Już jutro Wianki nad Wisłą! Ogromny wianek Świętojański spocznie na Wiśle

Już w naj­bliż­szą sobo­tę 24 czerw­ca ręko­ma miesz­kań­ców sto­li­cy zosta­nie uple­cio­ny Warszawski Wianek Świętojański. Pełen sym­bo­li­ki i magii Warszawski Wianek Świętojański powsta­nie w cza­sie Pikniku Świętojańskiego z kil­ku tysię­cy żywych kwia­tów. Wspólne deko­ro­wa­nie roz­pocz­nie się już o godz. 14.00 a wie­czo­rem – zgod­nie z tra­dy­cją – impo­nu­ją­ca czte­ro­me­tro­wa kwia­to­wa kom­po­zy­cja zosta­nie zwo­do­wa­na na Wiśle.

Fot. R. Zawadzki / UM Warszawa

Rytuał two­rze­nia wian­ków z polnych kwia­tów i pusz­cza­nia ich na wodę był w daw­nych cza­sach zare­zer­wo­wa­ny jedy­nie dla panien i kawa­le­rów, któ­rzy w Noc Kupały wró­ży­li dla sie­bie rychłe zamąż­pój­ście. Ta pięk­na tra­dy­cja prze­trwa­ła do naszych cza­sów i ewo­lu­owa­ła, ponie­waż pod­czas Wianków nad Wisłą każ­dy może wziąć udział w zaba­wie. Uczestnicy będą mie­li do dys­po­zy­cji kil­ka tysię­cy żywych kwia­tów, a wśród nich: różo­we peonie, zie­lo­ne san­ti­ni, bia­łe mar­ge­ryt­ki i słoneczniki.

„Cały wia­nek będzie ważył oko­ło 180 kg. Aby mógł swo­bod­nie utrzy­mać się na wodzie, zasto­so­wa­li­śmy w nim alu­mi­nio­wą kon­struk­cję wypeł­nio­ną two­rzy­wem zbli­żo­nym do tego, z któ­re­go wyko­nu­je się super lek­kie mode­le lata­ją­ce”  mówi Adam Sadowski z fir­my Multidekor, któ­ra pod­ję­ła się przy­go­to­wa­nia wianka.

Pieczę nad cało­ścią kom­po­zy­cji obej­mą deko­ra­tor­ki, flo­ryst­ka i arty­sta pla­styk, któ­re będą słu­żyć radą co do spo­so­bu łącze­nia roślin i opo­wie­dzą uczest­ni­kom pik­ni­ku o tra­dy­cji wian­ków, wła­ści­wo­ściach i sym­bo­li­ce uży­wa­nych w nich kwia­tów. Warszawski Wianek Świętojański oko­ło godzi­ny 18:30 wśród akom­pa­nia­men­tu muzy­ki zosta­nie pusz­czo­ny na wodę i tam zako­twi­czo­ny, by moż­na go było podzi­wiać przez resz­tę nocy.

Czego jesz­cze nie moż­na prze­ga­pić pod­czas tego­rocz­nej, naj­więk­szej miej­skiej impre­zy plenerowej?

W Multimedialnym Parku Fontann powsta­nie świę­to­jań­skie mia­stecz­ko, w któ­rym każ­dy będzie mógł kre­atyw­nie i relak­su­ją­co spę­dzić dzień i wziąć udział w tra­dy­cyj­nych obrzę­dach Pikniku Świętojańskiego. Na kar­ce­la­ku, pla­cu zabaw z gra­mi i zaba­wa­mi naszych dziad­ków i pra­dziad­ków, w mia­stecz­ku rowe­ro­wym z cykli­sta­mi na bicy­klach poczu­je­my atmos­fe­rę i pozna­my frag­ment histo­rii przed­wo­jen­nej Warszawy. W popo­łu­dnio­wym pro­gra­mie prze­wi­dzia­na jest tra­dy­cyj­na potań­ców­ka na dechach oraz kon­cert zespo­łu Marii Pomianowskiej.

Podczas Wianków obcho­dzo­ny będzie Rok Wisły i tutaj rów­nież nie zabrak­nie kuszą­cych roz­ma­ito­ścią wod­nych atrak­cji. Z przy­sta­ni przy Bulwarze Karskiego już od godzi­ny 14:00 będzie moż­na będzie wyru­szyć w rej­sy tra­dy­cyj­ny­mi łodzia­mi po Wiśle i w krót­kie pre­zen­ta­cyj­no-edu­ka­cyj­ne rej­sy kaja­ka­mi z instruk­to­rem. Odbędzie się otwar­cie i zwie­dza­nie e-bar­ki – pły­wa­ją­ce­go cen­trum pro­mo­cji i infor­ma­cji o Wiśle, a w trak­cie jej cumo­wa­nia będzie moż­na posłu­chać dwóch zespo­łów kame­ral­nych. O 15:00 roz­pocz­ną się rej­sy łodzia­mi pasa­żer­ski­mi oraz poka­zy wod­nych spor­tów i akrobacji.

Wieczorem nie­bo roz­bły­śnie fajer­wer­ka­mi a na sce­nie poja­wią się gwiaz­dy. Wystąpi spe­cjal­nie zapro­szo­ny na tę oka­zję do Polski DJ Afrojack, jeden z naj­bar­dziej nowa­tor­skich i roz­chwy­ty­wa­nych muzy­ków świa­to­we­go for­ma­tu oraz arty­ści znad Wisły: Xxanaxx, T-Love, O.S.T.R. i Vavamuffin.

O pół­no­cy nie­bo nad Wisłą roz­świe­tli jeden z naj­więk­szych w Polsce poka­zów sztucz­nych ogni, pod­czas któ­re­go na nie­bie poja­wi się napis I <3 Wisła.

Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia jest bezpłatny.

Organizatorem impre­zy jest Stołeczna Estrada, Instytucja Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.

Plan kon­cer­tów:

20:00 XXANAXX
20:40 VAVAMUFFIN
21:30 T.LOVE
22:20 O.S.T.R.
23:10 AFROJACK

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.