Kilometrowy podziemny tunel tramwajowy pod Wolą i Ochotą

Taką rewo­lu­cję zapo­wie­dzia­ła wczo­raj Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre­zy­dent Warszawy. Tunel miał­by dłu­gość od 850 do 1000 m i prze­cho­dził z ul. Kasprzaka pod pero­na­mi Dworca PKP Warszawa Zachodnia oraz Parkiem Zachodnim do ul. Bitwy Warszawskiej 1920.

Krakowski Szybki Tramwaj. Fot. Wikipedia

Krakowski Szybki Tramwaj. Fot. Wikipedia

Tunel tram­wa­jo­wy prze­cho­dził­by więc na gra­ni­cy Woli i Ochoty. Po jed­nej i po dru­giej stro­nie tune­lu powsta­ły­by przy­stan­ki. Władze przy­zna­ją jed­nak, że jest to pra­ca na 2017 lub 2018 rok. Tunel dzia­ła już w Krakowie i podob­no zda­je tam egzamin.

Pierwotny pro­jekt zakła­dał powsta­nie pętli przy Al. Jerozolimskich jed­nak pod­czas kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych oka­za­ło się, że wie­le osób chce zacho­wa­nia tere­nów zie­lo­nych, a pętla zaję­ła­by dużo miej­sca. W ten spo­sób park pozo­sta­nie w obec­nym kształ­cie, bo tunel będzie prze­cho­dzić pod nim.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.