Jak najprościej dojechać do atrakcji Nocy Muzeów? Komunikacją! Kursować będzie aż 9 linii specjalnych!

W sobotę 20 maja, odbędzie się kole­j­na czter­nas­ta już Noc Muzeów. Na zwiedzanie muzeów, galerii, insty­tucji kul­tu­ry i admin­is­tracji, grę miejską i wydarzenia artysty­czne moż­na będzie dojechać ośmioma spec­jal­ny­mi lini­a­mi auto­bu­sowy­mi oraz lin­ią tramwa­jową M. Dłużej będą też kur­sowały wybrane lin­ie tramwa­jowe oraz auto­bu­sowa 116 i metro.

Fot. ZTM

W tym roku zgłosiły się 234 placów­ki – a w tej licz­bie 50 to muzea. Będzie moż­na zwiedz­ić m.in. dwie placów­ki, które od lat były remon­towane i unowocześ­ni­ane. Pier­wsza z nich to Muzeum Warsza­wy, a dru­ga to Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, które w odremon­towanej kamieni­cy przyjmie goś­ci w 150-lecie urodzin noblist­ki.
Spec­jalne lin­ie auto­bu­sowe oznac­zone będą lit­era­mi: A, B, D, E, F, G, J i K, a tramwa­jowa – M. Auto­busy wyruszą na swo­je trasy z pl. Defi­lad. Początkowy przys­tanek linii tramwa­jowej M zlokali­zowany będzie na pl. Naru­tow­icza. Ostat­nie kursy rozpoczną się o godzinie 0.45.

Lin­ie muzealne kur­su­ją w ramowych godz­i­nach 18.30−2.00. Szczegółowe rozkłady poniższych auto­busów zna­jdziecie na: http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&d=2017–05-20

A
Linia obsługi­wana starszy­mi auto­busa­mi zabytkowy­mi.
Zakładana częs­totli­wość kur­sowa­nia: co ok. 5 min­ut.
Ostat­ni odjazd z pl. Defi­lad ok. godz. 0.45.

B
Linia obsługi­wana auto­busa­mi niskopodło­gowy­mi.
Zakładana częs­totli­wość kur­sowa­nia: co ok. 20 min­ut.

D
Linia obsługi­wana auto­busa­mi niskopodło­gowy­mi.
Zakładana częs­totli­wość kur­sowa­nia: ok. 15 min­ut.

E
Linia obsługi­wana auto­busa­mi niskopodło­gowy­mi.
Zakładana częs­totli­wość kur­sowa­nia: co ok. 15 min­ut.

F
Linia obsługi­wana auto­busa­mi niskopodło­gowy­mi.
Zakładana częs­totli­wość kur­sowa­nia: ok. 10 min­ut.

G
Linia obsługi­wana auto­busa­mi niskopodło­gowy­mi.
Zakładana częs­totli­wość kur­sowa­nia: co ok. 7–8 min­ut.

J
Linia obsługi­wana auto­busa­mi niskopodło­gowy­mi.
Zakładana częs­totli­wość kur­sowa­nia: co ok. 10 min­ut.

K
Linia obsługi­wana nowszy­mi auto­busa­mi zabytkowy­mi.
Zakładana częs­totli­wość kur­sowa­nia: co ok. 10 min­ut.
Ostat­ni odjazd z pl. Defi­lad ok. godz. 0.45.

M
Linia obsługi­wana tramwa­ja­mi zabytkowy­mi i niskopodło­gowy­mi.
Zakładana częs­totli­wość kur­sowa­nia: co ok. 15 min­ut.

Ostat­ni odjazd z pl. Naru­tow­icza ok. godz. 0.45.
Z okazji Nocy Muzeów lin­ie tramwa­jowe: 2, 4, 24, 26 oraz 33 oraz linia auto­bu­sowa 116 będą kur­sowały do około godziny 2.00. Pocią­gi metra linii M1 i M2 będą kur­sowały do ok. godziny 3.00.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.