Dyrektor CZD publikuje pełne dane nt. zarobków pielęgniarek

Dyrek­tor Cen­trum Zdrowia Dziec­ka pros­tu­je infor­ma­c­je medi­al­nie, nie tylko na tem­at zarobków, ale również na tem­at sytu­acji w jakiej znalazł się szpi­tal. Dyrek­tor twierdzi, że nie może spełnić pos­tu­latów pielęg­niarek, bo cen­trum nie ma na to pieniędzy.

Fot. Cezary Piwowarski /  Wikipedia / Centrum Zdrowia Dziecka

Fot. Cezary Piwowars­ki / Wikipedia / Cen­trum Zdrowia Dziec­ka

W związku z szeregiem infor­ma­cji medi­al­nych oraz wypowiedzi przed­staw­icieli stra­jku­ją­cych pielęg­niarek, chcielibyśmy przed­staw­ić Państ­wu fak­ty i szczegóły doty­czące sporu zbiorowego, żądań pielęg­niarek i prze­biegu rozmów negoc­ja­cyjnych.
W pier­wszej kole­jnoś­ci wskazu­je­my, że wszelkie dane prezen­towane przez IPCZD w trak­cie stra­jku bądź przekazy­wane mediom są prawdzi­we.

Spór zbiorowy został zapoc­zątkowany w grud­niu 2014 r. Jedynym jego pos­tu­latem jest pod­wyż­ka wyna­grodzenia zasad­niczego pielęg­niarek o 35% w sto­sunku do poziomu z daty zapoc­zątkowa­nia sporu zbiorowego.

Ten pos­tu­lat nie był zmieni­any ani rozsz­erzany o inne przez okres 1,5 roku. Nawet w dacie rozpoczę­cia stra­jku, w zeszły wtorek, tj. 24.05.2016, nie było innych pos­tu­latów po stron­ie związkowej. Przed­staw­iciel­ki Związku Zawodowego pos­tu­laty poza­pła­cowe sfor­mułowały dopiero 27 maja, czyli czwartego dnia stra­jku.

Zwracamy uwagę, że nie jest prawdą, że wyna­grodzenia pielęg­niarek nie zmieni­ały się od 2008 roku. W tym okre­sie następowały indy­wid­u­alne zwięk­szenia wyna­grodzenia. Od wrześ­nia 2015 roku wypła­cana jest również kwo­ta wynika­ją­ca z roz­porządzenia OWU (tzw. pod­wyż­ki Zem­bali). W wyniku powyższych zmi­an śred­nie wyna­grodze­nie brut­to pielęg­niarek i położnych zwięk­szyło się z 4198 zł w 2008 roku do 4940 zł w kwiet­niu 2016 roku. Kole­jne pod­wyż­ki wynika­jące z OWU pielęg­niar­ki otrzy­ma­ją już we wrześniu. Uważamy, że w powyższej sytu­acji for­ma stra­jku przyję­ta przez zarząd Związku jest niezrozu­mi­ała.

W obec­nej sytu­acji finan­sowej IPCZD nie może zaak­cep­tować żądań protes­tu­ją­cych. W toku prowad­zonych rozmów zapro­ponowal­iśmy wszys­tkim pielęg­niarkom i położnym pod­wyżkę wyna­grodzenia zasad­niczego w wysokoś­ci śred­nio 90 zł brut­to, co przekła­da się na fak­ty­czną pod­wyżkę 130 zł śred­nio, uwzględ­ni­a­jąc dodat­ki. Ta propozy­c­ja nie spotkała się z akcep­tacją. W dniu 31 maja wiec­zorem Insty­tut, po ponownym przeanal­i­zowa­niu swo­jej sytu­acji finan­sowej oraz wery­fikacji tych danych przez Min­is­terst­wo Zdrowia i uzyska­niu zapewnienia od Min­is­tra Zdrowia o przesza­cow­a­niu wyce­ny pro­ce­dur pedi­atrycznych, zwłaszcza wysokospec­jal­isty­cznych, jeszcze w tym roku, przy­go­tował dla protes­tu­ją­cych ofer­tę pod­wyż­ki wyna­grodzenia zasad­niczego dla wszys­t­kich pielęg­niarek i położnych w wysokoś­ci 250 zł brut­to na osobę, co przekła­da się na fak­ty­czną pod­wyżkę w wysokoś­ci śred­nio 360 zł brut­to, uwzględ­ni­a­jąc dodat­ki. Pomi­mo, iż była to propozy­c­ja niemal 3 krot­nie wyższa niż pier­wot­nie przed­staw­iona protes­tu­ją­cym, nie została ona przyję­ta przez stra­jku­ją­cych.

opis

aktu­alne

Po pro­ponowanej pod­wyżce 250

Wyna­grodze­nie zasad­nicze najniższe brut­to (bez dodatków)

2 530

2 780

Wyna­grodze­nie zasad­nicze najwyższe brut­to (bez dodatków)

4 100

4 350

Wyna­grodze­nie najniższe brut­to (z uwzględ­nie­niem dodatków)

2 530

2 780

Wyna­grodze­nie najwyższe brut­to (z uwzględ­nie­niem dodatków)

9 687

9 958

opis

aktu­alne

po pro­ponowanej pod­wyżce 250

śred­nie wyna­grodze­nie brut­to (z uwzględ­nie­niem dodatków, ale bez godzin nadliczbowych)

4 854

5 217

Insty­tut pro­ponował protes­tu­ją­cym takie rozłoże­nie kwot pod­wyż­ki, aby najm­niej zara­bi­a­ją­cy otrzy­mali pod­wyż­ki w wyższych kwotach, nato­mi­ast oso­by najlepiej zara­bi­a­jące otrzy­mały niższe pod­wyż­ki, tak, aby spełnić pos­tu­lat stra­jku­ją­cych doty­czą­cy zwięk­szenia atrak­cyjnoś­ci IPCZD wobec młodych pielęg­niarek. Prawdą jest bowiem, że rozpię­tość płac jest w Insty­tu­cie bard­zo duża i oso­by bez stażu pra­cy zara­bi­a­ją sto­sunkowo niewiele. Dzieje się to kosztem wyższych zarobków osób z więk­szym stażem pra­cy. Również ta propozy­c­ja nie spotkała się z zain­tere­sowaniem protes­tu­ją­cych.

Postawa protes­tu­ją­cych usz­ty­wniła się – od 26 maja nie ule­ga zmi­an­ie – pielęg­niar­ki i położne żąda­ją pod­wyżek o 500 zł brut­to dla każdej z nich, co oznacza fak­ty­czną pod­wyżkę w wysokoś­ci śred­nio 720 zł brut­to, uwzględ­ni­a­jąc dodat­ki. Są to kwoty, na które Insty­tu­tu nie stać.

Zwracamy uwagę, iż w swoich propozy­c­jach Insty­tut, na miarę swoich możli­woś­ci, uwzględ­nił wszys­tkie poza­pła­cowe pos­tu­laty protes­tu­ją­cych, mimo, iż pojaw­iły się dopiero pod­czas trwa­nia stra­jku i nie były przed­miotem sporu zbiorowego (pro­jekt porozu­mienia w załącze­niu). Insty­tut zobow­iązał się do:

- automaty­cznego wlicza­nia do pod­stawy wyna­grodzenia przyszłych pod­wyżek z roz­porządzenia OWU;

- włącza­nia pielęg­niarek do zespołów badaw­czych w pro­jek­tach naukowych – tam, gdzie wykonu­ją one zada­nia związane z tem­atem pro­jek­tu naukowego;

- dokony­wa­nia wspól­nych ze Związkiem Zawodowym przeglądów zatrud­nienia 2 razy do roku i w opar­ciu o ich wyni­ki dos­tosowywa­nia liczny obsady pielęg­niarskiej;

- ustal­e­nia maksy­mal­nego lim­i­tu godzin nadliczbowych, znacznie niższego niż usta­wowy oraz dodatku wypła­canego do godzin nadliczbowych wyższego o 50 % od usta­wowego;

- zapłace­nia protes­tu­ją­cym wyna­grodzenia za czas stra­jku.

Nie są prawdą infor­ma­c­je przekazy­wane przez Związek o zagroże­niu bez­pieczeńst­wa pac­jen­tów IPCZD ze wzglę­du na zbyt małą liczbę pielęg­niarek zatrud­nionych w Insty­tu­cie i zbyt duże obciąże­nie pracą.

Anal­iza danych doty­czą­cych zatrud­nienia nie wskazu­je na pog­a­rszanie się sytu­acji pielęg­niarek w IPCZD (co przekaza­l­iśmy w pier­wszym oświad­cze­niu). Jest ich tyle samo, przy podob­nej pra­cy mier­zonej tymi samy­mi wskaźnika­mi. Ponieważ otrzy­mu­je­my infor­ma­c­je o brakach w niek­tórych miejs­cach, zaprosil­iśmy Związek do przeprowadzenia wspól­nej anal­izy zatrud­nienia oraz zapro­ponowal­iśmy audyt organu nad­zoru­jącego. Nasze propozy­c­je zostały odrzu­cone.

Dyrekc­ja IPCZD rozu­mie oczeki­wa­nia pra­cown­ików w zakre­sie zwięk­sza­nia wyna­grodzeń. Niem­niej żąda­nia takie powin­ny być osad­zone na grun­cie real­iów funkcjonowa­nia pra­co­daw­cy. Wyrażamy żal, że ten nieprze­myślany protest może doprowadz­ić do lik­widacji szpi­ta­la wybu­dowanego za środ­ki ze zbiórek społecznych, który leczy rocznie 200 tys. naj­ciężej chorych dzieci z całego kra­ju i który wykonu­je pewne pro­ce­dury jako jedyny w kra­ju. Brak pod­ję­cia pra­cy przez panie pielęg­niar­ki i położne powodu­je wielomil­ionowe straty finan­sowe, przyz­nanie pod­wyżek w żądanych kwotach doprowadzi do tego samego fatal­nego skutku w niedługim cza­sie. 2200 pra­cown­ików, w tym praw­ie 800 pielęg­niarek straci wtedy pracę. Wzy­wamy stra­jku­ją­cych do uwzględ­nienia sytu­acji finan­sowej Insty­tu­tu i powrót do pra­cy. Dal­szy stra­jk może doprowadz­ić jedynie do tragedii, nie może nato­mi­ast doprowadz­ić do spełnienia oczeki­wań pła­cowych pielęg­niarek ze wzglę­du na brak środ­ków. Jedyny­mi, którzy mogą jeszcze uchronić IPCZD od tej tragedii są stra­jku­ją­cy.

W dniu wczo­ra­jszym spotkałam się ze stra­jku­ją­cy­mi pielęg­niarka­mi i wyjaśniłam im, skąd wzięła się pro­ponowana kwo­ta pod­wyż­ki i tłu­maczyłam, że Insty­tut nie może poz­wolić sobie na nic więcej w aktu­al­nej sytu­acji. Po tym spotka­niu stra­jku­jące pielęg­niar­ki pod­jęły decyzję o przeprowadze­niu ref­er­en­dum w spraw­ie zaostrzenia stra­jku, o czym dyrekc­ja Insty­tu­tu nie została poin­for­mowana i dowiedzi­ała się z mediów.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.