Ilu było uczestników manifestacji pod Sejmem?

Wczoraj nasza redak­cja uda­ła się na mani­fe­sta­cję pod Sejmem, Pałacem Prezydenckim i na pl. Krasińskich. O ile pod Pałacem i na pl. Krasińskich mogli­śmy mówić o sto­sun­ko­wo nie­wiel­kiej licz­nie uczest­ni­ków, o tyle tuż po 15.00 mani­fe­stan­tów pod Sejmem był wie­lu. Ilu dokładnie?

Fot. Łukasz / Warszawa w Pigułce

Według poli­cji w szczy­to­wym momen­cie mani­fe­sta­cji pod Sejmem zgro­ma­dzi­ło się 4,5 tys. osób. Innego zda­nia jest mia­sto: „W dzi­siej­szym zgro­ma­dze­niu pod Sejmem RP bra­ło udział ponad 10 tysię­cy osób. W szczy­to­wym momen­cie kil­ka­na­ście tysię­cy” – napi­sał Bartosz Milczarczyk rzecz­nik sto­łecz­ne­go Ratusza.

Zgromadzeni pod Sejmem pro­te­stu­ją­cy są prze­ciw refor­mie sądow­nic­twa. Jak sami twier­dzą, zmia­ny, któ­re pro­po­nu­je rząd, dopro­wa­dzą do upo­li­tycz­nie­nia sądów.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.