Gdzie była 13-latka poszukiwana od 2 grudnia? Policja ucina spekulacje

Wczoraj odna­le­zio­no 13-let­nią Natalię, któ­ra zagi­nę­ła 2 grud­nia. Wbrew licz­nym pomó­wie­niom nasto­lat­ka nie ucie­kła „bawić się”, ale prze­by­wa­ła u krew­nych w Warszawie. Jednocześnie poli­cja wyklu­cza, że była u mat­ki, jak twier­dzi­li niektórzy.

Fot. Archiwum rodzinne

Policja uci­na spe­ku­la­cje na temat zagi­nię­cia i odna­le­zie­nia 13-let­niej Natalii:

„Zaginiona zosta­ła odna­le­zio­na wczo­raj oko­ło godzi­ny 15.00. Okazało się, że prze­by­wa­ła u rodzi­ny. Jest cała i zdro­wa, zosta­ła prze­ka­za­na swo­je­mu tacie” – mówi Podkom. Marta Sulowska.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.