Fałszywi hydraulicy okradają mieszkania. Poznajecie ich?

Śród­miejs­cy polic­jan­ci prowadzą czyn­noś­ci związane z kradzieża­mi mieszkan­iowy­mi metodą „na hydrauli­ka”. Wiz­erunek osób mogą­cych mieć związek z tego typu przestępst­wa­mi zare­je­strowała kam­era mon­i­toringu w jed­nym z budynków, w którym usiłowano dokon­ać takiej właśnie kradzieży. Każdy, kto rozpoz­na­je te oso­by lub ma infor­ma­c­je doty­czące wspom­ni­anego zdarzenia pros­zony jest o kon­takt tele­fon­iczny bądź oso­bisty z polic­jan­ta­mi z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Dziel­nej 12.


Fot. KSP

Fot. KSP

Polic­jan­ci ze śród­miejskiego wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu prowadzą czyn­noś­ci związane z kradzieża­mi metodą „na hydrauli­ka”. Sposób dzi­ała­nia spraw­ców jest zawsze bard­zo podob­ny. Kilku mężczyzn poda­ją­cych się za hydraulików puka do drzwi losowo wybranych mieszkań. Pod pretek­stem usunię­cia awarii dwie oso­by zagadu­ją zazwyczaj loka­to­ra w łazience, a w tym cza­sie trze­cia z nich plą­dru­je mieszkanie.

Do podob­ne­go zdarzenia doszło ostat­nio w jed­nej z kamienic przy Alei Sol­i­darnoś­ci, właś­ci­ciel­ka mieszka­nia po wpuszcze­niu mężczyzn do łazien­ki zori­en­towała się jed­nak, z kim ma do czynienia i krzy­cząc spłoszyła złodziei.

Kamery zare­je­strowały wiz­erunek osób mogą­cych mieć związek z tego typu przestępst­wa­mi.

Każdy, kto rozpoz­na­je te oso­by lub ma infor­ma­c­je doty­czące wspom­ni­anego zdarzenia pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi prowadzą­cy­mi sprawę w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Dziel­nej 12.

Infor­ma­c­je powołu­jąc się na numer sprawy JED:377371/15 moż­na przekazać także tele­fonu­jąc na numer 2260 383 92, 2260 361 53 albo w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl

Fot. KSP

Fot. KSP


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.