Grafik Tigera ciąg dalszy. Radni składają zawiadomienie do prokuratury

Po dwu­krot­nych prze­pro­si­nach ze stro­ny fir­my Maspex, pro­du­cen­ta Tigera oraz wpła­cie 500 tys. zł na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej, teraz do pro­ku­ra­tu­ry wpły­nę­ło zawia­do­mie­nie o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia przestępstwa.

Fot. Instragram

Radni Jacek Ozdoba (Mokotów) oraz Jakub Banaszek (Ochota) z war­szaw­skie­go Prawa i Sprawiedliwości zło­ży­li zawia­do­mie­nie o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa. Jak mówią zacho­dzi podej­rze­nie, że Maspex swo­imi dzia­ła­nia­mi naru­szył art. 133 Kodeksu Karnego:

„Kto publicz­nie znie­wa­ża Naród lub Rzeczpospolitą Polską, pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 3”.

„Dzisiaj chce­my zaape­lo­wać o wycią­gnię­cie kon­se­kwen­cji praw­nych wobec pod­mio­tu, któ­ry wypu­ścił tę rekla­mę w mediach spo­łecz­no­ścio­wych oraz zwró­cić uwa­gę, że ta rekla­ma nie doty­czy­ła tyl­ko 1 sierp­nia, ale rów­nież 10 kwiet­nia i 15 czerw­ca, czy­li Święta Bożego Ciała” – zauwa­żył Jakub Banaszek.

„W mojej opi­nii to nie była pomył­ka pia­row­ska – tyl­ko to było celo­we zagra­nie w celu zysku dla fir­my” – mówił Jacek Ozdoba.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.