Dzisiaj Dzień Dziecka w Sinfonia Varsovia. Multum atrakcji kompletnie za darmo!

Na pierw­szy rzut oka nie wyglą­da, aby coś się tu dzia­ło. To jed­nak tyl­ko pozo­ry, po wszyst­ko scho­wa­ne jest z dru­giej stro­ny budyn­ku daw­ne­go SGGW. Na dzie­cia­ki cze­ka­ją warsz­ta­ty cukier­ni­cze, wata cukro­wa, malo­wa­nie buziek, foto­bud­ka czy gra­nie na daw­nych instru­men­tach i kon­kur­sy muzycz­ne. A to tyl­ko nie­któ­re atrakcje!

Zabawa zaczę­ła się o 10 i potrwa aż do godz. 16.00. Macie więc jesz­cze czas, by zgar­nąć swo­je pocie­chy. Dzieci mogą sko­rzy­stać z malo­wa­nia twa­rzy, sto­iska księ­gar­ni Cafe-Klub, Bajek-Grajek, poro­bić wiel­kie bań­ki mydla­ne, sfo­to­gra­fo­wać się w foto­bud­ce i skosz­to­wać waty cukrowej.

Będą też warsz­ta­ty muzycz­ne, pla­stycz­ne, warsz­ta­ty beat­box, lepie­nie figu­rek z masy cukro­wej i wie­le innych pysz­nych atrak­cji przy­go­to­wa­nych wspól­nie z zespo­łem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z ul. Majdańskiej. Każde z dzie­ci otrzy­ma rów­nież sto­sow­ny dyplom potwier­dza­ją­cy udział w warsz­ta­cie. Odbędzie się rów­nież kon­kurs „Wesoły Mikrofon dla Przedszkolaka”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.