Filmowy mural powstaje w Warszawie. Himilsbach i Maklakiewicz wracają do Stolicy [ZDJĘCIE]

Pierwszy mural upa­mięt­nia­ją­cy nie­za­po­mnia­ny aktor­ski duet, któ­ry stwo­rzy­li Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz, powsta­je wła­śnie na gra­ni­cy Woli i Śródmieścia.

fot. Mural o Janie Himilsbachu i Zdzisławie Maklakiewiczu.

fot. Mural o Janie Himilsbachu i Zdzisławie Maklakiewiczu.

Wyjątkowe malo­wi­dło powsta­ją­ce na tere­nie dwóch dziel­nic, two­rzy dzie­więć kadrów z fil­mów, w któ­rych wystą­pił nie­za­po­mnia­ny duet aktor­ski: Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz. Częścią czar­no-bia­łe­go mura­lu będą noty bio­gra­ficz­ne o arty­stach, któ­rych boga­ta twór­czość wybie­ga dale­ko poza kre­acje fil­mo­we. Wkrótce ofi­cjal­ne odsło­nię­cie muralu.

Mural powsta­je na murze przy­czół­ka wia­duk­tu kole­jo­we­go (w cią­gu al. Jana Pawła II) przy uli­cy Kłopot, pomię­dzy ron­da­mi nazwa­ny­mi na cześć boha­te­rów malo­wi­dła. Zakątek o indu­strial­nym, kole­jo­wym kra­jo­bra­zie nabie­rze teraz jesz­cze bar­dziej kli­ma­tycz­ne­go charakteru.

Filmowy mural, to reali­za­cja pomy­słu zgło­szo­ne­go w ramach budże­tu par­ty­cy­pa­cyj­ne­go 2015 przez archi­tek­ta kra­jo­bra­zu, Katarzynę Łowicką. Projekt nie zdo­był wystar­cza­ją­cej licz­by gło­sów, jed­nak dziel­ni­ce Wola i Śródmieście posta­no­wi­ły go zrealizować.

- Zdecydował walor este­tycz­ny i nie­co­dzien­ny spo­sób pro­mo­wa­nia wie­dzy o histo­rii pol­skie­go fil­mu – mówi Krzysztof Strzałkowski, bur­mistrz Woli.

- Cieszymy się, że w tak ory­gi­nal­ny spo­sób może­my upa­mięt­nić iko­ny pol­skie­go kina, jaki­mi bez­sprzecz­nie są Himilsbach i Maklakiewicz – pod­kre­ślił Mateusz Mroz, bur­mistrz Śródmieścia.

Swój udział w tym przed­się­wzię­ciu ma rów­nież Zarząd Dróg Miejskich, któ­ry nie tyl­ko udo­stęp­nił ścia­nę, na któ­rej powsta­je dzie­ło, ale rów­nież odpo­wied­nio przy­go­to­wał powierzch­nię, tak aby mural mógł jak naj­dłu­żej cie­szyć oczy warszawiaków.

Przemalowaną i zabez­pie­czo­ną powierzch­nię odda­li­śmy do dys­po­zy­cji arty­stów. Nasze pra­ce pole­ga­ły na przy­go­to­wa­niu nie tyl­ko samej ścia­ny, wyko­na­li­śmy spe­cjal­ne osło­ny, któ­re zakry­ły nie­este­tycz­ne kable we wnę­kach. Wzdłuż wia­duk­tu zamon­to­wa­li­śmy rynien­ki, któ­re zabez­pie­cza­ją ścia­nę przed prze­cie­ka­mi, a tym samym zabez­pie­czą dzie­ło arty­stów –pod­kre­śla Łukasz Puchalski, dyrek­tor Zarządu Dróg Miejskich.

Projekt jest finan­so­wa­ny przez Dzielnice Wola i Śródmieście m.st. Warszawy
Partnerami przed­się­wzię­cia są: Zarząd Dróg Miejskich oraz Centrum Handlowe Arkadia
Realizacja: Good Looking Studio.

Mural powsta­je też dzię­ki auto­rom foto­sów i rodzi­nom akto­rów oraz Filmotece Narodowej i stu­diom fil­mo­wym: „Kadr”, „Tor” i „Zebra”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.