Dzisiaj komunikacja już płatna. Powietrze miało być lepsze, choć nie jest

Stołeczny Ratusz zade­cy­dował, że we wtorek komu­nikac­ja nie będzie już dar­mowa. Opinia WOŚP mówiła o popraw­ie jakoś­ci powi­etrza.

Fot. Łukasz / Warsza­wa w Pigułce

„Prog­nozy WIOŚ nie wskazu­ją na tak duże przekroczenia natęże­nia pyłów zaw­ies­zonych, jakie obser­wowal­iśmy w niedzielę i poniedzi­ałek” – mówił tvnwarszawa.pl Bar­tosz Mil­czarczyk, rzecznik stołecznego ratusza.
W nocy jed­nak nic nie wskazy­wało na to, by jakość powi­etrza uległa jakiejkol­wiek popraw­ie. Reko­r­dowy poziom smogu zan­otowano w pod­warsza­wskim Legionowie (PM 2,5 – 2500 proc.), nie lep­iej było w Al. Niepodległoś­ci, Marsza­łkowskiej i na Targówku, gdzie normy przekroczyły 500 proc. Jak będzie nad ranem? Nie do koń­ca wiado­mo, bo nie ma jeszcze nowych pomi­arów, te ostat­nie jed­nak pokazu­ją, że w kwestii smogu wiele się nie zmieniło. Nadal jest groźnie.

9 sty­cz­nia komu­nikac­ja miejs­ka była bezpłat­na zarówno w pier­wszej jak i drugiej stre­fie bile­towej. Bezpłat­nie moż­na było podróżować wszys­tki­mi środ­ka­mi trans­portu orga­ni­zowanego przez ZTM: auto­busa­mi, tramwa­ja­mi, metrem, SKM. Dodatkowo uprawnienia do bezpłat­nych prze­jazdów były hon­orowane również w pocią­gach Kolei Mazowiec­kich i Warsza­wskiej Kolei Dojaz­dowej w stre­fie Wspól­nego Bile­tu oraz w auto­busach linii L. W przy­pad­ku auto­busów bezpłatne było korzys­tanie wyłącznie z linii dzi­en­nych (od początku do koń­ca ich kur­sowa­nia). Bezpłatne było również korzys­tanie z park­ingów P+R.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.