Jakie atrakcje czekają na nas w długi weekend w Warszawie?

Niek­tórzy wolą wyjechać, ale pod­czas długiego week­endu w Warsza­w­ie też nie moż­na się nudz­ić! Syre­ny w Mul­ti­me­di­al­nym Parku Fontann, Otwar­cie sezonu nad Wisłą, Bieg Fla­gi, Bieg Kon­sty­tucji czy finał Pucharu Pol­s­ki w piłce nożnej to tylko niek­tóre z atrakcji majowego week­endu w Warsza­w­ie.

Fot. Multimedialny Park Fontann

Fot. Mul­ti­me­di­al­ny Park Fontann

30 kwiet­nia
Otwar­cie sezonu nad Wisłą
Przed nami pier­wszy week­end, pię­cio­ty­god­niowego cyk­lu „Dziel­ni­ca Wisła 2016. Nat­u­ral­nie nad rzeką”, który zain­au­gu­ru­je sezon let­ni nad królową pol­s­kich rzek. Już w sobotę, 30 kwiet­nia, o godz. 10.00 w Por­cie Czer­ni­akowskim nastąpi ofic­jalne otwar­cie sezonu naw­iga­cyjnego. Z tej okazji liczne atrakc­je przy­go­towano zarówno na nabrzeżu, jak i na wodzie. Sko­rzys­tać będzie moż­na m.in. z rejsów po Wiśle, warsz­tatów szkut­niczych czy uzyskać infor­ma­c­je na tem­at możli­woś­ci pozyska­nia paten­tów żeglars­kich. Więcej infor­ma­cji tutaj.

1 maja
Wiel­ki powrót warsza­ws­kich syren w parku Fontann
To będzie niezwykłe wid­owisko. W niedzielę, 1 maja, o godz. 21.30, zobaczymy szóstą odsłonę pokazów w Mul­ti­me­di­al­nym Parku Fontann, które w ostat­nich lat­ach stały się najpop­u­larniejszą atrakcją Warsza­wy. Tym razem bohaterka­mi wid­owiska będą warsza­wskie syre­ny i związana z nimi leg­en­da. Dzię­ki nowoczes­nej tech­nice opowieść o leg­en­darnych opiekunkach stol­i­cy odnosić się będzie zarówno do współczes­nego oblicza mias­ta, jak i jego his­torii. Twór­cą muzy­ki do tegorocznego wid­owiska nad Wisłą jest Jean-Michel Jarre. Więcej infor­ma­cji tutaj.

2 maja
Finał Pucharu Pol­s­ki w piłce nożnej
Piłkarskie emoc­je w pełni. Na PGE Nar­o­dowym, 2 maja, o godz. 16.00, w finale Pucharu Pol­s­ki zagra­ją drużyny Lecha Poz­nań i Legii Warsza­wa. Mecz pro­fesjon­al­nych drużyn poprzedzi finał dziecięcego turnieju „Z Pod­wór­ka na Sta­dion o Puchar Tym­barku”, który rozpocznie się o godzinie 10.00. W związku z orga­ni­za­cją spotkań na Sask­iej Kępie nastąpi wyłączenia z ruchu oraz zmi­any w kur­sowa­niu komu­nikacji miejskiej. Więcej infor­ma­cji o zmi­anach tutaj.

Bieg Fla­gi
Podob­nie jak w lat­ach ubiegłych, 2 maja, dziel­ni­ca Żoli­borz zaprasza na piknik pod nazwą „Majówka pod flagą biało-czer­woną”. Pod­czas fes­tynu, odby­wa­jącego się na tere­nie Cytadeli Warsza­wskiej w pobliżu Muzeum X Paw­ilonu, na goś­ci czeka wiele atrakcji. Głów­na częś­cią imprezy będą jed­nak zma­gania sportowe. Oprócz zma­gań przed­szko­laków (na dys­tan­sie 1000 metrów) i nordic walk­ing (3000 metrów), odbędzie się bieg główny na 10 kilo­metrów. Jego trasa została poprowad­zona uliczka­mi Cytadeli oraz Żoli­borza Ofi­cer­skiego. Więcej infor­ma­cji tutaj.

3 maja

Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja
XXVI Bieg Kon­sty­tucji 3 Maja jest pier­wszym z cyk­lu Warsza­wska Tri­a­da Biegowa, do której należą trzy bie­gi o charak­terze patri­o­ty­cznym orga­ni­zowanych pod wspól­nym hasłem „Zab­ie­gaj o pamięć”. Poza biegiem głównym, który przez­nac­zony jest dla starszych uczest­ników, po raz kole­jny wys­tar­tu­je, o godz. 10.30, bieg dzieci – Bieg z maskotką. Maluchy będą miały do poko­na­nia dys­tans 700 metrów. Nato­mi­ast punk­tu­al­nie o godzinie 11.00 zawod­ni­cy wyruszą na trasę biegu głównego o dłu­goś­ci 5 km. Trasa zna­j­du­je się w pobliżu miejsc, związanych z dzi­ałal­noś­cią króla Stanisława Augus­ta Poni­a­towskiego, inspi­ra­to­ra prac nad Kon­sty­tucją. Więcej infor­ma­cji tutaj.

Turniej w tenisie stołowym z okazji świę­ta Kon­sty­tucji 3 Maja
Świę­to Kon­sty­tucji 3 Maja uczczą również ping­pongiś­ci. W niedzielę, 3 maja, w hali sportowej OSiR Targówek, przy ul. Ossowskiego 25, odbędzie się turniej w tenisie stołowym o Puchar Dyrek­to­ra OSiR Targówek z upamięt­ni­a­ją­cy uch­wale­nie pier­wszej, pol­skiej ustawy zasad­niczej. Zawod­ni­cy rywal­i­zować będą w czterech kat­e­go­ri­ach: old­boy, weterani, open i zrzeszeni. Początek zma­gań o godz. 10.00. Zapisy w dnu zawodów. Więcej infor­ma­cji tutaj.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.