Kancelarie komornicze pobrały z bazy PESEL dane 1,4 mln obywateli, ale…

… Na razie nie stwier­dzo­no wycie­ku danych z sys­te­mu PESEL do osób nie­upraw­nio­nych – poin­for­mo­wa­ła w ponie­dzia­łek pro­ku­ra­tu­ra zaj­mu­ją­ca się wyko­rzy­sta­niem tych danych przez pięć kan­ce­la­rii komorniczych.

Fot. obywatel.gov.pl

Fot. obywatel.gov.pl

Sprawę bada­ją też resort spra­wie­dli­wo­ści i samo­rząd komorniczy.

Jak przy­po­mnia­ło Ministerstwo Cyfryzacji to ono 12 sierp­nia 2016 r. poin­for­mo­wa­ło orga­ny ści­ga­nia o ano­ma­liach przy pobie­ra­niu przez kan­ce­la­rie komor­ni­cze danych oby­wa­te­li z bazy PESEL. Zaznaczyło, że dostęp do danych mają tyl­ko upraw­nio­ne pod­mio­ty, a kan­ce­la­rie komor­ni­cze są na tej liście.

Według resor­tu nie było „wycie­ku” danych ani wła­ma­nia haker­skie­go, ale nale­ży wyja­śnić, co było powo­dem dużej licz­by zapy­tań ze stro­ny kan­ce­la­rii komor­ni­czych. Jak poda­no, cho­dzi o dane ok. 1,4 mln obywateli.

Zaznaczono, że wia­do­mo dokład­nie, skąd pocho­dzi­ły zapy­ta­nia i kogo kon­kret­nie doty­czy­ły. Resort cyfry­za­cji przy­po­mi­na jed­no­cze­śnie, że każ­dy może bez­płat­nie spraw­dzić, jakie dane na jego temat znaj­du­ją się w bazie PESEL oraz czy zwra­ca­ły się o nie kon­kret­ne instytucje.

Jak pod­kre­ślił rzecz­nik pra­so­wy war­szaw­skiej pro­ku­ra­tu­ry okrę­go­wej prok. Michał Dziekański „na tę chwi­lę nie ma sytu­acji, aby­śmy stwier­dzi­li, że dane tra­fi­ły do osób nie­upraw­nio­nych”. Prokurator przy­znał, że dotych­czas w tej spra­wie zgło­si­ło się do pro­ku­ra­tu­ry ponad tysiąc osób, któ­re chcą uzy­skać sta­tus pokrzywdzonych.

„Apeluję o umiar. Na obec­nym eta­pie cho­dzi o podej­rze­nie moż­li­wo­ści wycie­ku danych, na razie takie­go wycie­ku nie stwier­dzo­no” – podkreślił.

Własne pro­ce­du­ry spraw­dza­ją­ce, czy komor­ni­cy korzy­sta­ją­cy z sys­te­mu PESEL wystę­po­wa­li o te dane w związ­ku z pro­wa­dzo­ny­mi postę­po­wa­nia­mi egze­ku­cyj­ny­mi wdro­żył tak­że samo­rząd komor­ni­czy. Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek powie­dział, że „na razie w tej spra­wie nic nie wska­zu­je na wyciek danych lub ich kra­dzież”.

KRK wystą­pi­ła do pro­du­cen­ta opro­gra­mo­wa­nia do obsłu­gi kan­ce­la­rii komor­ni­czych „o audyt bez­pie­czeń­stwa, któ­ry pozwo­li usta­lić czy nie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez komor­ni­ków mają­cych dostęp do bazy PESEL nie­do­zwo­lo­ne pro­gra­my”. Ponadto Rada skie­ro­wa­ła do resor­tu cyfry­za­cji pismo, w któ­rym zwró­ci­ła się o powo­ła­nie spe­cjal­ne­go zespo­łu, któ­ry „jak naj­szyb­ciej wyja­śni oko­licz­no­ści tej spra­wy”.

Kurier PAP – www.kurier.pap.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.