Hale w Ursusie wyburzane! Konserwator nakazał wstrzymać prace

Michał Kra­suc­ki, Stołeczny Kon­ser­wa­tor Zabytków, dostał infor­ma­cję o wyburza­niu hal fab­ry­ki ciąg­ników Ursus. Niezwłocznie zareagował, ale okaza­ło się, że duża część została już zniszc­zona.

Fot. Michał Kra­suc­ki, Stołeczny Kon­ser­wa­tor Zabytków

„W czwartek popołud­niu dostal­iśmy infor­ma­cję o toczą­cych się pra­cach rozbiórkowych. A raczej wyburzeniowych! W piątek rano po doko­nanych przez nasz wydzi­ał kon­troli oględz­i­nach wydałem decyzję (na mocy art. 46 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka­mi) o wstrzy­ma­niu jakichkol­wiek prac na tym tere­nie. Ustawa daje taką możli­wość w sytu­acji, gdy obiekt ma cechy zabytku, a nie jest wpisany do REJESTRU zabytków. Tak było w tym wypad­ku” – opisu­je Michał Kra­suc­ki, Stołeczny Kon­ser­wa­tor Zabytków
„Na szczęś­cie deweloper­owi (CPD SA.) nie udało się wyburzyć wszys­tkiego. Zostały elewac­je fron­towe obu hal (naj­cen­niejsze), elewac­ja bocz­na jed­nej z nich, frag­ment kor­pusu hali zachod­niej (odlew­nia). Pozostał nadal nietknię­ty budynek d. mod­e­larni oraz warsz­taty z tyłu dzi­ał­ki.

To są całkowicie samowolne dzi­ała­nia. Inwest­or nie posi­adał żad­nego poz­wole­nia na rozbiórkę, ani nakazu PINB-u. Obiek­ty od 2012 r. są ujęte w gmin­nej ewidencji zabytków, mają wskazaną także ochronę w planie miejs­cowym. Od 2009 r. Wojew­ódz­ki Kon­ser­wa­tor Zabytków prowadzi postępowanie ws. wpisu do rejestru zabytków (obiek­ty były już wpisane w 2007 r., ale wskutek błędów w postępowa­niu min­is­ter kul­tu­ry kazał w 2009 r. popraw­ić ten wpis).

Ter­az przez okres 2 miesię­cy prace nie mogą się toczyć. Tyle cza­su ma wojew­ódz­ki kon­ser­wa­tor na ukończe­nie wpisu. Liczę także na dzi­ałanie Powia­towego Inspek­to­ra Nad­zoru Budowlanego”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.