Kiedy Ferie? Mazowieckie i Warszawa w ostatnim terminie

W pię­ciu wojew­ództwach w sobotę zaczy­na­ją się ferie zimowe. W pozostałych rozpoczną się one za tydzień, dwa tygod­nie lub za cztery. Dwu­ty­god­niowa prz­er­wa w zaję­ci­ach, w zależnoś­ci od wojew­ództ­wa, nastąpi między 14 sty­cz­nia a 26 lutego.


Fot. Expres­sel­blag / Pix­abay

Ferie zimowe przewidziane są w czterech ter­mi­nach.


  • Jako pier­wsi – od 14 do 29 sty­cz­nia – wypoczy­wać będą uczniowie z wojew­ództw: lubel­skiego, łódzkiego, pod­karpack­iego, pomorskiego i śląskiego.
  • Od 21 sty­cz­nia do 5 lutego ferie będą mieli uczniowie z wojew­ództw: pod­lask­iego i warmińsko-mazurskiego.
  • Od 28 sty­cz­nia do 12 lutego prz­er­wę w nauce będą mieli uczniowie z wojew­ództw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopol­skiego, świę­tokrzyskiego i wielkopol­skiego.
  • Jako ostat­ni – od 11 do 26 lutego – odpoczy­wać będą uczniowie z wojew­ództw: dol­nośląskiego, mazowieck­iego, opol­skiego i zachod­niopo­morskiego.

Następ­na prz­er­wa w nauce – z okazji świąt wielka­noc­nych – będzie od 13 do 18 kwiet­nia.

Ter­miny ferii zimowych w poszczegól­nych wojew­ództwach są ogłaszane przez min­is­tra edukacji na pod­staw­ie roz­porządzenia w spraw­ie orga­ni­za­cji roku szkol­nego.

Od roku szkol­nego 2003/2004, zgod­nie z przyjętą zasadą, ter­miny ferii w kole­jnych lat­ach zmieni­a­ją się cyk­licznie, np. jeśli w jed­nym roku w określonej grupie wojew­ództw ferie zimowe są w drugiej połowie sty­cz­nia, to wów­czas w następ­nym roku ter­min ferii w tej grupie wojew­ództw przy­pad­nie na pier­wszą połowę lutego. Podzi­ału na wojew­ództ­wa doko­nano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Źródło: www.kurier.pap.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.