Koło zapasowe nafaszerowane narkotykami

Fot. KSP

Fot. KSP

Polic­jan­ci zwal­cza­ją­cy przestępc­zość narko­tykową z Komendy Stołecznej Policji zatrzy­mali 34-let­niego Łukasza D. pode­jrzanego o posi­adanie znacznej iloś­ci środ­ków odurza­ją­cych. W kole zna­j­du­ją­cym się w samo­chodzie ukryte było praw­ie 2 kg mar­i­huany oraz 200 gramów haszyszu. Osza­cow­ana czarnorynkowa wartość zabez­piec­zonych narko­tyków to pon­ad 180 tysię­cy zło­tych.

Na drodze kra­jowej nr 7 w okoli­cach Zakroczymia, doszło do zatrzy­ma­nia kierow­cy i kon­troli jego pojaz­du. W samo­chodzie prze­wożone było koło, w którym pomiędzy oponą a fel­gą funkcjonar­iusze znaleźli w kilku tore­bkach foliowych praw­ie 2 kg mar­i­huany oraz 200 gramów haszyszu, o łącznej czarnorynkowej wartoś­ci pon­ad 180 tysię­cy zło­tych. Jak osza­cow­ali polic­jan­ci, z zabez­piec­zonych narko­tyków moż­na by przy­go­tować pon­ad 4300 por­cji dil­er­s­kich. Mar­i­huanę i haszysz zabez­piec­zono, a Łukasz D. trafił do pol­i­cyjnej celi.

Następ­nie zatrzy­many mężczyz­na usłyszał zarzut posi­ada­nia znacznej iloś­ci środ­ków odurza­ją­cych. Zgod­nie z art. 62 ust. 2 Ustawy o prze­ci­wdzi­ała­niu narko­manii, groz­ić mu może kara pozbaw­ienia wol­noś­ci do 10 lat. Na pod­staw­ie zebranego mate­ri­ału dowodowego sąd pod­jął decyzję o zas­tosowa­niu wobec Łukasza D. środ­ka zapo­b­ie­gaw­czego w postaci tym­cza­sowego aresz­towa­nia na trzy miesiące.

Stołeczni polic­jan­ci pod nad­zorem proku­ra­torskim wyjaś­ni­a­ją okolicznoś­ci sprawy, która ma charak­ter roz­wo­jowy i nie wyk­lucza­ją kole­jnych zatrzy­mań.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.