Koło zapasowe nafaszerowane narkotykami

Fot. KSP

Fot. KSP

Policjanci zwal­cza­ją­cy prze­stęp­czość nar­ko­ty­ko­wą z Komendy Stołecznej Policji zatrzy­ma­li 34-let­nie­go Łukasza D. podej­rza­ne­go o posia­da­nie znacz­nej ilo­ści środ­ków odu­rza­ją­cych. W kole znaj­du­ją­cym się w samo­cho­dzie ukry­te było pra­wie 2 kg mari­hu­any oraz 200 gra­mów haszy­szu. Oszacowana czar­no­ryn­ko­wa war­tość zabez­pie­czo­nych nar­ko­ty­ków to ponad 180 tysię­cy złotych.

Na dro­dze kra­jo­wej nr 7 w oko­li­cach Zakroczymia, doszło do zatrzy­ma­nia kie­row­cy i kon­tro­li jego pojaz­du. W samo­cho­dzie prze­wo­żo­ne było koło, w któ­rym pomię­dzy opo­ną a fel­gą funk­cjo­na­riu­sze zna­leź­li w kil­ku toreb­kach folio­wych pra­wie 2 kg mari­hu­any oraz 200 gra­mów haszy­szu, o łącz­nej czar­no­ryn­ko­wej war­to­ści ponad 180 tysię­cy zło­tych. Jak osza­co­wa­li poli­cjan­ci, z zabez­pie­czo­nych nar­ko­ty­ków moż­na by przy­go­to­wać ponad 4300 por­cji diler­skich. Marihuanę i haszysz zabez­pie­czo­no, a Łukasz D. tra­fił do poli­cyj­nej celi.

Następnie zatrzy­ma­ny męż­czy­zna usły­szał zarzut posia­da­nia znacz­nej ilo­ści środ­ków odu­rza­ją­cych. Zgodnie z art. 62 ust. 2 Ustawy o prze­ciw­dzia­ła­niu nar­ko­ma­nii, gro­zić mu może kara pozba­wie­nia wol­no­ści do 10 lat. Na pod­sta­wie zebra­ne­go mate­ria­łu dowo­do­we­go sąd pod­jął decy­zję o zasto­so­wa­niu wobec Łukasza D. środ­ka zapo­bie­gaw­cze­go w posta­ci tym­cza­so­we­go aresz­to­wa­nia na trzy miesiące.

Stołeczni poli­cjan­ci pod nad­zo­rem pro­ku­ra­tor­skim wyja­śnia­ją oko­licz­no­ści spra­wy, któ­ra ma cha­rak­ter roz­wo­jo­wy i nie wyklu­cza­ją kolej­nych zatrzymań.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.