To już pewne! Tylko cztery fotoradary w Warszawie. Straż Miejska musi zlikwidować pozostałe

Zgod­nie z pro­jek­tem ustawy, z dniem 1 sty­cz­nia Straż Miejs­ka straci uprawnienia do kara­nia kierow­ców, którzy zostali sfo­tografowani przez fotoradar. W związku z tym więk­szość tych urządzeń zniknie ze stołecznych ulic. Pozostaną tylko cztery, które postaw­ił Główny Inspek­torat Trans­portu Dro­gowego.

Fot. Cezary Piwowarski / Wikipedia

Fot. Cezary Piwowars­ki / Wikipedia

Radary zostaną już tylko przy Pułkowej, Pileck­iego, Rosochatej i Al. Stanów Zjed­noc­zonych. GITD może z nich korzys­tać nadal na mocy nowej ustawy. Pra­wo te ma tez polic­ja, która już w tej chwili sto­su­je mobilne fotoradary w samo­chodach wyposażonych w kamery.

Brak fotoradarów to jed­nak prob­lem nie tylko dla lokalnego budże­tu, ale także dla bez­pieczeńst­wa. W wielu miejs­cach fotoradary skła­ni­ały kierow­ców do zdję­cia nogi z gazu powodu­jąc mniejszą liczbę wypad­ków. Czy radary na pewno znikną czy straż miejs­ka przekaże je komu innemu?

„Z dniem 1 sty­cz­nia 2016 r. straże miejskiej i gminne tracą uprawnie­nie do prowadzenia kon­troli w ruchu dro­gowym z wyko­rzys­taniem urządzeń rejestru­ją­cych” – pisze odpowiada­jąc na nasze zapy­tanie Moni­ka Niż­ni­ak, rzecznik Straży Miejskiej w Warsza­w­ie – „W związku z tym urządzenia będące w dys­pozy­cji straży nie mogą zna­j­dować się na dro­gach i zostaną zde­mon­towane.” – doda­je.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.