Ibragim Magomedov ścigany listem gończym

Polic­jan­ci z Wydzi­ału Krymi­nal­nego na Pradze Północ poszuku­ją 56-let­niego IBRAGIMA MAGOMEDOVA, s. Gasan, Hadiża, ur. 21.01.1960 r. Mężczyz­na ści­gany jest lis­tem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warsza­wy Moko­towa, celem odby­cia kary pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Fot. KSP

Fot. KSP

Zdję­cie wyko­nane w 2006 r.

Rysopis: wzrost około 176–180 cm.

Znak szczegól­ny: tat­u­aż na dłoni – „MKO”.

Funkcjonar­iusze zwraca­ją się z prośbą do wszys­t­kich, którzy zna­ją miejsce poby­tu poszuki­wanego o kon­takt pod numerem tele­fonu 22 603−84−10, 22 603−82−26, 22 603−75−55 lub z najbliższą jed­nos­tką Policji. Infor­ma­c­je moż­na także przekazy­wać za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: oficer.​prasowy.​krp6​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Polic­jan­ci jed­nocześnie zapew­ni­a­ją o utrzy­ma­niu tajem­ni­cy, co do oso­by infor­mu­jącej ( art. 280 § 2 kpk ).
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.