Kilometrowy podziemny tunel tramwajowy pod Wolą i Ochotą

Taką rewolucję zapowiedzi­ała wczo­raj Han­na Gronkiewicz-Waltz, prezy­dent Warsza­wy. Tunel miał­by dłu­gość od 850 do 1000 m i prze­chodz­ił z ul. Kasprza­ka pod per­on­a­mi Dwor­ca PKP Warsza­wa Zachod­nia oraz Parkiem Zachod­nim do ul. Bitwy Warsza­wskiej 1920.

Krakowski Szybki Tramwaj. Fot. Wikipedia

Krakows­ki Szy­b­ki Tramwaj. Fot. Wikipedia

Tunel tramwa­jowy prze­chodz­ił­by więc na grani­cy Woli i Ochoty. Po jed­nej i po drugiej stron­ie tunelu pow­stały­by przys­tan­ki. Władze przyz­na­ją jed­nak, że jest to pra­ca na 2017 lub 2018 rok. Tunel dzi­ała już w Krakowie i podob­no zda­je tam egza­min.

Pier­wot­ny pro­jekt zakładał pow­stanie pętli przy Al. Jero­zolim­s­kich jed­nak pod­czas kon­sul­tacji społecznych okaza­ło się, że wiele osób chce zachowa­nia terenów zielonych, a pęt­la zajęła­by dużo miejs­ca. W ten sposób park pozostanie w obec­nym ksz­tał­cie, bo tunel będzie prze­chodz­ić pod nim.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.