KGP, CBŚP, BOA, SPAP – 400 funkcjonariuszy w wielkiej akcji na terenie Warszawy. Zatrzymania za kokainę, amfetaminę, mefedron, handel bronią, wymuszenia i pobicia

Wspólne dzia­ła­nia poli­cjan­tów z Wołomina oraz sto­łecz­ne­go wydzia­łu do wal­ki z ter­ro­rem kry­mi­nal­nym i zabójstw wraz z funk­cjo­na­riu­sza­mi z innych jed­no­stek gar­ni­zo­nu war­szaw­skie­go, SPAP Warszawa, BOA KGP oraz CBŚP, skie­ro­wa­ne w prze­stęp­czość nar­ko­ty­ko­wą, dopro­wa­dzi­ły do zatrzy­ma­nia 39 osób w wie­ku od 24 do 60 lat. Ponad 400 funk­cjo­na­riu­szy, w trak­cie pro­wa­dze­nia czyn­no­ści, prze­szu­ka­ło ponad 60 miejsc. Policjanci ujaw­ni­li i zabez­pie­czy­li, m.in. broń pal­ną wraz z amu­ni­cją, pół­pro­duk­ty słu­żą­ce do pro­duk­cji środ­ków odu­rza­ją­cych oraz hero­inę, koka­inę i mefe­dron. Zatrzymane oso­by podej­rza­ne są o udział w obro­cie znacz­nych ilo­ści środ­ków odu­rza­ją­cych i sub­stan­cji psychotropowych.

Kryminalni z woło­miń­skiej komen­dy w ramach pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści ope­ra­cyj­nych oraz pro­wa­dzo­ne­go pod nad­zo­rem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie śledz­twa, ukie­run­ko­wa­ne­go na zwal­cza­nie prze­stęp­czo­ści nar­ko­ty­ko­wej na tere­nie gar­ni­zo­nu war­szaw­skie­go, roz­pra­co­wa­li gru­pę prze­stęp­czą zaj­mu­ją­cą się wpro­wa­dza­niem do obro­tu znacz­nych ilo­ści środ­ków odu­rza­ją­cych i sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych w Warszawie oraz powie­cie woło­miń­skim. Dalsze czyn­no­ści w tym zakre­sie dopro­wa­dzi­ły do usta­le­nia, że gru­pa ta swym zasię­giem obej­mu­je teren całe­go gar­ni­zo­nu warszawskiego.

Policjanci usta­li­li, że gru­pa, skła­da­ją­ca się zarów­no z kobiet, jak i z męż­czyzn, w róż­nym prze­dzia­le wie­ko­wym, uczest­ni­czy w nie­le­gal­nym obro­cie hero­iną, koka­iną, mari­hu­aną, amfe­ta­mi­ną i mefe­dro­nem. Dodatkowo z posia­da­nych infor­ma­cji wyni­ka­ło, że oso­by zamie­sza­ne w ten pro­ce­der mogły brać rów­nież udział w doko­ny­wa­niu innych prze­stępstw w tym, m. in. pobi­ciach ze skut­kiem śmier­tel­nym, roz­bo­jach i wymu­sze­niach rozbójniczych.

Posiadając taką wie­dzę, w śro­dę w godzi­nach poran­nych bli­sko 400 poli­cjan­tów, w tym funk­cjo­na­riu­sze ze sto­łecz­ne­go wydzia­łu do wal­ki z ter­ro­rem kry­mi­nal­nym i zabójstw, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, prze­szu­ka­li łącz­nie 64 miej­sca na tere­nie gar­ni­zo­nu sto­łecz­ne­go. Zatrzymanych zosta­ło 39 osób w wie­ku od 24 do 60 lat, w tym 3 kobie­ty. W trak­cie pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści zabez­pie­czo­no jed­ną sztu­kę bro­ni dłu­giej – auto­ma­tycz­nej oraz bli­sko 200 sztuk amu­ni­cji, dwie sztu­ki bro­ni krót­kiej wraz z amu­ni­cją w ilo­ści oko­ło 100 sztuk, wia­trów­kę oraz atra­pę bro­ni krót­kiej. Na tere­nie jed­nej z pose­sji ujaw­nio­ne zosta­ły pół­pro­duk­ty słu­żą­ce praw­do­po­dob­nie do pro­duk­cji amfe­ta­mi­ny. Podczas prze­szu­kań ujaw­nio­no i zabez­pie­czo­no rów­nież środ­ki odu­rza­ją­ce w posta­ci hero­iny, koka­iny oraz mefe­dro­nu. Policjanci zabez­pie­cza­li tak­że oko­ło 100 tys. zło­tych oraz war­to­ścio­we zegar­ki, biżu­te­rię i mone­ty kolekcjonerskie.

Wszystkie zatrzy­ma­ne oso­by zosta­ły umiesz­czo­ne w poli­cyj­nych celach. Są one podej­rza­ne o udział w obro­cie znacz­ny­mi ilo­ścia­mi środ­ków odu­rza­ją­cych i sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych oraz o posia­da­nie ich w miej­scu zamiesz­ka­nia, za co zgod­nie z usta­wą o prze­ciw­dzia­ła­niu nar­ko­ma­nii może gro­zić kara od 2 do 12 lat pozba­wie­nia wolności.

Już w dniu zatrzy­ma­nia wobec 12 osób sąd na wnio­sek Prokuratora Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie zasto­so­wał środ­ki zapo­bie­gaw­cze w posta­ci tym­cza­so­wych aresz­tów. Nadal trwa­ją prze­słu­cha­nia zatrzy­ma­nych w pro­ku­ra­tu­rze i sądzie. Sprawa ma cha­rak­ter roz­wo­jo­wy i nie są wyklu­czo­ne dal­sze zatrzymania.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.