Fałszywi hydraulicy okradają mieszkania. Poznajecie ich?

Śródmiejscy poli­cjan­ci pro­wa­dzą czyn­no­ści zwią­za­ne z kra­dzie­ża­mi miesz­ka­nio­wy­mi meto­dą „na hydrau­li­ka”. Wizerunek osób mogą­cych mieć zwią­zek z tego typu prze­stęp­stwa­mi zare­je­stro­wa­ła kame­ra moni­to­rin­gu w jed­nym z budyn­ków, w któ­rym usi­ło­wa­no doko­nać takiej wła­śnie kra­dzie­ży. Każdy, kto roz­po­zna­je te oso­by lub ma infor­ma­cje doty­czą­ce wspo­mnia­ne­go zda­rze­nia pro­szo­ny jest o kon­takt tele­fo­nicz­ny bądź oso­bi­sty z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

Fot. KSP

Fot. KSP

Policjanci ze śród­miej­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu pro­wa­dzą czyn­no­ści zwią­za­ne z kra­dzie­ża­mi meto­dą „na hydrau­li­ka”. Sposób dzia­ła­nia spraw­ców jest zawsze bar­dzo podob­ny. Kilku męż­czyzn poda­ją­cych się za hydrau­li­ków puka do drzwi loso­wo wybra­nych miesz­kań. Pod pre­tek­stem usu­nię­cia awa­rii dwie oso­by zaga­du­ją zazwy­czaj loka­to­ra w łazien­ce, a w tym cza­sie trze­cia z nich plą­dru­je mieszkanie.

Do podob­ne­go zda­rze­nia doszło ostat­nio w jed­nej z kamie­nic przy Alei Solidarności, wła­ści­ciel­ka miesz­ka­nia po wpusz­cze­niu męż­czyzn do łazien­ki zorien­to­wa­ła się jed­nak, z kim ma do czy­nie­nia i krzy­cząc spło­szy­ła złodziei.

Kamery zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek osób mogą­cych mieć zwią­zek z tego typu przestępstwami.

Każdy, kto roz­po­zna­je te oso­by lub ma infor­ma­cje doty­czą­ce wspo­mnia­ne­go zda­rze­nia pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi pro­wa­dzą­cy­mi spra­wę w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

Informacje powo­łu­jąc się na numer spra­wy JED:377371/15 moż­na prze­ka­zać tak­że tele­fo­nu­jąc na numer 2260 383 92, 2260 361 53 albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl

Fot. KSP

Fot. KSP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.