Hale w Ursusie wyburzane! Konserwator nakazał wstrzymać prace

Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków, dostał infor­ma­cję o wybu­rza­niu hal fabry­ki cią­gni­ków Ursus. Niezwłocznie zare­ago­wał, ale oka­za­ło się, że duża część zosta­ła już zniszczona.

Fot. Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków

„W czwar­tek popo­łu­dniu dosta­li­śmy infor­ma­cję o toczą­cych się pra­cach roz­biór­ko­wych. A raczej wybu­rze­nio­wych! W pią­tek rano po doko­na­nych przez nasz wydział kon­tro­li oglę­dzi­nach wyda­łem decy­zję (na mocy art. 46 usta­wy o ochro­nie zabyt­ków i opie­ce nad zabyt­ka­mi) o wstrzy­ma­niu jakich­kol­wiek prac na tym tere­nie. Ustawa daje taką moż­li­wość w sytu­acji, gdy obiekt ma cechy zabyt­ku, a nie jest wpi­sa­ny do REJESTRU zabyt­ków. Tak było w tym wypad­ku” – opi­su­je Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków

„Na szczę­ście dewe­lo­pe­ro­wi (CPD SA.) nie uda­ło się wybu­rzyć wszyst­kie­go. Zostały ele­wa­cje fron­to­we obu hal (naj­cen­niej­sze), ele­wa­cja bocz­na jed­nej z nich, frag­ment kor­pu­su hali zachod­niej (odlew­nia). Pozostał nadal nie­tknię­ty budy­nek d. mode­lar­ni oraz warsz­ta­ty z tyłu działki.

To są cał­ko­wi­cie samo­wol­ne dzia­ła­nia. Inwestor nie posia­dał żad­ne­go pozwo­le­nia na roz­biór­kę, ani naka­zu PINB-u. Obiekty od 2012 r. są uję­te w gmin­nej ewi­den­cji zabyt­ków, mają wska­za­ną tak­że ochro­nę w pla­nie miej­sco­wym. Od 2009 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków pro­wa­dzi postę­po­wa­nie ws. wpi­su do reje­stru zabyt­ków (obiek­ty były już wpi­sa­ne w 2007 r., ale wsku­tek błę­dów w postę­po­wa­niu mini­ster kul­tu­ry kazał w 2009 r. popra­wić ten wpis).

Teraz przez okres 2 mie­się­cy pra­ce nie mogą się toczyć. Tyle cza­su ma woje­wódz­ki kon­ser­wa­tor na ukoń­cze­nie wpi­su. Liczę tak­że na dzia­ła­nie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.