Jak wyglądał kiedyś Most Poniatowskiego? [UNIKALNE UJĘCIA Z ARCHIWUM UM]

Film pocho­dzi z koń­ca 2011 roku i przed­sta­wia krót­ko histo­rię jed­ne­go z naj­star­szych war­szaw­skich mostów: Mostu Poniatowskiego.

Warto obej­rzeć choć­by ze wzglę­du na archi­wal­ne uję­cia pocho­dzą­ce z archi­wum Miasto Stołecznego Warszawy. Zdjęcia, któ­re nie są nigdzie indzie upublicznione.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.