Kiepskim weglem nie napalisz już w piecu

Sprzedaw­ca będzie musi­ał infor­mować kon­sumen­ta o jakoś­ci i sorty­men­cie sprzedawane­go węgla, a do obro­tu nie będzie moż­na wprowadzać tzw. niesor­tu oraz węgla niespeł­ni­a­jące­go norm jakoś­ciowych – to cel nowe­go prawa, który ma m.in. przy­czynić się do lep­szej jakoś­ci powi­etrza w Polsce.

Fot. Pix­abay

Mar­iusz Kozłowski poin­for­mował w środę PAP, że w przyszłym tygod­niu paki­et rozwiązań doty­czą­cy­ch jakoś­ci paliw stały­ch zostanie skierowany do kon­sul­tacji społeczny­ch i uzgod­nień międzyre­sor­towych.
Jak wyjaśnił, chodzi o pro­jekt now­eli ustawy o sys­temie mon­i­torowa­nia i kon­trolowa­nia jakoś­ci paliw oraz roz­porządzenia w spraw­ie: wyma­gań jakoś­ciowych dla paliw stały­ch, sposobu pobiera­nia próbek paliw stały­ch, metod bada­nia jakoś­ci paliw stały­ch. Kozłowski dodał, że nowe przepisy „zaw­ier­a­ją kry­te­ria klasy­fiku­jące węgiel do poszczegól­ny­ch grup sorty­men­towych, także ze wzglę­du na właś­ci­woś­ci chemiczne tj. m.in. zawartość siarki, kalo­ryczność, zawartość częś­ci lot­ny­ch”.

Przed­staw­iciel min­is­terst­wa pod­kreślił, że celem now­eli nie jest wye­lim­i­nowanie węgla z obro­tu, ale uporząd­kowanie tego rynku.

„Zgod­nie z przepisami sprzedaw­ca węgla będzie miał obow­iązek poin­for­mowa­nia kon­sumen­ta o jakoś­ci i sorty­men­cie sprzedawane­go pro­duk­tu. Do obro­tu nie będzie moż­na wprowadzać tzw. niesor­tu oraz węgli niespeł­ni­a­ją­cy­ch wyma­gań jakoś­ciowych” – wyjaśnił Kozłowski.

O wprowadze­nie norm jakoś­ci paliw od daw­na apelu­ją orga­ni­za­c­je społeczne i eko­log­iczne, które upa­tru­ją w złej jakoś­ci węglu – jakim Pola­cy palą w kotłach – jed­ną z przy­czyn pow­stawa­nia smogu. Nowe przepisy mają też wyrów­nać szanse pol­skiego gór­nict­wa wobec dotowane­go węgla impor­towane­go spoza Unii Europe­jskiej, ograniczyć napływ do Pol­ski węgla niesor­towane­go, czyli zoblig­ować rosyjs­kich dostaw­ców to tego, by napły­wa­ją­cy do Pol­ski węgiel był wcześniej pod­dawany sor­towa­niu.

Z Rosji napły­wa do Pol­ski głównie węgiel niesor­towany, zaw­ier­a­ją­cy zarówno miały, jak i węgiel lep­szy­ch gatunków, tzw. gruby i śred­ni, o wyższej wartoś­ci ener­gety­cznej. Jest on sor­towany w Polsce. Po prze­sor­towa­niu, miały, stanow­iące z reguły 30–40 proc. całoś­ci, są sprzedawane po niższy­ch cenach, nato­mi­ast tzw. węgiel gruby i śred­ni o dobrych para­me­tra­ch trafia do ciepłowni i na rynek komu­nal­ny.

Źródło: www.kurier.pap.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.