Kim są i jak wyglądają syreny odnalezione w Wiśle? [GALERIA]

Najpierw film wiralowy, pokazu­ją­cy wydoby­cie syren z Wisły, potem wys­tąpi­e­nie prezy­den­ta Jarosława Jóźwia­ka, a na końcu akli­matyza­c­ja syren. Jak wyglą­da­ją i co o nich wiemy?

Fot. Anna Liminowicz

Fot. Anna Lim­i­now­icz

Akli­matyza­c­ja syren to pro­jekt w ramach Fes­ti­walu Nowi Warsza­w­ia­cy to nowy pro­jekt Białołęck­iego Ośrod­ka Kul­tu­ry, Muzeum Woli, Odzi­ał Muzeum Warsza­wy, Mias­ta Stołecznego Warsza­wa oraz Domu Kul­tu­ry Dzi­ał­dows­ka. Fes­ti­w­al skła­da się z 3 filarów: ani­macji społecznych „Warsza­wa od środ­ka”, odby­wa­ją­cych się od lip­ca do październi­ka 2015 na Woli i Białołęce, dzi­ałań artysty­cznych (wrze­sień, październik 2015) oraz debat, pan­eli dyskusyjnych i kon­fer­encji naukowej (październik-grudzień 2015). Różnorodne, inter­dyscy­pli­narne dzi­ała­nia odby­wa­jące się w ramach Fes­ti­walu są próbą zmierzenia się z tożsamoś­cią stol­i­cy, z oczeki­wa­ni­a­mi jej mieszkańców i przy­jezd­nych, zaw­ier­a­ją kry­ty­czną reflek­sję na tem­at zmi­an we współczes­nej Warsza­w­ie.

Fes­ti­w­al skła­da się z 3 filarów: ani­macji społecznych „Warsza­wa od środ­ka”, odby­wa­ją­cych się od lip­ca do październi­ka 2015 na Woli i Białołęce, dzi­ałań artysty­cznych (wrze­sień, październik 2015) oraz debat, pan­eli dyskusyjnych i kon­fer­encji naukowej (październik-grudzień 2015). Czeka nas więc jeszcze masa atrakcji. Wszys­tkie moż­na zobaczyć na stron­ie wydarzenia.

Fot. Anna Lim­i­now­icz
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.