Kim są i jak wyglądają syreny odnalezione w Wiśle? [GALERIA]

Najpierw film wiralowy, pokazu­ją­cy wydoby­cie syren z Wisły, potem wys­tąpi­e­nie prezy­den­ta Jarosława Jóźwiaka, a na końcu akli­matyza­c­ja syren. Jak wyglą­da­ją i co o nich wiemy?

Fot. Anna Liminowicz

Fot. Anna Lim­i­now­icz

Akli­matyza­c­ja syren to pro­jekt w ramach Fes­ti­walu Nowi Warsza­w­ia­cy to nowy pro­jekt Białołęck­iego Ośrod­ka Kul­tu­ry, Muzeum Woli, Odzi­ał Muzeum Warsza­wy, Mias­ta Stołeczne­go Warsza­wa oraz Domu Kul­tu­ry Dzi­ał­dowska. Fes­ti­wal składa się z 3 filarów: ani­macji społeczny­ch „Warsza­wa od środ­ka”, odby­wa­ją­cy­ch się od lip­ca do października 2015 na Woli i Białołęce, dzi­ałań artysty­czny­ch (wrze­sień, październik 2015) oraz debat, pan­eli dyskusyjny­ch i kon­fer­encji naukowej (październik-grudzień 2015). Różnorod­ne, inter­dyscy­pli­narne dzi­ała­nia odby­wa­jące się w ramach Fes­ti­walu są próbą zmierzenia się z tożsamoś­cią stol­i­cy, z oczeki­wa­ni­ami jej mieszkańców i przy­jezd­ny­ch, zaw­ier­a­ją kry­ty­czną reflek­sję na tem­at zmi­an we współczes­nej Warsza­w­ie.

Fes­ti­wal składa się z 3 filarów: ani­macji społeczny­ch „Warsza­wa od środ­ka”, odby­wa­ją­cy­ch się od lip­ca do października 2015 na Woli i Białołęce, dzi­ałań artysty­czny­ch (wrze­sień, październik 2015) oraz debat, pan­eli dyskusyjny­ch i kon­fer­encji naukowej (październik-grudzień 2015). Czeka nas więc jeszcze masa atrakcji. Wszys­tkie moż­na zobaczyć na stron­ie wydarzenia.

Fot. Anna Lim­i­now­icz
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.