Łzy same napływają do oczu. Kolęda warszawska z 1939 roku [WIDEO]

Jeżeli jesz­cze nie sły­sze­li­ście war­to się­gnąć po kolę­dę war­szaw­ską z 1939 roku. Smutna i nostal­gicz­na, nawią­zu­je do smut­ne­go cza­su woj­ny. W tle widzi­my zdję­cia oku­po­wa­nej Warszawy. Wokal Margaret dosko­na­le współ­gra z muzy­ką Zbigniewa Preisnera. Rezultat może­cie zoba­czyć poniżej.

O, Matko odłóż dzień narodzenia
Na inny czas
Niechaj nie widzą oczy stworzenia
Jak gnę­bią nas
Niechaj się rodzi Syn Najmilejszy
Śród innych gwiazd
Ale nie tutaj, nie w najsmutniejszym
Ze wszyst­kich miast

Bo w naszym mie­ście, któ­re pamiętasz
Z dale­kich dni,
Krzyże wyro­sły, krzy­że i cmentarz
Świeży od krwi
Bo nasze dzie­ci pod szrapnelami
Padły bez tchu

O, Święta Mario, módl się za nami,
Lecz nie chodź tu

A jeśli chcesz już naro­dzić w cieniu
Wojennych zgliszcz,
To lepiej zaraz po narodzeniu
Rzuć go na krzyż

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.