7 rano: łączniczki otrzymują rozkaz rozpoczęcia mobilizacji

O godz. 7.00 rano łącz­nicz­ki otrzy­mu­ją roz­kaz wyda­ny dnia poprzed­nie­go o roz­po­czę­ciu mobi­li­za­cji. Powstają ogrom­ne utrud­nie­nia w for­mo­wa­niu oddzia­łów zwią­za­ne z bra­kiem bro­ni oraz ukry­ciu jej w miej­scach do któ­rych nie było dostę­pu. Godzina 17.00 zbli­ża­ła się nieubłaganie.

Symbol Polski Walczącej w Muzeum Powstania Warszawskiego. Fot. Warszawa w Pigułce

Symbol Polski Walczącej w Muzeum Powstania Warszawskiego. Fot. Warszawa w Pigułce

„Godzina W” zaczę­ła się na Żoliborzu już o godzi­nie 14.00. Na Śródmieściu Północ oraz na Woli godzi­nę przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem. Walczy 30 000 żoł­nie­rzy Okręgu Warszawskiego AK z cze­go tyl­ko 10 proc. z nich ma jaką­kol­wiek broń. Naprzeciwko sta­nę­ła 20 000 w peł­ni uzbro­jo­na, regu­lar­nie wyszko­lo­na armia nie­miec­ka oraz jed­nost­ki pancerne.

Pierwszego dnia sta­wia­no sobie za cel zdo­by­cie z zasko­cze­nia dużej licz­by waż­nych punk­tów stra­te­gicz­nych i takich, któ­re uła­twią póź­niej wal­kę i logi­sty­kę. Niestety, powstań­cy zdo­by­wa­ją jedy­nie maga­zy­ny żyw­no­ści i mun­du­rów przy Stawkach, kosza­ry w budyn­ku szko­ły św. Kingi przy Okopowej, Wojskowy Instytut Geograficzny w Al. Jerozolimskich, gmach Miejskich Zakładów Komunikacyjnych na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, Prudential na Placu Napoleona oraz budy­nek Dyrekcji Kolei na Pradze.

Wieczorem kil­ka tysię­cy powstań­ców z Żoliborza, Woli, Ochoty i Mokotowa szu­ka schro­nie­nia w lesie, ponie­waż tra­cą łącz­ność z cen­tra­lą. Niemiecki gen. por. lotn. Reiner Stahel obli­cza stra­ty: 2 000 po stro­nie Powstańców, 500 po stro­nie III Rzeszy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.