis

aktu­al­ne

Po pro­po­no­wa­nej pod­wyż­ce 250

Wynagrodzenie zasad­ni­cze naj­niż­sze brut­to (bez dodatków)

2 530

2 780

Wynagrodzenie zasad­ni­cze naj­wyż­sze brut­to (bez dodatków)

4 100

4 350

Wynagrodzenie naj­niż­sze brut­to (z uwzględ­nie­niem dodatków)

2 530

2 780

Wynagrodzenie naj­wyż­sze brut­to (z uwzględ­nie­niem dodatków)

9 687

9 958

opis

aktu­al­ne

po pro­po­no­wa­nej pod­wyż­ce 250

śred­nie wyna­gro­dze­nie brut­to (z uwzględ­nie­niem dodat­ków, ale bez godzin nadliczbowych)

4 854

5 217

Instytut pro­po­no­wał pro­te­stu­ją­cym takie roz­ło­że­nie kwot pod­wyż­ki, aby naj­mniej zara­bia­ją­cy otrzy­ma­li pod­wyż­ki w wyż­szych kwo­tach, nato­miast oso­by naj­le­piej zara­bia­ją­ce otrzy­ma­ły niż­sze pod­wyż­ki, tak, aby speł­nić postu­lat straj­ku­ją­cych doty­czą­cy zwięk­sze­nia atrak­cyj­no­ści IPCZD wobec mło­dych pie­lę­gnia­rek. Prawdą jest bowiem, że roz­pię­tość płac jest w Instytucie bar­dzo duża i oso­by bez sta­żu pra­cy zara­bia­ją sto­sun­ko­wo nie­wie­le. Dzieje się to kosz­tem wyż­szych zarob­ków osób z więk­szym sta­żem pra­cy. Również ta pro­po­zy­cja nie spo­tka­ła się z zain­te­re­so­wa­niem protestujących.

Postawa pro­te­stu­ją­cych usztyw­ni­ła się – od 26 maja nie ule­ga zmia­nie – pie­lę­gniar­ki i położ­ne żąda­ją pod­wy­żek o 500 zł brut­to dla każ­dej z nich, co ozna­cza fak­tycz­ną pod­wyż­kę w wyso­ko­ści śred­nio 720 zł brut­to, uwzględ­nia­jąc dodat­ki. Są to kwo­ty, na któ­re Instytutu nie stać.

Zwracamy uwa­gę, iż w swo­ich pro­po­zy­cjach Instytut, na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści, uwzględ­nił wszyst­kie poza­pła­co­we postu­la­ty pro­te­stu­ją­cych, mimo, iż poja­wi­ły się dopie­ro pod­czas trwa­nia straj­ku i nie były przed­mio­tem spo­ru zbio­ro­we­go (pro­jekt poro­zu­mie­nia w załą­cze­niu). Instytut zobo­wią­zał się do:

- auto­ma­tycz­ne­go wli­cza­nia do pod­sta­wy wyna­gro­dze­nia przy­szłych pod­wy­żek z roz­po­rzą­dze­nia OWU;

- włą­cza­nia pie­lę­gnia­rek do zespo­łów badaw­czych w pro­jek­tach nauko­wych – tam, gdzie wyko­nu­ją one zada­nia zwią­za­ne z tema­tem pro­jek­tu naukowego;

- doko­ny­wa­nia wspól­nych ze Związkiem Zawodowym prze­glą­dów zatrud­nie­nia 2 razy do roku i w opar­ciu o ich wyni­ki dosto­so­wy­wa­nia licz­ny obsa­dy pielęgniarskiej;

- usta­le­nia mak­sy­mal­ne­go limi­tu godzin nad­licz­bo­wych, znacz­nie niż­sze­go niż usta­wo­wy oraz dodat­ku wypła­ca­ne­go do godzin nad­licz­bo­wych wyż­sze­go o 50 % od ustawowego;

- zapła­ce­nia pro­te­stu­ją­cym wyna­gro­dze­nia za czas strajku.

Nie są praw­dą infor­ma­cje prze­ka­zy­wa­ne przez Związek o zagro­że­niu bez­pie­czeń­stwa pacjen­tów IPCZD ze wzglę­du na zbyt małą licz­bę pie­lę­gnia­rek zatrud­nio­nych w Instytucie i zbyt duże obcią­że­nie pracą.

Analiza danych doty­czą­cych zatrud­nie­nia nie wska­zu­je na pogar­sza­nie się sytu­acji pie­lę­gnia­rek w IPCZD (co prze­ka­za­li­śmy w pierw­szym oświad­cze­niu). Jest ich tyle samo, przy podob­nej pra­cy mie­rzo­nej tymi samy­mi wskaź­ni­ka­mi. Ponieważ otrzy­mu­je­my infor­ma­cje o bra­kach w nie­któ­rych miej­scach, zapro­si­li­śmy Związek do prze­pro­wa­dze­nia wspól­nej ana­li­zy zatrud­nie­nia oraz zapro­po­no­wa­li­śmy audyt orga­nu nad­zo­ru­ją­ce­go. Nasze pro­po­zy­cje zosta­ły odrzucone.

Dyrekcja IPCZD rozu­mie ocze­ki­wa­nia pra­cow­ni­ków w zakre­sie zwięk­sza­nia wyna­gro­dzeń. Niemniej żąda­nia takie powin­ny być osa­dzo­ne na grun­cie realiów funk­cjo­no­wa­nia pra­co­daw­cy. Wyrażamy żal, że ten nie­prze­my­śla­ny pro­test może dopro­wa­dzić do likwi­da­cji szpi­ta­la wybu­do­wa­ne­go za środ­ki ze zbió­rek spo­łecz­nych, któ­ry leczy rocz­nie 200 tys. naj­cię­żej cho­rych dzie­ci z całe­go kra­ju i któ­ry wyko­nu­je pew­ne pro­ce­du­ry jako jedy­ny w kra­ju. Brak pod­ję­cia pra­cy przez panie pie­lę­gniar­ki i położ­ne powo­du­je wie­lo­mi­lio­no­we stra­ty finan­so­we, przy­zna­nie pod­wy­żek w żąda­nych kwo­tach dopro­wa­dzi do tego same­go fatal­ne­go skut­ku w nie­dłu­gim cza­sie. 2200 pra­cow­ni­ków, w tym pra­wie 800 pie­lę­gnia­rek stra­ci wte­dy pra­cę. Wzywamy straj­ku­ją­cych do uwzględ­nie­nia sytu­acji finan­so­wej Instytutu i powrót do pra­cy. Dalszy strajk może dopro­wa­dzić jedy­nie do tra­ge­dii, nie może nato­miast dopro­wa­dzić do speł­nie­nia ocze­ki­wań pła­co­wych pie­lę­gnia­rek ze wzglę­du na brak środ­ków. Jedynymi, któ­rzy mogą jesz­cze uchro­nić IPCZD od tej tra­ge­dii są strajkujący.

W dniu wczo­raj­szym spo­tka­łam się ze straj­ku­ją­cy­mi pie­lę­gniar­ka­mi i wyja­śni­łam im, skąd wzię­ła się pro­po­no­wa­na kwo­ta pod­wyż­ki i tłu­ma­czy­łam, że Instytut nie może pozwo­lić sobie na nic wię­cej w aktu­al­nej sytu­acji. Po tym spo­tka­niu straj­ku­ją­ce pie­lę­gniar­ki pod­ję­ły decy­zję o prze­pro­wa­dze­niu refe­ren­dum w spra­wie zaostrze­nia straj­ku, o czym dyrek­cja Instytutu nie zosta­ła poin­for­mo­wa­na i dowie­dzia­ła się z mediów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.