Genialny nowy serwis o warszawskich zabytkach! [MAPKA]

Miasto Stołeczne Warszawa udo­stęp­nia kolej­ny ser­wis mapo­wy – „Zabytki”. Znalazły się w nim dane z sys­te­mu ewi­den­cji zabyt­ków ARKA, pro­wa­dzo­ne­go przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Baza zawie­ra bli­sko 11 000 obiek­tów, znaj­du­ją­cych się na tere­nie Warszawy.

Mapa

Fot. http://www.mapa.um.warszawa.pl/

Serwis dostęp­ny jest pod adre­sem: http://www.mapa.um.warszawa.pl. Dzięki nie­mu miesz­kań­cy Warszawy, miło­śni­cy zabyt­ków oraz tury­ści mogą dowie­dzieć się, jakie obiek­ty znaj­du­ją się pod ochro­ną kon­ser­wa­tor­ską. Kartograficzna pre­zen­ta­cja zabyt­ków, cha­rak­te­ry­stycz­nych sku­pisk i form prze­strzen­nych uczy­tel­nia cha­rak­ter kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go i pozwa­la na jego głęb­szą analizę.

- Sukcesywnie roz­wi­ja­my ser­wi­sy mapo­we dostęp­ne w Internecie. Nowy ser­wis „Zabytki” jest przy­kła­dem na to, że kolej­ne dane doty­czą­ce Warszawy sta­ją się łatwo dostęp­ne dla miesz­kań­ców – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy –Teraz każ­dy będzie mógł spraw­dzić, któ­re obiek­ty w mie­ście obję­te są ochro­ną konserwatorską.

Mapa ser­wi­su posia­da kil­ka­na­ście warstw, któ­re moż­na włą­czać lub likwi­do­wać dzię­ki oraz czy­tel­ną legen­dę. Na mapie moż­na zazna­czyć np. obsza­ry obję­te ochro­ną UNESCO, stre­fy usta­no­wio­ne pomni­ka­mi histo­rii, obiek­ty znaj­du­ją­ce się w reje­strze zabyt­ków czy w gmin­nej ewi­den­cji zabytków.

Koncepcja zapre­zen­to­wa­nia mapy zabyt­ków Warszawy naro­dzi­ła się w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w 2006 r., jako ele­ment uzu­peł­nia­ją­cy do ist­nie­ją­ce­go od 2004 r. sys­te­mu ewi­den­cji zabyt­ków SEZAM. Jednak wów­czas bra­ko­wa­ło w urzę­dzie efek­tyw­nych narzę­dzi do poka­za­nia takiej for­my mapy. Chodziło mię­dzy inny­mi o przed­sta­wie­nie budyn­ków w spo­sób powierzch­nio­wy, a nie punk­to­wy, zróż­ni­co­wa­nie gra­ficz­ne infor­ma­cji o obiek­tach wpi­sa­nych do reje­stru, uję­tych w pla­no­wa­nej gmin­nej ewi­den­cji zabyt­ków, czy też obsza­rów obję­tych ochro­ną konserwatorską.

Na począt­ku 2012 r. BSKZ roz­po­czę­ło współ­pra­cę z Biurem Geodezji i Katastru, jako koor­dy­na­to­rem budo­wy i roz­wo­ju infra­struk­tu­ry infor­ma­cji prze­strzen­nej Urzędu Miasta.

W lip­cu 2015 r. osią­gnię­to funk­cjo­nal­ność sys­te­mu ARKA. Na pod­sta­wie danych w nim zawar­tych uru­cho­mio­no ser­wis mapo­wy „Zabytki”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.