ITB zbadał stan „wielkiej płyty”. Jakie są wnioski?

Insty­tut Tech­ni­ki Budowlanej od połowy XX wieku współt­worzył założe­nia pro­jek­towe i tech­no­log­iczne budown­ict­wa wielkopły­towego oraz sys­tem­aty­cznie prowadz­ił i prowadzi bada­nia diag­nos­ty­czne, zarówno pod wzglę­dem bez­pieczeńst­wa kon­strukcji, jak i właś­ci­woś­ci użytkowych. Specy­fi­ka pol­skiej „wielkiej pły­ty” pole­ga na zapro­jek­towa­niu budynków, w których ustro­je nośne stanow­ią szty­wne tar­cze (tar­cze stropowe i tar­cze ści­enne).

Bundesarchiv, Bild 183-P0114-0003 / CC-BY-SA 3.0

Bun­de­sarchiv, Bild 183-P0114-0003 / CC-BY-SA 3.0

Pod­stawą pro­jek­towa­nia były założe­nia zawarte w pra­cach prof. B. Lewick­iego, którego książ­ka doty­czą­ca zasad pro­jek­towa­nia budynków wielkopły­towych została opub­likowana w wielu językach. Wielo­let­nie doświad­cze­nie naukow­ców i ekspertów ITB potwierd­zone opini­a­mi uznanych spec­jal­istów, m.in. pod­czas spotkań w 2015 r., pozwala­ją na stwierdze­nie, że obec­nie nie obser­wu­je się real­nego zagroże­nia bez­pieczeńst­wa kon­strukcji budynków wielkopły­towych. Wyni­ka to również z rejestrów awarii i katas­trof budowlanych prowad­zonych przez Główny Urząd Nad­zoru Budowlanego od lat 90-tych.
Budown­ict­wo wielkopły­towe w Polsce jest bez­pieczne. Potwierdza­ją to eksper­ci, pra­cown­i­cy naukowi i pro­jek­tan­ci, którzy te budyn­ki pro­jek­towali i budowali.

Nie straszmy ludzi, że mieszka­nia w wielkiej pły­cie są niebez­pieczne! Mówiąc o ewen­tu­al­nym pro­gramie pilotażowym i badaw­czym mamy na myśli dzi­ała­nia naukow­ców i ekspertów ITB, którzy we współpra­cy z eksper­ta­mi z wyższych uczel­ni tech­nicznych, dokon­a­ją wery­fikacji poszczegól­nych sys­temów. W ramach pro­gra­mu badaw­czego zostaną wyty­powane, a następ­nie opra­cow­ane skuteczne narzędzia mon­i­toringu i diag­nos­ty­ki stanu tech­nicznego budynków wyko­nanych w tech­nologii uprze­mysłowionej (wiel­ka pły­ta i wiel­ki blok). Powyższe dzi­ała­nia tym samym nie wskazu­ją, że aktu­al­nie jakiekol­wiek zagroże­nie w tym obszarze wys­tępu­je. Należy patrzeć na ten tem­at również pod kątem aspek­tów użytkowych, tzn. możli­woś­ci łączenia mieszkań, ich prze­bu­dowy oraz pod wzglę­dem funkcjon­al­nym i kom­for­tu użytkowa­nia.

Z uwa­gi na fakt, że budown­ict­wo wielkopły­towe jest pow­tarzalne i stanowi w naszym kra­ju znaczą­cy udzi­ał w całkow­itym rynku mieszkań, Insty­tut Tech­ni­ki Budowlanej we współpra­cy z pra­cown­ika­mi wyższych uczel­ni, przy­go­tował zarys takiego pro­gra­mu, w ramach którego stwor­zone zostaną wzorce gotowe do wyko­rzys­ta­nia przez właś­ci­cieli i zarząd­ców budynków. Głównym wynikiem tego pro­gra­mu, przez­nac­zonym do upowszech­nienia, będzie kom­plek­sowy raport o stanie uprze­mysłowionego budown­ict­wa mieszkan­iowego w Polsce, zaw­ier­a­ją­cy wyty­czne dzi­ałań w celu zachowa­nia bez­pieczeńst­wa i pod­niesienia kom­for­tu użytkowa­nia z uwzględ­nie­niem współczes­nych oraz przyszłych wyma­gań funkcjon­al­nych.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.