„Jak wspierasz Ukrainę to najpierw poczytaj historię” narodowcy plują na flagę UPA

Damian Bieńko, Lider Narodowej Wolnej Polski, orga­ni­za­cji nacjo­na­li­stycz­nej, mani­fe­stu­je swo­ją nie­chęć do Ukraińców wspie­ra­ją­cych UPA. Jak mówi każ­dy kto odwa­ży się przy­je­chać na Polską zie­mię z fla­gą UPA, musi liczyć się z konsekwencjami.

Fot. Takt TV, kanał na YouTube

Fot. Takt TV, kanał na YouTube

Flaga zosta­ła ponoć ode­bra­na w Warszawie ban­de­row­com, któ­rzy publicz­nie mani­fe­sto­wa­li swo­je popar­cie dla ukra­iń­skiej para­mi­li­tar­nej orga­ni­za­cji. Organizacji, któ­ra przez więk­szość państw uzna­wa­na jest za zbrod­ni­czą. Film w szyb­kim cza­sie stał się praw­dzi­wym hitem inter­ne­tu i wywo­łał lawi­nę komen­ta­rzy. Niektórzy są obu­rze­ni, nie­któ­rzy popie­ra­ją lide­ra, ale nikt nie może przejść wobec fil­mu obojętnie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.