Kino w Politechnice Warszawskiej. Wstęp wolny!

Spec­jal­ny seans fil­mowy zor­ga­ni­zowany po raz pier­wszy na Politech­nice Warsza­wskiej towarzyszyć będzie tegorocznym obchodom Świę­ta PW. Na jeden wieczór Duża Aula w Gmachu Głównym przemieni się w niezwykłą salę kinową, na której w kinowych rzę­dach zasiądzie 300 osób. Nie zabraknie również trady­cyjnej chrupiącej przekąs­ki – pop­cor­nu, którą będą mogli poczęs­tować się wid­zowie pod­czas tej niety­powej pro­jekcji.


Fot. Politechnika Warszawska

Fot. Politech­ni­ka Warsza­wska

Dziś, 21 listopa­da 2016, o godz. 18.00 na kilkumetrowym ekranie wyświ­et­lony zostanie film „Iluz­ja” („Now you see me”) – fran­cusko-amerykańs­ki thriller z 2013 roku.


Zarys fabuły: „Ist­nieją­ca od wieków taj­na orga­ni­za­c­ja OKO zbiera ekipę najbardziej utal­en­towanych, obdar­zonych niezwykły­mi umiejęt­noś­ci­a­mi iluzjon­istów i powierza im cel, którego nikt dotąd nie miał odwa­gi się pod­jąć. O grupie robi się głośno po spek­tak­lu, pod­czas którego rabu­ją bank zna­j­du­ją­cy się na innym kon­ty­nen­cie, a mil­iony przele­wa­ją na kon­ta ludzi obec­nych na wid­owni. Tropem iluzjon­istów rusza agent FBI, przeko­nany, że za ich dzi­ałal­noś­cią musi kryć się coś więcej. Nie jest on jedynym człowiekiem, który chce poz­nać tajem­nicę grupy, która przy­go­towu­je się do real­iza­cji bezprece­den­sowego planu” (opis dys­try­b­u­to­ra).

Pon­ad­to, spec­jalne oświ­etle­nie, jakie zas­tosowane zostanie pod­czas sean­su spotęgu­je efek­ty wiz­ualne, co przy ciem­nej, mon­u­men­tal­nej auli zapewni wyjątkowy rezul­tat. Z pewnoś­cią będzie
to ciekawe doświad­cze­nie dla wszys­t­kich fanów kina.

Pomysło­daw­cą oraz orga­ni­za­torem kina na PW jest Biuro ds. Pro­mocji i Infor­ma­cji Politech­ni­ki Warsza­wskiej.

Wstęp na wydarze­nie jest wol­ny.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1767855903466782/

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.