Dziś dwie duże manifestacje: przed Sejmem i Sądem Najwyższym

Dziś dwie duże mani­fe­sta­cje, któ­re doty­czą tej samej spra­wy: refor­my sądow­nic­twa. Pierwsza pikie­ta odbę­dzie się pod Sejmem, dru­ga, pod Sądem Najwyższym.

Pierwsza mani­fe­sta­cja będzie dużo więk­sza. Jeżeli fre­kwen­cja będzie podob­na do tej z grud­nia, liczyć moż­na na kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób. Zapowiadane są tak­że prze­mó­wie­nia i uczest­nic­two posłów opo­zy­cji. Organizatorzy usta­wi­li sce­nę, a poli­cja już od kil­ku dni mon­tu­je barier­ki wokół obiektu.

Druga mani­fe­sta­cja odbę­dzie się pod Sądem Najwyższym. Stowarzyszenie Iustitia, pro­si o zgro­ma­dze­nie się pod sie­dzi­bą sądu, wyłącz­nie na chod­ni­ku i nie­blo­ko­wa­nie dro­gi dla samo­cho­dów. Wokół sądu zapa­lo­ne mają być świe­ce. Organizatorzy pro­szą o nie­przy­no­sze­nie transparentów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.