Genialny nowy serwis o warszawskich zabytkach! [MAPKA]

Mias­to Stołeczne Warsza­wa udostęp­nia kole­jny ser­wis mapowy – „Zabyt­ki”. Znalazły się w nim dane z sys­te­mu ewidencji zabytków ARKA, prowad­zonego przez Biuro Stołecznego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków. Baza zaw­iera blisko 11 000 obiek­tów, zna­j­du­ją­cych się na tere­nie Warsza­wy.


Mapa

Fot. http://www.mapa.um.warszawa.pl/


Ser­wis dostęp­ny jest pod adresem: http://www.mapa.um.warszawa.pl. Dzię­ki niemu mieszkań­cy Warsza­wy, miłośni­cy zabytków oraz turyś­ci mogą dowiedzieć się, jakie obiek­ty zna­j­du­ją się pod ochroną kon­ser­wa­torską. Kar­tograficz­na prezen­tac­ja zabytków, charak­terysty­cznych skupisk i form przestrzen­nych uczytel­nia charak­ter kra­jo­brazu kul­tur­owego i pozwala na jego głęb­szą anal­izę.

- Sukcesy­wnie rozwi­jamy ser­wisy mapowe dostęp­ne w Internecie. Nowy ser­wis „Zabyt­ki” jest przykła­dem na to, że kole­jne dane doty­czące Warsza­wy sta­ją się łat­wo dostęp­ne dla mieszkańców – mówi Han­na Gronkiewicz-Waltz, Prezy­dent Warsza­wy –Ter­az każdy będzie mógł sprawdz­ić, które obiek­ty w mieś­cie objęte są ochroną kon­ser­wa­torską.

Mapa ser­wisu posi­a­da kilka­naś­cie warstw, które moż­na włączać lub lik­wid­ować dzię­ki oraz czytel­ną leg­endę. Na mapie moż­na zaz­naczyć np. obszary objęte ochroną UNESCO, stre­fy ustanowione pom­nika­mi his­torii, obiek­ty zna­j­du­jące się w rejestrze zabytków czy w gmin­nej ewidencji zabytków.

Kon­cepc­ja zaprezen­towa­nia mapy zabytków Warsza­wy nar­o­dz­iła się w Biurze Stołecznego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków w 2006 r., jako ele­ment uzu­peł­ni­a­ją­cy do ist­niejącego od 2004 r. sys­te­mu ewidencji zabytków SEZAM. Jed­nak wów­czas brakowało w urzędzie efek­ty­wnych narzędzi do pokaza­nia takiej formy mapy. Chodz­iło między inny­mi o przed­staw­ie­nie budynków w sposób powierzch­niowy, a nie punk­towy, zróżni­cow­anie graficzne infor­ma­cji o obiek­tach wpisanych do rejestru, uję­tych w planowanej gmin­nej ewidencji zabytków, czy też obszarów obję­tych ochroną kon­ser­wa­torską.

Na początku 2012 r. BSKZ rozpoczęło współpracę z Biurem Geo­dezji i Katas­tru, jako koor­dy­na­torem budowy i roz­wo­ju infra­struk­tu­ry infor­ma­cji przestrzen­nej Urzę­du Mias­ta.

W lipcu 2015 r. osiąg­nię­to funkcjon­al­ność sys­te­mu ARKA. Na pod­staw­ie danych w nim zawartych uru­chomiono ser­wis mapowy „Zabyt­ki”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.