Dzięki Wam Pan Zbyszek może podjąć pracę!

Wczo­raj opisy­wal­iśmy wzrusza­jącą his­torię Pana Zbysz­ka. Mężczyz­na pomi­mo swo­jej bez­dom­noś­ci jest schlud­nym i pra­cow­itym człowiekiem, który szu­ka zatrud­nienia. Dzię­ki Wam ma taką okazję!

Fot. Sebastian Umiński / Facebook

Fot. Sebas­t­ian Umińs­ki / Face­book

Sprawę podal­iśmy jako pier­wsi, a chwilę po pub­likacji trafiła ona również do ser­wisu Wykop, gdzie została wykopana na stronę główną.
Jak dowiedzieliśmy się od Pana Sebas­tiana Umińskiego, który umieś­cił ogłosze­nie w sieci, pub­likac­ja przyniosła efek­ty!

„Mam sporo maili od ludzi, którzy widzieli artykuł na por­talu i postanow­ili pomóc. To dzi­ała. Propozy­cji jest już pon­ad 40 i spły­wa­ją nowe. Więk­szość to doraźne prace, ale 3 propozy­c­je doty­czą stałego zatrud­nienia. I to na umowę o pracę. A 2 na dodatek z zak­wa­terowaniem!”

Jesteś­cie nieza­wod­ni! Dzięku­je­my w imie­niu Pana Zbig­niewa.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.