Kolejna brytyjska odzieżówka zamyka swój sklep! To następna firma po Marks&Spencer i Dorothy Perkins

Zamknięcie wszyst­kich skle­pów w Polsce ogło­sił Marks&Spencer. Podobną decy­zję pod­ję­li wła­ści­cie­le Dorothy Perkins, któ­rzy likwi­du­ją jedy­ny w Polsce sklep w Złotych Tarasach. To jed­nak nie koniec zamy­ka­nia bry­tyj­skich pla­có­wek han­dlo­wych. Swój sklep likwi­du­je rów­nież Topshop.

Jak dowie­dzie­li­śmy się na miej­scu 29 stycz­nia będzie ostat­nim dnia dzia­łal­no­ści jedy­ne­go skle­pu Topshop w Polsce. Obsługa w Złotych Tarasach poin­for­mo­wa­ła nas, ze mar­ka wyco­fu­je się z nasze­go rynku.

Topshop dzia­ła w ponad 100 kra­jach na świe­cie i jest czę­ścią Arcadia Group do któ­re­go nale­ży rów­nież m.in mar­ka Dorothy Perkins. Pierwsza odzie­żów­ka sku­pia się jed­nak na młod­szych kobie­tach, pod­czas gdy dru­ga sprze­da­je kre­acje oso­bom doj­rza­łym. Zarówno Topshop, jak i Dorothy Perkins zamy­ka­ją swo­je jedy­ne w Polsce skle­py. Obydwa znaj­du­ją się w Złotych Tarasach.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.