Kajetan P. będzie jednak sądzony! Jest akt oskarżenia ws. brutalnego morderstwa

Prokuratura Okręgowa skie­ro­wa­ła do Sądu akt oskar­że­nia ws. Kajetana P. ozna­cza to, że podej­rza­ny o mor­der­stwo lek­tor­ki języ­ka wło­skie­go męż­czy­zna, wresz­cie sta­nie przed wymia­rem sprawiedliwości.

Fot. KGP

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skie­ro­wa­ła do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskar­że­nia prze­ciw­ko Kajetanowi P. (l. 27). Prokuratura zarzu­ci­ła mu popeł­nie­nie zbrod­ni zabój­stwa (art. 148 par. 1 kodek­su kar­ne­go), a tak­że czyn­ną napaść na poli­cjan­ta (art. 222 par. 1 kodek­su kar­ne­go) oraz na bie­głą psy­cho­log (art. 223 par. 1 kodek­su karnego).

Jak usta­lo­no w toku śledz­twa Kajetan P., pod pozo­rem roz­po­czę­cia nauki języ­ka wło­skie­go, 3 lute­go 2016 roku spo­tkał się z pokrzyw­dzo­ną Katarzyną J. w jej miesz­ka­niu na war­szaw­skiej Woli. Następnie, posłu­gu­jąc się nożem, zabił ją. W celu ukry­cia zwłok i unik­nię­cia odpo­wie­dzial­no­ści oskar­żo­ny roz­człon­ko­wał zwło­ki kobie­ty i prze­wiózł je do wynaj­mo­wa­ne­go przez sie­bie mieszkania.

Od 6 lute­go 2016 roku Kajetan P. był poszu­ki­wa­ny przez pro­ku­ra­tu­rę listem goń­czym. Intensywne dzia­ła­nia Policji, a tak­że współ­pra­ca pro­ku­ra­to­rów z Prokuratury Okręgowej w Warszawie z pro­ku­ra­tu­ra­mi i sąda­mi zagra­nicz­ny­mi, dopro­wa­dzi­ły do uję­cia oskar­żo­ne­go 17 lute­go 2016 roku na Malcie, a następ­nie prze­ka­za­nia go do Polski.

W trak­cie trans­por­tu Kajetan P. zaata­ko­wał jed­ne­go z kon­wo­ju­ją­cych go poli­cjan­tów, a pod­czas póź­niej­szych badań zle­co­nych przez pro­ku­ra­tu­rę oskar­żo­ny zaata­ko­wał bie­głą psy­cho­log. Kajetan P. przy­znał się do zarzu­ca­nej mu zbrod­ni zabój­stwa i zło­żył obszer­ne wyja­śnie­nia. W odnie­sie­niu do pozo­sta­łych zarzu­ca­nych mu prze­stępstw oskar­żo­ny nie zajął stanowiska.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.