Kobieta zatrzymana pod zarzutem sutenerstwa i stręczycielstwa

Policjanci z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko życiu i zdro­wiu z Woli zatrzy­ma­li kobie­tę podej­rza­ną o uła­twia­nie i czer­pa­nie korzy­ści z nie­rzą­du. Jak usta­li­li funk­cjo­na­riu­sze, od pew­ne­go cza­su udo­stęp­nia­ła miesz­ka­nie i przyj­mo­wa­ła korzy­ści mająt­ko­we z upraw­nia­nia pro­sty­tu­cji. Śledczy zabez­pie­czy­li ponad 8 tys. zł na poczet przy­szłych kar. Ewelina D. już usły­sza­ła zarzu­ty. Za to prze­stęp­stwo kodeks kar­ny prze­wi­du­je karę do 5 lat pozba­wie­nia wolności.

Fot. KSP

Policjanci z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko życiu i zdro­wiu wol­skiej komen­dy pra­co­wa­li nad spra­wą zwią­za­ną z uła­twia­niem i czer­pa­niem korzy­ści finan­so­wej z upra­wia­nia nie­rzą­du. Z usta­leń wyni­ka, że spraw­ca pobie­rał pie­nią­dze od kobiet za upra­wia­nie nie­rzą­du, udo­stęp­niał do tego lokal, publi­ko­wa­li anon­se na por­ta­lach inter­ne­to­wych oraz udzie­lał infor­ma­cji o świad­czo­nych usługach.

Sumienna pra­ca poli­cjan­tów zaowo­co­wa­ła usta­le­niem i zatrzy­ma­niem oso­by odpo­wie­dzial­nej za te prze­stęp­stwa. 30-let­nia Ewelina D. zosta­ła zatrzy­ma­na i tra­fi­ła do poli­cyj­nej celi. W trak­cie prze­szu­ka­nia poli­cjan­ci zabez­pie­czy­li środ­ki pie­nięż­ne w wyso­ko­ści ok. 8 tys zł. oraz 20 euro na poczet przy­szłych kar i grzy­wien. Dodatkowo funk­cjo­na­riu­sze zabez­pie­czy­li kil­ka­na­ście tele­fo­nów komórkowych.

Zebrany mate­riał dowo­do­wy pozwo­lił na udo­wod­nie­nie zatrzy­ma­nej czer­pa­nia korzy­ści z nie­rzą­du oraz uła­twia­nia upra­wia­nia pro­sty­tu­cji. Podejrzana usły­sza­ła zarzu­ty za sute­ner­stwo i strę­czy­ciel­stwo. Za to może gro­zić kara do 5 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.