ITB zbadał stan „wielkiej płyty”. Jakie są wnioski?

Instytut Techniki Budowlanej od poło­wy XX wie­ku współ­two­rzył zało­że­nia pro­jek­to­we i tech­no­lo­gicz­ne budow­nic­twa wiel­ko­pły­to­we­go oraz sys­te­ma­tycz­nie pro­wa­dził i pro­wa­dzi bada­nia dia­gno­stycz­ne, zarów­no pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa kon­struk­cji, jak i wła­ści­wo­ści użyt­ko­wych. Specyfika pol­skiej „wiel­kiej pły­ty” pole­ga na zapro­jek­to­wa­niu budyn­ków, w któ­rych ustro­je nośne sta­no­wią sztyw­ne tar­cze (tar­cze stro­po­we i tar­cze ścienne).

Bundesarchiv, Bild 183-P0114-0003 / CC-BY-SA 3.0

Bundesarchiv, Bild 183-P0114-0003 / CC-BY-SA 3.0

Podstawą pro­jek­to­wa­nia były zało­że­nia zawar­te w pra­cach prof. B. Lewickiego, któ­re­go książ­ka doty­czą­ca zasad pro­jek­to­wa­nia budyn­ków wiel­ko­pły­to­wych zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w wie­lu języ­kach. Wieloletnie doświad­cze­nie naukow­ców i eks­per­tów ITB potwier­dzo­ne opi­nia­mi uzna­nych spe­cja­li­stów, m.in. pod­czas spo­tkań w 2015 r., pozwa­la­ją na stwier­dze­nie, że obec­nie nie obser­wu­je się real­ne­go zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa kon­struk­cji budyn­ków wiel­ko­pły­to­wych. Wynika to rów­nież z reje­strów awa­rii i kata­strof budow­la­nych pro­wa­dzo­nych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od lat 90-tych.

Budownictwo wiel­ko­pły­to­we w Polsce jest bez­piecz­ne. Potwierdzają to eks­per­ci, pra­cow­ni­cy nauko­wi i pro­jek­tan­ci, któ­rzy te budyn­ki pro­jek­to­wa­li i budowali.

Nie strasz­my ludzi, że miesz­ka­nia w wiel­kiej pły­cie są nie­bez­piecz­ne! Mówiąc o ewen­tu­al­nym pro­gra­mie pilo­ta­żo­wym i badaw­czym mamy na myśli dzia­ła­nia naukow­ców i eks­per­tów ITB, któ­rzy we współ­pra­cy z eks­per­ta­mi z wyż­szych uczel­ni tech­nicz­nych, doko­na­ją wery­fi­ka­cji poszcze­gól­nych sys­te­mów. W ramach pro­gra­mu badaw­cze­go zosta­ną wyty­po­wa­ne, a następ­nie opra­co­wa­ne sku­tecz­ne narzę­dzia moni­to­rin­gu i dia­gno­sty­ki sta­nu tech­nicz­ne­go budyn­ków wyko­na­nych w tech­no­lo­gii uprze­my­sło­wio­nej (wiel­ka pły­ta i wiel­ki blok). Powyższe dzia­ła­nia tym samym nie wska­zu­ją, że aktu­al­nie jakie­kol­wiek zagro­że­nie w tym obsza­rze wystę­pu­je. Należy patrzeć na ten temat rów­nież pod kątem aspek­tów użyt­ko­wych, tzn. moż­li­wo­ści łącze­nia miesz­kań, ich prze­bu­do­wy oraz pod wzglę­dem funk­cjo­nal­nym i kom­for­tu użytkowania.

Z uwa­gi na fakt, że budow­nic­two wiel­ko­pły­to­we jest powta­rzal­ne i sta­no­wi w naszym kra­ju zna­czą­cy udział w cał­ko­wi­tym ryn­ku miesz­kań, Instytut Techniki Budowlanej we współ­pra­cy z pra­cow­ni­ka­mi wyż­szych uczel­ni, przy­go­to­wał zarys takie­go pro­gra­mu, w ramach któ­re­go stwo­rzo­ne zosta­ną wzor­ce goto­we do wyko­rzy­sta­nia przez wła­ści­cie­li i zarząd­ców budyn­ków. Głównym wyni­kiem tego pro­gra­mu, prze­zna­czo­nym do upo­wszech­nie­nia, będzie kom­plek­so­wy raport o sta­nie uprze­my­sło­wio­ne­go budow­nic­twa miesz­ka­nio­we­go w Polsce, zawie­ra­ją­cy wytycz­ne dzia­łań w celu zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa i pod­nie­sie­nia kom­for­tu użyt­ko­wa­nia z uwzględ­nie­niem współ­cze­snych oraz przy­szłych wyma­gań funkcjonalnych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.