To już pewne! Tylko cztery fotoradary w Warszawie. Straż Miejska musi zlikwidować pozostałe

Zgodnie z pro­jek­tem usta­wy, z dniem 1 stycz­nia Straż Miejska stra­ci upraw­nie­nia do kara­nia kie­row­ców, któ­rzy zosta­li sfo­to­gra­fo­wa­ni przez foto­ra­dar. W związ­ku z tym więk­szość tych urzą­dzeń znik­nie ze sto­łecz­nych ulic. Pozostaną tyl­ko czte­ry, któ­re posta­wił Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Fot. Cezary Piwowarski / Wikipedia

Fot. Cezary Piwowarski / Wikipedia

Radary zosta­ną już tyl­ko przy Pułkowej, Pileckiego, Rosochatej i Al. Stanów Zjednoczonych. GITD może z nich korzy­stać nadal na mocy nowej usta­wy. Prawo te ma tez poli­cja, któ­ra już w tej chwi­li sto­su­je mobil­ne foto­ra­da­ry w samo­cho­dach wypo­sa­żo­nych w kamery.

Brak foto­ra­da­rów to jed­nak pro­blem nie tyl­ko dla lokal­ne­go budże­tu, ale tak­że dla bez­pie­czeń­stwa. W wie­lu miej­scach foto­ra­da­ry skła­nia­ły kie­row­ców do zdję­cia nogi z gazu powo­du­jąc mniej­szą licz­bę wypad­ków. Czy rada­ry na pew­no znik­ną czy straż miej­ska prze­ka­że je komu innemu?

„Z dniem 1 stycz­nia 2016 r. stra­że miej­skiej i gmin­ne tra­cą upraw­nie­nie do pro­wa­dze­nia kon­tro­li w ruchu dro­go­wym z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń reje­stru­ją­cych” – pisze odpo­wia­da­jąc na nasze zapy­ta­nie Monika Niżniak, rzecz­nik Straży Miejskiej w Warszawie – „W związ­ku z tym urzą­dze­nia będą­ce w dys­po­zy­cji stra­ży nie mogą znaj­do­wać się na dro­gach i zosta­ną zde­mon­to­wa­ne.” – dodaje.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.