Dzięki Wam Pan Zbyszek może podjąć pracę!

Wczoraj opi­sy­wa­li­śmy wzru­sza­ją­cą histo­rię Pana Zbyszka. Mężczyzna pomi­mo swo­jej bez­dom­no­ści jest schlud­nym i pra­co­wi­tym czło­wie­kiem, któ­ry szu­ka zatrud­nie­nia. Dzięki Wam ma taką okazję!

Fot. Sebastian Umiński / Facebook

Fot. Sebastian Umiński / Facebook

Sprawę poda­li­śmy jako pierw­si, a chwi­lę po publi­ka­cji tra­fi­ła ona rów­nież do ser­wi­su Wykop, gdzie zosta­ła wyko­pa­na na stro­nę główną.

Jak dowie­dzie­li­śmy się od Pana Sebastiana Umińskiego, któ­ry umie­ścił ogło­sze­nie w sie­ci, publi­ka­cja przy­nio­sła efekty!

„Mam spo­ro maili od ludzi, któ­rzy widzie­li arty­kuł na por­ta­lu i posta­no­wi­li pomóc. To dzia­ła. Propozycji jest już ponad 40 i spły­wa­ją nowe. Większość to doraź­ne pra­ce, ale 3 pro­po­zy­cje doty­czą sta­łe­go zatrud­nie­nia. I to na umo­wę o pra­cę. A 2 na doda­tek z zakwaterowaniem!”

Jesteście nie­za­wod­ni! Dziękujemy w imie­niu Pana Zbigniewa.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.