Jak się zachować w czasie burzy. Praktyczny poradnik

W związ­ku z pro­gno­zo­wa­ny­mi na kolej­ne dni burza­mi ape­lu­je­my o zacho­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści. Unikajmy par­ko­wa­nia aut pod drze­wa­mi, usu­waj­my tak­że z bal­ko­nów i para­pe­tów wszyst­kie przed­mio­ty, któ­re pod­czas sil­nych wia­trów mogą stwa­rzać zagro­że­nie. Nie zapo­mi­naj­my zabez­pie­czyć okien. Corocznie w wyni­ku wyła­do­wań atmos­fe­rycz­nych ginie kil­ka­dzie­siąt osób.

Fot. Pixabay

Silne wia­try, desz­cze oraz burze są natu­ral­ny­mi zja­wi­ska­mi pogo­do­wy­mi i wystę­pu­ją z róż­ną siłą na całym świe­cie. Są zja­wi­ska­mi, któ­re szyb­ko się prze­miesz­cza­ją. Wszystkie są jed­nak nie­bez­piecz­ne. Powodują zagro­że­nie dla życia i zdro­wia ludzi oraz duże stra­ty materialne.

Czy TWOJA RODZINA jest bezpieczna?

Bądź mądry przed szko­dą. Uderzenie pio­ru­na może skoń­czyć się poża­rem, uszko­dze­niem kon­struk­cji budyn­ku, prze­pa­le­niem insta­la­cji elek­trycz­nej, tele­wi­zo­ra, lodów­ki, wszyst­kie­go, co jest włą­czo­ne do instalacji.

Prawidłowe zacho­wa­nie powin­no być uza­leż­nio­ne od miej­sca nasze­go pobytu.

W domu:

1. Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez prze­no­śne radio (z bate­ria­mi) oraz awa­ryj­ne oświe­tle­nie np. latar­kę, świecz­ki, a tak­że żyw­ność, wodę oraz nie­zbęd­ne lekarstwa.

2. Zastanówmy się nad ewen­tu­al­ny­mi dro­ga­mi i miej­scem ewa­ku­acji. Jeżeli jeste­śmy w cen­trum burzy lub hura­ga­no­we­go wia­tru zejdź­my do bez­piecz­ne­go pomiesz­cze­nia na naj­niż­szej kon­dy­gna­cji domu, np. piw­nic i usiądź­my pod ścia­ną nośną, z dale­ka od prze­szklo­nych drzwi i okien.

3. Usuńmy z bal­ko­nów, tara­sów wszyst­kie przed­mio­ty, któ­re mogą zostać porwa­ne przez wiatr i stwo­rzyć dodat­ko­we zagrożenie.

4. Sprawdźmy zamknię­cie okien i drzwi oraz zabez­piecz­my je sku­tecz­nie przed otwar­ciem. Pamiętajmy rów­nież, że w cza­sie burzy nie nale­ży pod­cho­dzić do okien.

5. Nie wychodź­my lub wyjeż­dżaj­my z domu, jeśli nie musi­my (prze­łóż­my odwie­dzi­ny lub zakupy).

6. Wyłączmy urzą­dze­nia elek­trycz­ne i gazo­we (zawo­ry, bezpieczniki).

7. Unikajmy korzy­sta­nia z tele­fo­nów komórkowych.

Chwilowa bez­piecz­ne uspo­ko­je­nie się nawał­ni­cy i cisza – nie ozna­cza bezpieczeństwa.

W tere­nie:

O ile to moż­li­we, wejdź­my jak naj­szyb­ciej do naj­bliż­sze­go budyn­ku i tam prze­cze­kaj­my burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:

1. Nie zatrzy­muj­my się i nie szu­kaj­my schro­nie­nia pod drze­wa­mi, słu­pa­mi ener­ge­tycz­ny­mi (jeże­li linia ule­gnie zerwa­niu zosta­nie­my pora­że­ni prą­dem), nie­sta­bil­ny­mi kon­struk­cja­mi np. wia­ty oraz wszyst­ki­mi wyso­ki­mi ele­men­ta­mi, bo one przy­cią­ga­ją pioruny.

2. Unikajmy otwar­tej prze­strze­ni. Wykorzystajmy jako schro­nie­nie ist­nie­ją­ce budow­le: most, wia­dukt, prze­pu­sty lub inne sta­łe kon­struk­cje. Jeżeli nie mamy moż­li­wo­ści takie­go ukry­cia się, wyko­rzy­staj­my zagłę­bie­nia tere­nu (rów, głę­bo­ki dół).

3. Odsuńmy się od meta­lo­wych przed­mio­tów i ich nie dotykajmy.

4. Wyjdźmy natych­miast z wody.

5. Unikajmy uży­wa­nia tele­fo­nu komór­ko­we­go. Najlepiej go wyłączmy.

Gdy jedzie­my pojazdem:

1. Pamiętajmy o moż­li­wych sil­nych podmu­chach pod­czas jazdy.

2. Nie zatrzy­muj­my się pod drze­wa­mi. Często docho­dzi do przy­gnie­ce­nia samo­cho­du przez powa­lo­ne wia­trem kona­ry i drzewa.

3. Jeśli zasko­czy nas burza, a nie może­my wejść do bez­piecz­ne­go budyn­ku, pozo­stań­my w samochodzie.

(pod­sta­wie mate­ria­łów KG PSP/ MSW / mw,ro)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.