Jakie atrakcje czekają nas w Dzień Europy? Parada, koncert i… utrudnienia

W sobo­tę, 7 maja, Warszawa świę­tu­je Dzień Europy. Ulicami przej­dzie Parada Schumana, a w Parku Fontann na Koncercie Europejskim zagra Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej pod batu­tą Krzesimira Dębskiego, wystą­pią m.in. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak. Wstęp wol­ny, godz. 20.00.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Mieszkańcy będą mogli wysłu­chać frag­men­tów kan­ta­ty sce­nicz­nej naj­star­sze­go zbio­ru tek­stów śre­dnio­wiecz­nych „Carmina Burana” Carla Orffa, „Suity war­szaw­skiej” – kom­pi­la­cji utwo­rów Krzesimira Dębskiego pocho­dzą­cych z fil­mów „Ogniem i mie­czem” i „1920. Bitwa war­szaw­ska”. Na zakoń­cze­nie zosta­nie wyko­na­na „Oda do rado­ści” – fina­ło­wa kan­ta­ta z IX Symfonii op. 125 d-moll Ludwiga van Beethovena, któ­ra jest ofi­cjal­nym hym­nem Unii Europejskiej.
Solistami będą: Magdalena Schabowska – sopran, Anna Fijałkowska – alt, Tomasz Warmijak – tenor, Przemysław Żywczok – bas. Usłyszymy rów­nież gwiaz­dy pol­skiej estra­dy – Edytę Górniak, Mietka Szcześniaka i Natalię Szroeder.

Organizatorzy prze­wi­dzie­li oko­ło 2 tysię­cy miejsc sie­dzą­cych. Wejście na teren impre­zy od godzi­ny 19.00. Wejścia zapla­no­wa­ne są od ulic: Sanguszki, Boleść i Wisłostrady.

Zamknięcie Wybrzeża Gdańskiego i dodat­ko­we parkingi
W związ­ku z maso­wym cha­rak­te­rem wyda­rze­nia obo­wią­zy­wać będzie regu­la­min imprez maso­wych. Zaplanowane jest tak­że zamknię­cie uli­cy Wybrzeże Gdańskie – od ul. Sanguszki do ul. Boleść w dniu impre­zy w godzi­nach 18.00 – 22.30. Dodatkowe miej­sca par­kin­go­we zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ną na ul. Wybrzeże Gdańskie od ul. Krasińskiego do ul. Sanguszki (w godzi­nach 18.00 – 22.30).

Widowisko muzycz­ne przy­go­to­wa­ła Stołeczna Estrada. Wstęp wol­ny. Zapraszamy.

Dzień Europy upa­mięt­nia tzw. dekla­ra­cję Schumana. 9 maja 1950 r. ówcze­sny mini­ster spraw zagra­nicz­nych Francji zapro­po­no­wał utwo­rze­nie ponadna­ro­do­wej insty­tu­cji kon­tro­lu­ją­cej pro­duk­cję węgla i sta­li. Powstała rok póź­niej Europejska Wspólnota Węgla i Stali była pierw­szą w histo­rii ponadna­ro­do­wą insty­tu­cją, któ­ra zapo­cząt­ko­wa­ła pro­ce­sy inte­gra­cyj­ne i przy­czy­ni­ła się do powsta­nia Unii Europejskiej. Jest obcho­dzo­ny od 1985 roku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.