Kobieta zatrzymana pod zarzutem sutenerstwa i stręczycielstwa

Polic­jan­ci z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko życiu i zdrow­iu z Woli zatrzy­mali kobi­etę pode­jrzaną o ułatwian­ie i czer­panie korzyś­ci z nierzą­du. Jak ustalili funkcjonar­iusze, od pewnego cza­su udostęp­ni­ała mieszkanie i przyj­mowała korzyś­ci majątkowe z upraw­ni­a­nia prosty­tucji. Śled­czy zabez­pieczyli pon­ad 8 tys. zł na poczet przyszłych kar. Eweli­na D. już usłysza­ła zarzu­ty. Za to przestępst­wo kodeks karny przewidu­je karę do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.


Fot. KSP

Polic­jan­ci z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko życiu i zdrow­iu wol­skiej komendy pra­cow­ali nad sprawą związaną z ułatwian­iem i czer­paniem korzyś­ci finan­sowej z upraw­ia­nia nierzą­du. Z ustaleń wyni­ka, że spraw­ca pobier­ał pieniądze od kobi­et za upraw­ian­ie nierzą­du, udostęp­ni­ał do tego lokal, pub­likowali anonse na por­ta­lach inter­ne­towych oraz udzielał infor­ma­cji o świad­c­zonych usłu­gach.

Sum­i­en­na pra­ca polic­jan­tów zaowocow­ała ustal­e­niem i zatrzy­maniem oso­by odpowiedzial­nej za te przestępst­wa. 30-let­nia Eweli­na D. została zatrzy­mana i trafiła do pol­i­cyjnej celi. W trak­cie przeszuka­nia polic­jan­ci zabez­pieczyli środ­ki pieniężne w wysokoś­ci ok. 8 tys zł. oraz 20 euro na poczet przyszłych kar i grzy­wien. Dodatkowo funkcjonar­iusze zabez­pieczyli kilka­naś­cie tele­fonów komórkowych.

Zebrany mate­ri­ał dowodowy poz­wolił na udowod­nie­nie zatrzy­manej czer­pa­nia korzyś­ci z nierzą­du oraz ułatwia­nia upraw­ia­nia prosty­tucji. Pode­jrzana usłysza­ła zarzu­ty za suten­erst­wo i stręczy­cielst­wo. Za to może groz­ić kara do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.