Jarosław Kaczyński trafił do szpitala

Po ponie­dział­ko­wym spo­tka­niu lide­rów klu­bów par­la­men­tar­nych z mar­szał­kiem Senatu, Jarosław Kaczyński, pre­zes Prawa i Sprawiedliwości poje­chał do szpi­ta­la woj­sko­we­go – dono­si „SE”.

Fot. Prawo i Sprawiedliwość

Tam tra­fił pod opie­kę pre­zy­denc­kie­go leka­rza. Pobyt w szpi­ta­lu trwał jed­nak tyl­ko godzi­nę. Następnego dnia rano pre­zes PiS uczest­ni­czył w obcho­dach mie­sięcz­ni­cy smoleńskiej.

To nie pierw­szy raz kie­dy lider par­tii rzą­dzą­cej uda­je się do szpi­ta­la. Ostatnie takie zda­rze­nie mia­ło miej­sce 15 lute­go ubie­głe­go roku, choć „SE” dono­si, że regu­lar­ne wizy­ty w szpi­ta­lu trwa­ją „od dłuż­sze­go czasu”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.