Jakie atrakcje czekają nas w Dzień Europy? Parada, koncert i… utrudnienia

W sobotę, 7 maja, Warsza­wa świę­tu­je Dzień Europy. Uli­ca­mi prze­jdzie Para­da Schu­mana, a w Parku Fontann na Kon­cer­cie Europe­jskim zagra Orkies­tra i Chór Fil­har­monii Nar­o­dowej pod batutą Krzes­imi­ra Dęb­skiego, wys­tąpią m.in. Edy­ta Gór­ni­ak i Mietek Szcześ­ni­ak. Wstęp wol­ny, godz. 20.00.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Mieszkań­cy będą mogli wysłuchać frag­men­tów kan­taty scenicznej najs­tarszego zbioru tek­stów śred­niowiecznych „Carmi­na Burana” Car­la Orf­fa, „Suity warsza­wskiej” – kom­pi­lacji utworów Krzes­imi­ra Dęb­skiego pochodzą­cych z filmów „Ogniem i mieczem” i „1920. Bit­wa warsza­wska”. Na zakończe­nie zostanie wyko­nana „Oda do radoś­ci” – finałowa kan­ta­ta z IX Sym­fonii op. 125 d-moll Lud­wiga van Beethove­na, która jest ofic­jal­nym hym­nem Unii Europe­jskiej.
Solis­ta­mi będą: Mag­dale­na Sch­abows­ka – sopran, Anna Fijałkows­ka – alt, Tomasz Warmi­jak – tenor, Prze­mysław Żyw­c­zok – bas. Usłyszymy również gwiazdy pol­skiej estrady – Edytę Gór­ni­ak, Miet­ka Szcześ­ni­a­ka i Natal­ię Szroed­er.
Orga­ni­za­torzy przewidzieli około 2 tysię­cy miejsc siedzą­cych. Wejś­cie na teren imprezy od godziny 19.00. Wejś­cia zaplanowane są od ulic: San­gusz­ki, Boleść i Wisłostrady.

Zamknię­cie Wybrzeża Gdańskiego i dodatkowe parkin­gi
W związku z masowym charak­terem wydarzenia obow­iązy­wać będzie reg­u­lamin imprez masowych. Zaplanowane jest także zamknię­cie uli­cy Wybrzeże Gdańskie – od ul. San­gusz­ki do ul. Boleść w dniu imprezy w godz­i­nach 18.00 – 22.30. Dodatkowe miejs­ca parkingowe zor­ga­ni­zowane zostaną na ul. Wybrzeże Gdańskie od ul. Krasińskiego do ul. San­gusz­ki (w godz­i­nach 18.00 – 22.30).

Wid­owisko muzy­czne przy­go­towała Stołecz­na Estra­da. Wstęp wol­ny. Zaprasza­my.

Dzień Europy upamięt­nia tzw. deklarację Schu­mana. 9 maja 1950 r. ówczes­ny min­is­ter spraw zagranicznych Francji zapro­ponował utworze­nie pon­ad­nar­o­dowej insty­tucji kon­trolu­jącej pro­dukcję węgla i stali. Pow­stała rok później Europe­js­ka Wspól­no­ta Węgla i Stali była pier­wszą w his­torii pon­ad­nar­o­dową insty­tucją, która zapoc­zątkowała pro­cesy inte­gra­cyjne i przy­czyniła się do pow­sta­nia Unii Europe­jskiej. Jest obchod­zony od 1985 roku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.