Jarosław Kaczyński trafił do szpitala

Po poniedzi­ałkowym spotka­niu lid­erów klubów par­la­men­tarnych z marsza­łkiem Sen­atu, Jarosław Kaczyńs­ki, prezes Prawa i Spraw­iedli­woś­ci pojechał do szpi­ta­la wojskowego – donosi „SE”.

Fot. Pra­wo i Spraw­iedli­wość

Tam trafił pod opiekę prezy­denck­iego lekarza. Pobyt w szpi­talu trwał jed­nak tylko godz­inę. Następ­nego dnia rano prezes PiS uczest­niczył w obchodach miesięczni­cy smoleńskiej.
To nie pier­wszy raz kiedy lid­er par­tii rządzącej uda­je się do szpi­ta­la. Ostat­nie takie zdarze­nie miało miejsce 15 lutego ubiegłego roku, choć „SE” donosi, że reg­u­larne wiz­y­ty w szpi­talu trwa­ją „od dłuższego cza­su”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.