Działali tylko pół roku. Wyłudzili 40 mln zł. Firma była znana w całym województwie mazowieckim

Prokuratura Regionalna w Warszawie pro­wa­dzi śledz­two doty­czą­ce zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej, któ­rej człon­ko­wie dopusz­cza­li się licz­nych oszustw skar­bo­wych, uchy­la­li się od opo­dat­ko­wa­nia podat­kiem akcy­zo­wym i podat­kiem od towa­rów i usług, a tak­że pra­li brud­ne pieniądze.

Fot. Pixabay

Do popeł­nia­nia tych prze­stępstw docho­dzi­ło przy obro­cie ole­jem sma­ro­wym i nie­upraw­nio­ną zmia­ną jego przeznaczenia.

Łączna kwo­ta strat z tytu­łu wyłu­dze­nia podat­ku VAT i podat­ku akcy­zo­we­go prze­kra­cza 40 milio­nów złotych.

Co zarzu­ca się podejrzanym

W toku śledz­twa 13 lip­ca 2017 roku zatrzy­ma­no kolej­ne dwie oso­by zamie­sza­ne w prze­stęp­czy pro­ce­der – Dariusza Ch. i Grażynę P.

Zatrzymani co naj­mniej od stycz­nia 2017 roku do 22 czerw­ca 2017 roku podej­mo­wa­li czyn­no­ści uda­rem­nia­ją­ce stwier­dze­nie prze­stęp­cze­go pocho­dze­nia środ­ków pie­nięż­nych. Ich dzia­ła­nia pole­ga­ły na naby­ciu za kwo­tę ponad 2 milio­nów zło­tych kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy udzia­łów usta­lo­nej spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, dzia­ła­ją­cej na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go. Spółka ta zaj­mo­wa­ła się pro­duk­cją wyro­bów z mię­sa. Jest ona jed­nym z pod­mio­tów gospo­dar­czych kon­tro­lo­wa­nych przez człon­ków gru­py prze­stęp­czej. Nabycie udzia­łów przez podej­rza­nych nastą­pi­ło ze środ­ków pocho­dzą­cych z przestępstwa.

Po dopro­wa­dze­niu zatrzy­ma­nych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie pro­ku­ra­tor ogło­sił im zarzu­ty pra­nia brud­nych pie­nię­dzy (art. 299 par. 1, 5 i 6 kodek­su karnego).

Majątek spraw­ców został zabezpieczony

W spra­wie tej wobec innych podej­rza­nych – Leszka P. i Jacka Ż. – pro­ku­ra­tor zasto­so­wał zabez­pie­cze­nie mająt­ko­we, sto­su­jąc art. 45 par. 2 kodek­su kar­ne­go doty­czą­cy kon­fi­ska­ty roz­sze­rzo­nej. Ponadto pro­ku­ra­tor doko­nał zaję­cia udzia­łów przed­się­bior­stwa, któ­re for­mal­nie nie sta­no­wią wła­sno­ści tych sprawców.

Prokurator doko­nał zabez­pie­cze­nia poprzez zaję­cie rucho­mo­ści w posta­ci mię­dzy inny­mi luk­su­so­wych samo­cho­dów, pie­nię­dzy w pol­skiej i obcej walu­cie, zło­tej i srebr­nej biżu­te­rii, zło­tych monet, a tak­że tirów wraz z cyster­na­mi. Prokurator zajął rów­nież łącz­nie 86 tysię­cy udzia­łów w spół­ce nie­na­le­żą­cej do spraw­ców o łącz­nej war­to­ści 4 milio­ny 300 tysię­cy zło­tych i wyni­ka­ją­cych z nich wie­rzy­tel­no­ści. Udziały te rze­czy­wi­ście nale­ża­ły bowiem do podej­rza­nych Leszka P. i Jacka Ż., a tyl­ko for­mal­nie posia­da­li je podej­rza­ni Dariusz Ch. i Grażyna P. Spółka, któ­rej udzia­ły zosta­ły zaję­te, dobrze pro­spe­ru­je na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go, pro­du­ku­je wyro­by z mię­sa i, jak usta­lo­no w śledz­twie, jest kon­tro­lo­wa­na przez człon­ków gru­py przestępczej.

Zastosowane przez pro­ku­ra­to­ra zabez­pie­cze­nia mająt­ko­we zosta­ły doko­na­ne na poczet gro­żą­ce­go podej­rza­nym prze­pad­ku rów­no­war­to­ści korzy­ści mająt­ko­wych osią­gnię­tych z popeł­nio­nych prze­stępstw, na poczet gro­żą­cych im kar grzyw­ny, na poczet uisz­cze­nia uszczu­plo­nych czy­na­mi zabro­nio­ny­mi należ­no­ści publicz­no­praw­nych w posta­ci podat­ku akcy­zo­we­go oraz podat­ku VAT oraz na poczet orze­cze­nia o kosz­tach sądowych.

Możliwość takie­go szer­sze­go zabez­pie­cze­nia mająt­ku spraw­ców prze­stępstw już na eta­pie postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go zosta­ła wpro­wa­dzo­na usta­wą z 23 mar­ca 2017 roku o zmia­nie usta­wy – Kodeks kar­ny oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), któ­ra obo­wią­zu­je od 27 kwiet­nia 2017 roku.

Faktycznymi wła­ści­cie­la­mi spół­ki byli podejrzani

Z usta­leń śledz­twa wyni­ka, że na mocy potwier­dzo­nej nota­rial­nie umo­wy z 15 maja 2017 roku podej­rza­ni Dariusz Ch. i Grażyna P. naby­li łącz­nie 86 tysię­cy udzia­łów w spół­ce o łącz­nej war­to­ści 4 milio­ny 300 tysię­cy zło­tych. Analiza uzy­ski­wa­nych przez nich docho­dów potwier­dza, że byli oni jedy­nie figu­ran­ta­mi, zaś fak­tycz­ny­mi nabyw­ca­mi tych udzia­łów byli podej­rza­ni Leszek P. i Jacek Ż., któ­rzy wyasy­gno­wa­li na ten cel część środ­ków finan­so­wych pocho­dzą­cych z prze­stęp­cze­go procederu.

Z zeznań świad­ków prze­słu­cha­nych w toku śledz­twa wyni­ka rów­nież, że fak­tycz­nie fir­mą zarzą­dza­li podej­rza­ni Leszek P. i Jacek Ż.

Prokuratorskie zarzu­ty usły­sza­ło 26 osób

W toku wie­lo­wąt­ko­we­go i wie­lo­oso­bo­we­go śledz­twa pro­wa­dzo­ne­go przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie pro­ku­ra­tor­skie zarzu­ty usły­sza­ło już 26 osób. Wobec 13 podej­rza­nych sto­so­wa­ny jest śro­dek zapo­bie­gaw­czy w posta­ci tym­cza­so­we­go aresz­to­wa­nia. Jeden z podej­rza­nych odby­wa karę pozba­wie­nia wol­no­ści orze­czo­ną w innej sprawie.

Wobec podej­rza­nych prze­by­wa­ją­cych na wol­no­ści sto­so­wa­ne są środ­ki zapo­bie­gaw­cze o cha­rak­te­rze wol­no­ścio­wym w posta­ci porę­czeń mająt­ko­wych w wyso­ko­ści mię­dzy inny­mi 100 tysię­cy zło­tych i 150 tysię­cy zło­tych, zaka­zy opusz­cza­nia kra­ju oraz dozo­ry Policji.

Na mie­niu wszyst­kich podej­rza­nych doko­na­no dotych­czas zabez­pie­czeń mająt­ko­wych prze­kra­cza­ją­cych kwo­tę 10 milio­nów złotych.

Olej sma­ro­wy sprze­da­wa­no jako napędowy

Warszawskie śledz­two obej­mu­je prze­stęp­stwa zwią­za­ne z obro­tem ole­jem sma­ro­wym sprze­da­wa­nym jako olej napę­do­wy. Dotyczy ono tak­że wyko­rzy­sty­wa­nia przez człon­ków zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej kon­tro­lo­wa­nych przez sie­bie pod­mio­tów gospo­dar­czych dla uchy­la­nia się od opo­dat­ko­wa­nia podat­kiem akcy­zo­wym. Sprawcy poda­wa­li tak­że nie­praw­dę w zło­żo­nych dekla­ra­cjach dla podat­ku od towa­rów i usług VAT – 7 i w ten spo­sób obni­ża­li poda­tek należ­ny z tytu­łu sprze­da­ży ponad 20 milio­nów litrów ole­ju sma­ro­we­go o poda­tek nali­czo­ny z nie­rze­tel­nych fak­tur doku­men­tu­ją­cych naby­cie tego ole­ju, któ­re w rze­czy­wi­sto­ści nie mia­ło miejsca.

Sprawa ma cha­rak­ter roz­wo­jo­wy. Cały czas gro­ma­dzo­ny jest mate­riał dowo­do­wy i usta­la­ne są pozo­sta­łe oso­by i pod­mio­ty gospo­dar­cze mają­ce zwią­zek z ujaw­nio­ny­mi przestępstwami.

Śledztwo pro­wa­dzo­ne jest pod nad­zo­rem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez funk­cjo­na­riu­szy z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Olsztynie, a tak­że przy współ­pra­cy z funk­cjo­na­riu­sza­mi z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.