II linią metra pojedziemy już w ten weekend

Fot. ZTM

Fot. ZTM

W spra­wie metra komi­sja tech­nicz­na spo­ty­ka­ła się 40 razy, a służ­by prze­pro­wa­dzi­ły w sumie 62 kon­tro­le i prze­ana­li­zo­wa­ły 840 tomów doku­men­ta­cji. To pod­su­mo­wa­nie sto­łecz­ne­go ratu­sza po for­mal­nym zakoń­cze­niu inwestycji.

Zgodnie z wymo­ga­mi for­mal­ny­mi metro musi prze­je­chać 5 000 km bez awa­rii, by oddać je do użyt­ku. Według Jerzego Lejka, pre­ze­sa Metra Warszawskiego powin­no zająć to nie wię­cej niż 3 dni. Z powo­du opóź­nień i pro­ble­mów komu­ni­ka­cyj­nych w sto­li­cy, wła­dzom zale­ży na jak naj­szyb­szym odda­niu II linii. Tym razem więc obej­dzie się bez prze­ci­na­nia wstę­gi, gra­tu­la­cji i świę­ceń bisku­pich. Po pro­stu będzie moż­na jeździć.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.