Dzisiaj odczuwalna temperatura wynosi 0 stopni. Dodatkowo ulewne deszcze oraz silny wiatr

Aktu­al­nie tem­per­atu­ra w Warsza­w­ie spadła już do około 6℃, gdyż nad Pol­skę dotarło zimne powi­etrze polarnomorskie (mające wręcz cechy ark­ty­cznego), zacią­gane przez wyż z półno­cy kon­ty­nen­tu. Powi­etrze to jest dość suche, stąd w dniu dzisiejszym mieliśmy bard­zo wiele pogod­nego nie­ba. Ale co dalej? Na to pytanie odpowia­da nam Krzysztof Piasec­ki, mete­o­rolog z fanapage’a Pogo­da w stol­i­cy, jak i w okol­i­cy.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Niż, który zale­ga nad Ukrainą, zaczy­na zacią­gać rozległą stre­fę opadów, która w nocy znalazła się już nad Pol­ską. W Warsza­w­ie moc­niej roz­pa­da się nad ranem (śro­da 5.10, ok. godz. 6–7 rano). Deszcz będzie umi­arkowany, chwil­a­mi dość sil­ny, w ciągu godziny spadać może około 3–5mm opadu. Po połud­niu deszcz prze­jś­ciowo osłab­nie, ale powró­ci po kilku godz­i­nach. Łącz­na suma do półno­cy w nocy ze środy na czwartek (5÷6.10) wyniesie do 20–30mm! – tłu­maczy Krzysztof Piasec­ki, mete­o­rolog z fanapage’a Pogo­da w stol­i­cy, jak i w okol­i­cy
Padać będzie jed­nak nadal w nocy oraz być może początkowo w czwartek, choć te opady (czwartkowe) nie są jeszcze pewne. Łącz­na suma wyniesie do około 30–40mm, a więc tyle, ile nor­mal­nie w rejonie Warsza­wy spa­da przez cały październik. W środę, 5.10 tem­per­atu­ra wyniesie zaled­wie około 6–7℃, a w cza­sie opadów prze­jś­ciowo zaled­wie 5℃. Nadal będzie dość moc­no wiać wia­tr – pory­wy mogą osią­gać 55–65km/h – przez co odczuwal­na tem­per­atu­ra wyniesie w okoli­cach 0℃. Wia­tr może powodować nieliczne szkody, warto więc zabez­pieczyć przed­mio­ty czy nie parkować w ryzykownych miejs­cach (konary, reklamy, tablice).

Słowo jeszcze o ciśnie­niu – po g.12 będzie to 1015h­Pa, a w nocy do 1013h­Pa. Szyku­je się więc dość znaczny spadek. W czwartek tem­per­atu­ra w okoli­cach 10℃, nadal pochmurno, być może deszc­zowo – to będzie wiadome jutro. Zaniknie już jed­nak sil­ny wia­tr

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.