Dzisiaj odczuwalna temperatura wynosi 0 stopni. Dodatkowo ulewne deszcze oraz silny wiatr

Aktualnie tem­pe­ra­tu­ra w Warszawie spa­dła już do oko­ło 6℃, gdyż nad Polskę dotar­ło zim­ne powie­trze polar­no­mor­skie (mają­ce wręcz cechy ark­tycz­ne­go), zacią­ga­ne przez wyż z pół­no­cy kon­ty­nen­tu. Powietrze to jest dość suche, stąd w dniu dzi­siej­szym mie­li­śmy bar­dzo wie­le pogod­ne­go nie­ba. Ale co dalej? Na to pyta­nie odpo­wia­da nam Krzysztof Piasecki, mete­oro­log z fanapage’a Pogoda w sto­li­cy, jak i w oko­li­cy.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Niż, któ­ry zale­ga nad Ukrainą, zaczy­na zacią­gać roz­le­głą stre­fę opa­dów, któ­ra w nocy zna­la­zła się już nad Polską. W Warszawie moc­niej roz­pa­da się nad ranem (śro­da 5.10, ok. godz. 6–7 rano). Deszcz będzie umiar­ko­wa­ny, chwi­la­mi dość sil­ny, w cią­gu godzi­ny spa­dać może oko­ło 3–5mm opa­du. Po połu­dniu deszcz przej­ścio­wo osłab­nie, ale powró­ci po kil­ku godzi­nach. Łączna suma do pół­no­cy w nocy ze śro­dy na czwar­tek (5÷6.10) wynie­sie do 20–30mm! – tłu­ma­czy Krzysztof Piasecki, mete­oro­log z fanapage’a Pogoda w sto­li­cy, jak i w okolicy

Padać będzie jed­nak nadal w nocy oraz być może począt­ko­wo w czwar­tek, choć te opa­dy (czwart­ko­we) nie są jesz­cze pew­ne. Łączna suma wynie­sie do oko­ło 30–40mm, a więc tyle, ile nor­mal­nie w rejo­nie Warszawy spa­da przez cały paź­dzier­nik. W śro­dę, 5.10 tem­pe­ra­tu­ra wynie­sie zale­d­wie oko­ło 6–7℃, a w cza­sie opa­dów przej­ścio­wo zale­d­wie 5℃. Nadal będzie dość moc­no wiać wiatr – pory­wy mogą osią­gać 55–65km/h – przez co odczu­wal­na tem­pe­ra­tu­ra wynie­sie w oko­li­cach 0℃. Wiatr może powo­do­wać nie­licz­ne szko­dy, war­to więc zabez­pie­czyć przed­mio­ty czy nie par­ko­wać w ryzy­kow­nych miej­scach (kona­ry, rekla­my, tablice).

Słowo jesz­cze o ciśnie­niu – po g.12 będzie to 1015hPa, a w nocy do 1013hPa. Szykuje się więc dość znacz­ny spa­dek. W czwar­tek tem­pe­ra­tu­ra w oko­li­cach 10℃, nadal pochmur­no, być może desz­czo­wo – to będzie wia­do­me jutro. Zaniknie już jed­nak sil­ny wiatr

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.