Jakie remonty czekają nas w 2016 roku? [INFOGRAFIKI]

W tym roku rozpocznie się budowa kole­jnych odcinków II linii metra, remon­ty i inwest­y­c­je tramwa­jowe popraw­ią funkcjonowanie komu­nikacji miejskiej. Rozpoczną się nowe inwest­y­c­je dro­gowe, które znacznie usprawnią poruszanie się po mieś­cie, pojaw­ią się nowe naw­ierzch­nie jezd­ni i chod­ników.

Fot. Urząd Miasta

Fot. Urząd Mias­ta

Baza danych Biu­ra Koor­dy­nacji Inwest­y­cji i Remon­tów w Pasie Dro­gowym
na 2016 r. zaw­iera 963 remon­ty i inwest­y­c­je. Na kilku­nas­tu naradach koor­dy­na­cyjnych z przed­staw­iciela­mi inwest­orów i gestorów sieci podziem­nych ustalono listę 227 inwest­y­cji, które wyma­ga­ją koor­dy­nacji pomiędzy sobą. Zostały one zgrupowane w 14 rejonów inwest­y­cyjnych.
Najwięk­szą inwest­y­cją, która rozpocznie się w tym roku będzie budowa kole­jnych odcinków II linii metra. W kierunku zachod­nim (z Ron­da Daszyńskiego) wybu­dowane zostanie ok. 3,4 km podziem­nej kolei. Planowane stac­je to: Płoc­ka (C08) umiejs­cowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowa­nia z ul. Wol­ską; Młynów (C07) planowana pod ul. Gór­czewską po wschod­niej stron­ie wiaduk­tu kole­jowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syre­ny oraz Księ­cia Janusza (C06) pod ul. Gór­czewską w rejonie skrzyżowa­nia z ul. Księ­cia Janusza. Będą tu także tory odstaw­cze i komo­ra do zawraca­nia.

W kierunku wschod­nim (z Dwor­ca Wileńskiego) pow­stanie ok. 3,12 km trasy. Planowane stac­je to: Szwedz­ka (C16) pod ul. Strz­elecką po wschod­niej stron­ie ul. Stalowej; Targówek (C17) w okol­i­cy skrzyżowa­nia ul. Prat­ulińskiej z ul. S. Ossowskiego oraz Troc­ka (C18) w rejonie skrzyżowa­nia ul. Prat­ulińskiej z Trocką. Również tutaj za ostat­nią stacją zna­jdą się tory odstaw­cze i komo­ra do zawraca­nia. Wykon­aw­cy zostali wybrani w prze­tar­gu – odcinek zachod­ni zbudu­je turec­ka fir­ma Güler­mak Ağir Sanayi İnşaat ve Taah­hüt A.Ş. (1.147.999.590,00 zł brut­to); północ­no-wschod­ni fir­ma Astal­di S.p.A. z Włoch (1.066.741.483,79 zł brut­to). Oczeku­je­my na wydanie poz­woleń na budowę przez woje­w­odę mazowieck­iego. Poza metrem Zarząd Trans­portu Miejskiego zajmie się budową przys­tanków i zatok auto­bu­sowych (m.in. w ul. L. Kon­dra­tow­icza, ul. Jana Kaz­imierza) oraz pętli auto­bu­sowych (Stara Miłos­na, rejon oś. Der­by) oraz mod­ern­iza­cją I linii metra (infor­ma­c­ja dotykowa na stac­jach A7, A13 i A17, budowa dwóch dźwigów osobowych na stacji A4 Stokłosy, dodatkowe bram­ki na stac­jach A1-A23, tablice tyflo­graficzne na stac­jach A1-A23).

Tramwa­je Warsza­wskie sukcesy­wnie mod­ern­izu­ją swo­ją sieć, a podróżowanie tramwa­jem po mieś­cie jest coraz bardziej kom­for­towe. Na ten rok tramwa­jarze zaplanowali dużo remon­tów torowych, pier­wsze prace już w mar­cu (poda­je­my daty wyłączeń ruchu tramwa­jowego):

Fot. Urząd Miasta

Fot. Urząd Mias­ta

 • remont torów tramwa­jowych na pętli tramwa­jowej „Nowe Bemowo”, prze­bu­dowa plat­form przys­tankowych: 14 mar­ca – 29 kwiet­nia;
 • mod­ern­iza­c­ja torów tramwa­jowych, trakcji elek­trycznej, przys­tanków w ul. gen. W. Ander­sa odc. ul. Staw­ki – wjazd do wenty­la­torni metra Ratusz – Arse­nał: 11 kwiet­nia – 1 lip­ca;
 • remont torów tramwa­jowych w ul. Połczyńskiej odc. Pow­stańców Śląs­kich – Pęt­la Cm. Wol­s­ki – tory na prze­jaz­dach, prze­jś­ci­ach dla pieszych oraz przy per­onach przys­tankowych oraz mod­ern­iza­c­ja torów tramwa­jowych na skrzyżowa­niu ul. Połczyńskiej i ul. Pow­stańców Śląs­kich: 11 kwiet­nia – 22 maja;
 • mod­ern­iza­c­ja torów tramwa­jowych w al. „Sol­i­darnoś­ci” odc. ul. Jagiel­lońs­ka – ul. Tar­gowa, prze­bu­dowa sieci trak­cyjnej i kabli trak­cyjnych, prze­bu­dowa per­onów przys­tankowych, prze­bu­dowa układu dro­gowego wraz z budową ścieżek rowerowych – wyłącze­nie ruchu tramwa­jowego w al. „Sol­i­darnoś­ci” na odcinku od ul. Jagiel­lońskiej do ul. Tar­gowej planowane 30 kwiet­nia – 1 lip­ca; na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Tar­gowej w ter­minie 4 czer­w­ca – 1 lip­ca;
 • mod­ern­iza­c­ja torów tramwa­jowych w al. Jana Pawła II odc. ul. Elek­toral­na – Ron­do ONZ, prze­bu­dowa przys­tanków wraz z prze­bu­dową układu dro­gowego i z budową dróg rowerowych, prze­bu­dowa infra­struk­tu­ry elek­troen­er­gety­cznej, oświ­etle­niowej, syg­nal­iza­cji świ­etl­nej, teleko­mu­nika­cyjnej, trak­cyjnej: 2 lip­ca – 2 wrześ­nia;
 • mod­ern­iza­c­ja torów tramwa­jowych na skrzyżowa­niu al. Krakowskiej i ul. F. Hyn­ka oraz na pętli tramwa­jowej P+R al. Krakows­ka (tory na prze­jaz­dach ron­da, w prze­jś­ci­ach dla pieszych oraz przy per­onach przys­tankowych), trakcji elek­trycznej, przys­tanków: 2 lip­ca – 31 lip­ca;
 • budowa trasy tramwa­jowej na Tar­chomin – etap II – wyłącze­nie ruchu tramwa­jowego na pętli tramwa­jowej „Tar­chomin Koś­ciel­ny”: 1 – 14 sierp­nia;
 • remont torów tramwa­jowych, trakcji elek­trycznej, przys­tanków w ul. S. Starzyńskiego odc. Ron­do Żaba – Ron­do S. Starzyńskiego: 1 sierp­nia – 14 październi­ka;
 • mod­ern­iza­c­ja torów tramwa­jowych w węźle roz­jaz­dowym na skrzyżowa­niu Jero­zolim­s­kich i pl. S. Starynkiewicza: 1 sierp­nia – 2 wrześ­nia;
 • remont torów tramwa­jowych na pętli na pl. S. Starynkiewicza – 1 październi­ka – 27 listopa­da.
Fot. Urząd Miasta

Fot. Urząd Mias­ta

Zarząd Miejs­kich Inwest­y­cji Dro­gowych w tym roku odda do ruchu al. Dzieci Pol­s­kich i K. Szpotańskiego oraz tunel pod tora­mi kole­jowy­mi w Wawrze, nowe skrzyżowanie uli­cy Chełmżyńskiej i Strażack­iej, piesi będą mogli prze­chodz­ić prze­jś­ciem podziem­nym pod ul. Cyru­lików. Rozkrę­ci się budowa Trasy Świę­tokrzyskiej, rozpocznie się prze­bu­dowa ulic Marsa i Żołnier­skiej. A oto czym zajmie się ZMID w 2016 r.:

 • budowa tunelu w Międzyle­siu. Inwest­y­c­ja obe­j­mu­je w sum­ie budowę trzech tuneli (dwóch prze­jść podziem­nych i tunelu dro­gowego) oraz prze­bu­dowę ul. Żegańskiej i Zwoleńskiej na dłu­goś­ci ok. 830 m. Przy­wróce­nie ruchu na wschod­niej jezd­ni ulic K. Szpotańskiego i Patri­otów nastąpi w lipcu. W czer­w­cu ma zostać otwarta ul. Żegańs­ka od ul. M. Pożaryskiego do Dwor­cowej, w sierp­niu odcinek od ul. Dwor­cowej do Patri­otów. Otwar­cie tunelu pod lin­ią kole­jową planowane jest w listopadzie.
 • Trasa Świę­tokrzys­ka od Dwor­ca Wschod­niego do ul. Zabranieck­iej, odcinek trasy o dłu­goś­ci ok. 1300 m łączą­cy Pragę-Północ z Targówkiem Fab­rycznym. Najwięk­szym zadaniem w 2016 r. jest wyko­nanie trzech tuneli w nasy­pach kole­jowych, który­mi trasa prze­b­ie­gać będzie pomiędzy ul. Kawęczyńską a Zabraniecką. Ter­min zakończenia wrze­sień 2017 r.
 • prze­jś­cie podziemne pod ul. Cyru­lików. Inwest­y­c­ja pole­ga na przedłuże­niu ist­niejącego prze­jś­cia dla pieszych pod lin­ią kole­jową o odcinek pod ul. Cyru­lików. Ter­min zakończenia to lip­iec.
 • Dzieci Pol­s­kich od grani­cy dziel­nic do rejonu ul. Mchów. Budowany odcinek al. Dzieci Pol­s­kich połączy dziel­nice Waw­er i Wesoła i umożli­wi uru­chomie­nie komu­nikacji auto­bu­sowej. Zakończe­nie robót w maju.
 • skrzyżowanie ul. Chełmżyńskiej i Strażack­iej. Zakończe­nie robót w maju.
 • rozpoczę­cie prze­bu­dowy ul. Marsa i Żołnier­skiej. Pod­pisanie umowy planowane jest na marzec, ter­min real­iza­cji to 26 miesię­cy.
 • I. Gand­hi od ul. rtm. W. Pileck­iego do F. Płaskow­ick­iej – rozpoczę­cie budowy w drugiej połowie roku.
 • Mary­nars­ka – trwa postępowanie prze­tar­gowe na aktu­al­iza­cję pro­jek­tu i budowę; ter­min real­iza­cji: 26 miesię­cy.
 • Głęboc­ka od ul. Pod­wójnej do L. Beren­sona – rozpoczę­cie budowy w drugiej połowie roku.
 • Wybrzeże Hel­skie – rozpoczę­cie prze­bu­dowy w drugiej połowie roku.
 • Czer­ni­akows­ka bis – rozpoczę­cie prze­bu­dowy w drugiej połowie roku.
 • Nowolazurowa od ul. Ster­n­iczej do Gór­czewskiej. Trwa­ją przy­go­towa­nia do ogłoszenia prze­tar­gu na pro­jekt i wyko­nanie robót budowlanych.
 • budowa dro­gi rowerowej w ciągu ulic Leszno, Gór­czews­ka – rozpoczę­cie budowy w drugiej połowie roku.

W tym roku na remon­ty i inwest­y­c­je Zarząd Dróg Miejs­kich przez­naczy 266 mln zł. Wiz­ytówką ZDM są week­endowe fre­zowa­nia, czyli remon­ty naw­ierzch­ni ulic w ciągu 54 godzin. W 2016 r. zaplanowano remon­ty 25 ulic o łącznej dłu­goś­ci ok. 30 km. Lista może ule­gać jeszcze niewielkim zmi­anom – ZDM anal­izu­je tech­nologię prac na każdej z ulic, co może mieć wpływ na koszt i zakres prac. Nową, równą naw­ierzch­nię mają zyskać, m.in.: Mary­wils­ka, Z. Krasińskiego, Cyru­lików, Rem­bielińs­ka, al. Zjed­noczenia. Na remon­ty chod­ników przewidziano 4 mln zł, remont zatok przys­tanków auto­bu­sowych
1 mln zł, na usuwanie bari­er architek­ton­icznych 1 mln zł. Chod­ni­ki będą też remon­towane przy budowie dróg dla row­erów. ZDM zmod­ern­izu­je naw­ierzch­nię chod­ników np. na ul. Bart­niczej, Bysławskiej, Izbick­iej, Łabiszyńskiej, J. Meiss­nera.

Kon­tyn­uowany będzie remont wykończeniowy Mostu Łazienkowskiego, rozpocznie się budowa kładek rowerowych pod i przy Moś­cie Łazienkowskim (zadanie dwulet­nie 2016–2017). Pon­ad­to zostanie wyre­mon­towany: mur oporowy na Trasie WZ przy Mazowieckim Cen­trum Stom­a­tologii, wiadukt łukowy przy Moś­cie Józe­fa Poni­a­towskiego, prze­pust dro­gowy pod ul. Przeko­rną, prze­jś­cie podziemne dla pieszych pod Al. Jero­zolim­ski­mi przy Dwor­cu Zachod­nim z budową pochyl­ni dla niepełnosprawnych. Remon­tom zostaną pod­dane wyek­sploa­towane urządzenia dźwigowe przy obiek­tach inżynier­s­kich – m.in. przy kład­ce nad ul. Jagiel­lońską (PIMOT). Roze­brana zostanie kład­ka nad ul. Jagiel­lońską na wysokoś­ci ul. A. Kot­sisa – w zami­an pow­staną naziemne prze­jś­cia. Łączny koszt remon­tów oraz utrzy­ma­nia obiek­tów to 63,3 mln zł.

Kosztem pon­ad 6 mln zł ZDM wykona nową syg­nal­iza­cję na skrzyżowa­ni­ach, m.in. al. „Sol­i­darnoś­ci” – H. Rzes­zo­tarskiej, Wawel­s­ka – M. Skłodowskiej-Curie, Patri­otów – przy SP347, A. Paw­ińskiego – W. Korotyńskiego, Trakt Brzes­ki – Fab­rycz­na. Dodatkowo w bieżą­cym roku planowana jest prze­bu­dowa syg­nal­iza­cji na skrzyżowa­niu Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater z wyty­cze­niem prze­jść dla pieszych. Obec­nie opra­cowywany jest pro­jekt.

Remont oświ­etle­nia planowany jest m.in. na ul. A. Mick­iewicza (odc. pl. T.W. Wilsona – gen. J. Zającz­ka), al. Wilanowskiej (odc. Jana III Sobieskiego – Przy­czółkowa), ul. Gro­chowskiej (odc. Wia­tracz­na – Jubil­er­s­ka) i ul. Rem­bielińskiej. ZDM real­izu­je po raz pier­wszy pro­jek­ty w ramach budże­tu par­ty­cy­pa­cyjnego. W 2016 r. jest to 57 pro­jek­tów na łączną kwotę 10,7 mln zł. Za tę kwotę ZDM wybudu­je nowe dro­gi dla row­erów, wyre­mon­tu­je chod­ni­ki, utworzy parkin­gi czy doświ­etli prze­jś­cia dla pieszych.

Wodocią­gow­cy z Miejskiego Przed­siębiorstwa Wodociągów i Kanal­iza­cji dokończą rozpoczętą w ubiegłym roku prze­bu­dowę magis­trali wodocią­gowej w ul. Wawel­skiej (pomiędzy ul. Wielkopol­s­ki a al. Niepodległoś­ci). Więk­szość robót będzie prowad­zona poza jezd­nią, jed­nak w jed­nym z etapów będzie wyma­gane zaję­cie pasa do skrę­tu w lewo z al. Niepodległoś­ci w ul. Wawel­ską (na wysokoś­ci GUS). Innym remon­tem MPWiK będzie prze­bu­dowa magis­trali wodocią­gowej w ul. Marsza­łkowskiej (odc. Widok – Al. Jero­zolim­skie). Te prace prowad­zone będą w samym ser­cu mias­ta i będą wiąza­ły się ze zwęże­niem Al. Jero­zolim­s­kich, dlat­ego planowane są na wakac­je i koor­dynowane są z pra­ca­mi TW przy pl. S. Starynkiewicza.

Veo­lia Ener­gia Warsza­wa S.A. zaplanowała na ten rok m.in. prze­bu­dowę magis­trali sieci ciepłown­iczej przy ul. S. Banacha. Robo­ty będą prowad­zone wykopem otwartym, w uzgod­nie­niu z TW w kwestii planowanej budowy trasy tramwa­jowej Dw. Zachod­ni – Wilanów. Z TW ciepłown­i­cy uzgod­nili także prze­bu­dowę sieci pod al. Krakowską na wysokoś­ci ul. P. Lipow­czana oraz Lechick­iej. Część tych prac zostanie wyko­nana w cza­sie wyłączenia ruchu tramwa­jów w al. Krakowskiej w okre­sie let­nim.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.