Kino w Politechnice Warszawskiej. Wstęp wolny!

Specjalny seans fil­mo­wy zor­ga­ni­zo­wa­ny po raz pierw­szy na Politechnice Warszawskiej towa­rzy­szyć będzie tego­rocz­nym obcho­dom Święta PW. Na jeden wie­czór Duża Aula w Gmachu Głównym prze­mie­ni się w nie­zwy­kłą salę kino­wą, na któ­rej w kino­wych rzę­dach zasią­dzie 300 osób. Nie zabrak­nie rów­nież tra­dy­cyj­nej chru­pią­cej prze­ką­ski – popcor­nu, któ­rą będą mogli poczę­sto­wać się widzo­wie pod­czas tej nie­ty­po­wej projekcji.

Fot. Politechnika Warszawska

Fot. Politechnika Warszawska

Dziś, 21 listo­pa­da 2016, o godz. 18.00 na kil­ku­me­tro­wym ekra­nie wyświe­tlo­ny zosta­nie film „Iluzja” („Now you see me”) – fran­cu­sko-ame­ry­kań­ski thril­ler z 2013 roku.

Zarys fabu­ły: „Istniejąca od wie­ków taj­na orga­ni­za­cja OKO zbie­ra eki­pę naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych, obda­rzo­nych nie­zwy­kły­mi umie­jęt­no­ścia­mi ilu­zjo­ni­stów i powie­rza im cel, któ­re­go nikt dotąd nie miał odwa­gi się pod­jąć. O gru­pie robi się gło­śno po spek­ta­klu, pod­czas któ­re­go rabu­ją bank znaj­du­ją­cy się na innym kon­ty­nen­cie, a milio­ny prze­le­wa­ją na kon­ta ludzi obec­nych na widow­ni. Tropem ilu­zjo­ni­stów rusza agent FBI, prze­ko­na­ny, że za ich dzia­łal­no­ścią musi kryć się coś wię­cej. Nie jest on jedy­nym czło­wie­kiem, któ­ry chce poznać tajem­ni­cę gru­py, któ­ra przy­go­to­wu­je się do reali­za­cji bez­pre­ce­den­so­we­go pla­nu” (opis dystrybutora).

Ponadto, spe­cjal­ne oświe­tle­nie, jakie zasto­so­wa­ne zosta­nie pod­czas sean­su spo­tę­gu­je efek­ty wizu­al­ne, co przy ciem­nej, monu­men­tal­nej auli zapew­ni wyjąt­ko­wy rezul­tat. Z pew­no­ścią będzie
to cie­ka­we doświad­cze­nie dla wszyst­kich fanów kina.

Pomysłodawcą oraz orga­ni­za­to­rem kina na PW jest Biuro ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej.

Wstęp na wyda­rze­nie jest wolny.

Link do wyda­rze­nia na FB: https://www.facebook.com/events/1767855903466782/

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.