Eksplozja w Łomiankach: pod gruzami znaleziono ciało

Kpt. Kazimierz Jaworski, Rzecznik Prasowy Straży Pożarnej w Błoniu poin­for­mo­wał dzien­ni­ka­rzy, że pod gru­za­mi zna­le­zio­no cia­ło kobie­ty. Lekarz stwier­dził zgon.

Fot. OSP Łomianki

„Po kil­ku godzi­nach poszu­ki­wań zna­le­zio­no cia­ło poszu­ki­wa­nej kobie­ty. Lekarz stwier­dził jej zgon. Zwłoki były pod gru­za­mi. Trzeba było się do nich dostać. Strażacy pra­co­wa­li w sze­re­gu poda­jąc sobie kamień po kamie­niu” – powie­dział kpt. Kazimierz Jaworski, Rzecznik Prasowy Straży Pożarnej w Błoniu.

Jeszcze trzy godzi­ny temu OSP Łomianki infor­mo­wa­ła, że pod gru­za­mi może prze­by­wać jesz­cze jed­na osoba:

„Nasze dzia­ła­nia przy ul Chopina w Łomiankach trwa­ją. Na obec­ną chwi­lę sytu­acja poża­ro­wa jest opa­no­wa­na. 34 budyn­ku ule­gło zawa­le­niu. W dal­szym cią­gu trwa­ją poszu­ki­wa­nia oso­by, któ­ra naj­praw­do­po­dob­niej była w budyn­ku w momen­cie wybu­chu. Na miej­sce uda­ję się Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z Warszawy. Na miej­scu akcji udzie­la­no pomo­cy jed­nej oso­bie nie­groź­nie poszko­do­wa­nej. Wbrew medial­nym infor­ma­cjom żaden ze stra­ża­ków nie został poszko­do­wa­ny”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.