Karty bez e-hologramu tracą ważność za 4 dni. To już ostatni dzwonek, aby go wgrać!

30 wrześ­nia br. stracą ważność holo­gramy nakle­jone na Warsza­ws­kich Kar­tach Miejs­kich. Aby móc nadal korzys­tać ze zniżek, które zapew­nia Kar­ta Warsza­w­ia­ka i Młodego Warsza­w­ia­ka konieczne będzie wgranie na kartę e-holo­gra­mu.

Oso­by, które korzys­ta­ją z Kar­ty Warsza­w­ia­ka lub Młodego Warsza­w­ia­ka (i doty­chczas nie wgrały e-holo­gra­mu) oraz mieszka­ją w Warsza­w­ie i rozliczyły podatek dochodowy od osób fizy­cznych za 2015 rok w stołecznym urzędzie skar­bowym powin­ny do 30 wrześ­nia br. wgrać na kartę e-holo­gram. Moż­na to zro­bić m.in. w bile­toma­cie.
Wraz z końcem wrześ­nia stracą ważność holo­gramy nakle­jone na kar­tach i zastąpią je e-holo­gramy (elek­tron­iczny zapis na kar­cie potwierdza­ją­cy pra­wo do korzys­ta­nia z Kar­ty Warsza­w­ia­ka i Młodego Warsza­w­ia­ka).

ZTM infor­mował o tym pasażerów poprzez kon­trol­erów biletów, a Punk­ty Obsłu­gi były czynne także w zeszła niedzielę. W poniedzi­ałek każ­da kar­ta bez e-holo­gra­mu straci ważność, a co za tym idzie, oso­ba, która jej uży­wa, dostanie man­dat.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.