Jak wyglądał tłusty czwartek przed wojną i krótko po niej? [ZDJĘCIA]

Przesąd mówi o tym, że ten, kto nie zje w tłusty czwartek przy­na­jm­niej jed­nego pącz­ka, tego czeka pech przez cały rok. Dzisi­aj tłusty czwartek, a my przy­pom­i­namy skąd wzięły się pącz­ki, czym różnią się od tych pier­wot­nie robionych, a także jak hand­lowano nimi w przed­wo­jen­nej i powo­jen­nej Warsza­w­ie.


Uliczny handel pączkami. 1934 rok. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Uliczny han­del pączka­mi. 1934 rok. Fot. Nar­o­dowe Archi­wum Cyfrowe

Pącz­ki pow­stały w starożyt­nym Rzymie. Były to małe, tłuste kul­ki chle­ba, nadziewane słon­iną. Pomysł udoskon­alili arabowie, którzy pącz­ki osłodzili. W Polsce jed­nak trady­c­ja słod­kich pączków dotarła dość późno. W XIX wieku nadal były to kul­ki nadziewane słon­iną jed­nak wyko­nane z innego cias­ta niż te w Rzymie. W Europie Zachod­niej (szczegól­nie w Niem­czech) wkła­da się pącz­ki do tłuszczu tylko na kil­ka sekund. Dzię­ki temu są mniej tłuste, ponieważ tłuszcz nie zdąży w nie wsiąknąć.


Uliczny handel pączkami. 1934 rok. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Uliczny han­del pączka­mi. 1934 rok. Fot. Nar­o­dowe Archi­wum Cyfrowe

W przed­wo­jen­nej Warsza­w­ie pop­u­larny był han­del naręczny, a także na wszelkiego rodza­ju bazarach. Han­del kwitł na Róży­cu, Karce­laku czy Placu Napoleona. Praw­ie wszys­tkie pącz­ki robiło się z przed­nich skład­ników. Po wojnie był to nato­mi­ast towar dość powszech­ny z rac­je tego, że o czeko­ladę było naprawdę trud­no. Częs­to robiono też fawor­ki czyli chrust, który również nie wyma­gał wielu skład­ników. Był tylko pra­cochłon­ny.

Handel pączkami na Karcelaku w 1927. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Han­del pączka­mi na Karce­laku w 1927. Fot. Nar­o­dowe Archi­wum Cyfrowe

Cukiernia Blikle, 1978 rok, Warszawa. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Cukier­nia Blik­le, 1978 rok, Warsza­wa. Fot. Nar­o­dowe Archi­wum Cyfrowe

Cukiernia Blikle, 1978 rok, Warszawa. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Cukier­nia Blik­le, 1978 rok, Warsza­wa. Fot. Nar­o­dowe Archi­wum Cyfrowe

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.