Kilka ślizgawek już otwartych. Niedługo ruszy ta na Starówce

Swoją dzia­łal­ność w sezo­nie 2016/2017 roz­po­czę­ły już trzy miej­skie śli­zgaw­ki. Kolejna, na Woli, roz­pocz­nie swo­je dzia­ła­nie już w naj­bliż­szy pią­tek, 25 listo­pa­da. Prace przy budo­wie pozo­sta­łych lodo­wisk rów­nież są zaawansowane.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

W sezo­nie 2016/2017 w sto­li­cy dzia­łać będzie szes­na­ście miej­skich lodo­wisk. W tej chwi­li dzia­ła­ją już obiekty:

W naj­bliż­szy pią­tek, 25 listo­pa­da, o godz. 9.00 otwar­te zosta­nie lodo­wi­sko na Woli – Ośrodek „Moczydło” SCS Aktywna Warszawa, przy ul. Górczewskiej 6973. Lodowisko o powierzch­ni bli­sko 900 m2 będzie zada­szo­ne, a odby­wa­ją­ce się tam śli­zgaw­ki będą płat­ne. 1 grud­nia roz­pocz­nie dzia­ła­nie śli­zgaw­ka w Wilanowie – Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 2830. Wstęp na zada­szo­ne lodo­wi­sko będzie płatny.

Kolejne lodo­wi­ska ruszą już 3 grud­nia. Będzie to Białołęckie lodo­wi­sko na tere­nie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21 (lodo­wi­sko odkry­te – śli­zgaw­ka płat­na), a tak­że dwa naj­po­pu­lar­niej­sze lodo­wi­ska – przed Pałacem Kultury i Nauki oraz na Rynku Starego Miasta. Obie śród­miej­skie śli­zgaw­ki będą odkry­te, a wstęp na taflę bez­płat­ny. Trwają pra­ce przy budo­wie obu ślizgawek.

Na sta­ro­miej­skim ryn­ku lodo­wa tafla oto­czy pomnik Warszawskiej Syrenki, a do dys­po­zy­cji łyż­wia­rzy będzie bli­sko 600 m2 lodo­wi­ska. Goście będą mogli rów­nież sko­rzy­stać z wypo­ży­czal­ni łyżew, a tak­że punk­ty gastro­no­micz­ne. Ślizgawka o śred­ni­cy ponad 14 metrów będzie dzia­łać od ponie­dział­ku do piąt­ku od godz. 10.00 do 21.00, nato­miast w week­en­dy od godz. 10.00 do 22.00. Rokrocznie z tej śli­zgaw­ki korzy­sta bli­sko 35 000 ama­to­rów łyżwiarstwa.

Pozostałe lodo­wi­ska roz­pocz­ną swo­ją dzia­łal­ność w grud­niu. Będą to ślizgawki:

  • Bemowo – przy ul. Obrońców Tobruku 40 – lodo­wi­sko zada­szo­ne – śli­zgaw­ka bez­płat­na – pla­no­wa­ny start w pierw­szej poło­wie grudnia;
  • Ochota – OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 – lodo­wi­sko zada­szo­ne – śli­zgaw­ka płat­na – pla­no­wa­ny start w pierw­szej poło­wie grudnia.
  • Praga-Południe – ZS nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24 – lodo­wi­sko zada­szo­ne – śli­zgaw­ka bez­płat­na – start pla­no­wa­ny na począ­tek grudnia;
  • Praga-Północ – Ośrodek „Namysłowska” SCS Aktywna Warszawa przy ul. Namysłowskiej 8 – lodo­wi­sko zada­szo­ne – śli­zgaw­ka płat­na – start pla­no­wa­ny na począ­tek grudnia;
  • Ursus – SP nr 11 przy ul. Keniga 20 – lodo­wi­sko odkry­te – śli­zgaw­ka bez­płat­na – pla­no­wa­ny start w pierw­szej poło­wie grudnia;
  • Ursus – SP nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 – lodo­wi­sko odkry­te – śli­zgaw­ka bez­płat­na – pla­no­wa­ny start w pierw­szej poło­wie grudnia;
  • Wesoła – przy ul. Armii Krajowej 72 – lodo­wi­sko zada­szo­ne – śli­zgaw­ka bez­płat­na – start pla­no­wa­ny na począ­tek grudnia;
  • Żoliborz – OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 – lodo­wi­sko zada­szo­ne – śli­zgaw­ka płatna.
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.