Kancelarie komornicze pobrały z bazy PESEL dane 1,4 mln obywateli, ale…

… Na razie nie stwierd­zono wycieku danych z sys­te­mu PESEL do osób nieuprawnionych – poin­for­mowała w poniedzi­ałek proku­ratu­ra zaj­mu­ją­ca się wyko­rzys­taniem tych danych przez pięć kance­larii komor­niczych.

Fot. obywatel.gov.pl

Fot. obywatel.gov.pl

Sprawę bada­ją też resort spraw­iedli­woś­ci i samorząd komor­niczy.
Jak przy­pom­ni­ało Min­is­terst­wo Cyfryza­cji to ono 12 sierp­nia 2016 r. poin­for­mowało organy ści­ga­nia o anom­ali­ach przy pobiera­niu przez kance­lar­ie komor­nicze danych oby­wa­teli z bazy PESEL. Zaz­naczyło, że dostęp do danych mają tylko uprawnione pod­mio­ty, a kance­lar­ie komor­nicze są na tej liś­cie.

Według resor­tu nie było „wycieku” danych ani wła­ma­nia hak­er­skiego, ale należy wyjaśnić, co było powo­dem dużej licz­by zapy­tań ze strony kance­larii komor­niczych. Jak podano, chodzi o dane ok. 1,4 mln oby­wa­teli.

Zaz­nac­zono, że wiado­mo dokład­nie, skąd pochodz­iły zapy­ta­nia i kogo konkret­nie doty­czyły. Resort cyfryza­cji przy­pom­i­na jed­nocześnie, że każdy może bezpłat­nie sprawdz­ić, jakie dane na jego tem­at zna­j­du­ją się w bazie PESEL oraz czy zwracały się o nie konkretne insty­tuc­je.

Jak pod­kreślił rzecznik pra­sowy warsza­wskiej proku­ratu­ry okrę­gowej prok. Michał Dziekańs­ki „na tę chwilę nie ma sytu­acji, abyśmy stwierdzili, że dane trafiły do osób nieuprawnionych”. Proku­ra­tor przyz­nał, że doty­chczas w tej spraw­ie zgłosiło się do proku­ratu­ry pon­ad tysiąc osób, które chcą uzyskać sta­tus pokrzy­wd­zonych.

„Apelu­ję o umi­ar. Na obec­nym etapie chodzi o pode­jrze­nie możli­woś­ci wycieku danych, na razie takiego wycieku nie stwierd­zono” – pod­kreślił.

Własne pro­ce­dury sprawdza­jące, czy komor­ni­cy korzys­ta­ją­cy z sys­te­mu PESEL wys­tępowali o te dane w związku z prowad­zony­mi postępowa­ni­a­mi egzekucyjny­mi wdrożył także samorząd komor­niczy. Prezes Kra­jowej Rady Komor­niczej Rafał Fron­czek powiedzi­ał, że „na razie w tej spraw­ie nic nie wskazu­je na wyciek danych lub ich kradzież”.

KRK wys­tąpiła do pro­du­cen­ta opro­gramowa­nia do obsłu­gi kance­larii komor­niczych „o audyt bez­pieczeńst­wa, który poz­woli ustal­ić czy nie są wyko­rzysty­wane przez komorników mają­cych dostęp do bazy PESEL niedoz­wolone pro­gramy”. Pon­ad­to Rada skierowała do resor­tu cyfryza­cji pis­mo, w którym zwró­ciła się o powołanie spec­jal­nego zespołu, który „jak najszy­b­ciej wyjaśni okolicznoś­ci tej sprawy”.

Kuri­er PAP – www.kurier.pap.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.