Jak powstawał mural Marszałka Piłsudskiego? [WIDEO]

Dzię­ki uprze­j­moś­ci Muzeum Józe­fa Pił­sud­skiego w Sule­jówku mamy przy­jem­ność zaprezen­tować jak pow­stawał mur­al Marsza­ł­ka w cen­trum Warsza­wy.

Mate­ri­ał na film krę­cony był przez 4 dni, następ­nie został zmon­towany 93-sekun­dowy mate­ri­ał metodą pok­latkową. Pod­czas real­iza­cji muralu zużyliśmy 150 litrów far­by i 60 pęd­zli. Mur­al zain­au­gurował akcję CO NA TO MARSZAŁEK? Obec­ność 4-metrowego Pił­sud­skiego w przestrzeni miejskiej jest pretek­stem do zas­tanowienia, jak wyglą­da współczes­na Pol­s­ka, z czego Marsza­łek był­by dum­ny, co by go zaskoczyło, a co zdzi­wiło?
Akcję prowadz­imy w social media – wystar­czy zro­bić zdję­cie i wrzu­cić na Insta­gram lub Face­book z hash­tagiem #muzeumpil­sud­s­ki.- mówi Mart Syp­niews­ka z Muzeum Józe­fa Pił­sud­skiego w Sule­jówku.

Jak wyglą­dały prace? Przekon­a­j­cie się oglą­da­jąc poniższy film:

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.