Filmowy mural powstaje w Warszawie. Himilsbach i Maklakiewicz wracają do Stolicy [ZDJĘCIE]

Pier­wszy mur­al upamięt­ni­a­ją­cy nieza­pom­ni­any aktors­ki duet, który stworzyli Jan Him­ils­bach i Zdzisław Mak­lakiewicz, pow­sta­je właśnie na grani­cy Woli i Śród­mieś­cia.

fot. Mural o Janie Himilsbachu i Zdzisławie Maklakiewiczu.

fot. Mur­al o Janie Him­ils­bachu i Zdzisław­ie Mak­lakiewiczu.

Wyjątkowe mal­owidło pow­sta­jące na tere­nie dwóch dziel­nic, tworzy dziewięć kadrów z filmów, w których wys­tąpił nieza­pom­ni­any duet aktors­ki: Jan Him­ils­bach i Zdzisław Mak­lakiewicz. Częś­cią czarno-białego muralu będą noty biograficzne o artys­tach, których boga­ta twór­c­zość wyb­ie­ga daleko poza kreac­je fil­mowe. Wkrótce ofic­jalne odsłonię­cie muralu.

Mur­al pow­sta­je na murze przy­czół­ka wiaduk­tu kole­jowego (w ciągu al. Jana Pawła II) przy uli­cy Kłopot, pomiędzy ron­da­mi nazwany­mi na cześć bohaterów mal­owidła. Zakątek o indus­tri­al­nym, kole­jowym kra­jo­bra­zie nabierze ter­az jeszcze bardziej kli­maty­cznego charak­teru.

Fil­mowy mur­al, to real­iza­c­ja pomysłu zgłos­zonego w ramach budże­tu par­ty­cy­pa­cyjnego 2015 przez architek­ta kra­jo­brazu, Katarzynę Łow­icką. Pro­jekt nie zdobył wystar­cza­jącej licz­by głosów, jed­nak dziel­nice Wola i Śród­mieś­cie postanow­iły go zre­al­i­zować.

- Zde­cy­dował walor este­ty­czny i niecodzi­en­ny sposób pro­mowa­nia wiedzy o his­torii pol­skiego fil­mu – mówi Krzysztof Strza­łkows­ki, bur­mistrz Woli.

- Cieszymy się, że w tak ory­gi­nal­ny sposób może­my upamięt­nić ikony pol­skiego kina, jaki­mi bezsprzecznie są Him­ils­bach i Mak­lakiewicz – pod­kreślił Mateusz Mroz, bur­mistrz Śród­mieś­cia.

Swój udzi­ał w tym przed­sięwz­ię­ciu ma również Zarząd Dróg Miejs­kich, który nie tylko udostęp­nił ścianę, na której pow­sta­je dzieło, ale również odpowied­nio przy­go­tował powierzch­nię, tak aby mur­al mógł jak najdłużej cieszyć oczy warsza­w­iaków.

Prze­malowaną i zabez­piec­zoną powierzch­nię odd­al­iśmy do dys­pozy­cji artys­tów. Nasze prace pole­gały na przy­go­towa­niu nie tylko samej ściany, wykon­al­iśmy spec­jalne osłony, które zakryły nieeste­ty­czne kable we wnękach. Wzdłuż wiaduk­tu zamon­towal­iśmy rynien­ki, które zabez­piecza­ją ścianę przed prze­cieka­mi, a tym samym zabez­pieczą dzieło artys­tów –pod­kreśla Łukasz Puchal­s­ki, dyrek­tor Zarzą­du Dróg Miejs­kich.

Pro­jekt jest finan­sowany przez Dziel­nice Wola i Śród­mieś­cie m.st. Warsza­wy
Part­nera­mi przed­sięwz­ię­cia są: Zarząd Dróg Miejs­kich oraz Cen­trum Hand­lowe Arka­dia
Real­iza­c­ja: Good Look­ing Stu­dio.

Mur­al pow­sta­je też dzię­ki autorom foto­sów i rodzi­nom aktorów oraz Fil­motece Nar­o­dowej i stu­diom fil­mowym: „Kadr”, „Tor” i „Zebra”.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.