Koniec z niezdrowymi przekąskami w szkolnych sklepikach. W życie wchodzą nowe przepisy

Koniec z chip­sa­mi, chrup­ka­mi, słod­ki­mi napo­ja­mi i loda­mi w szkołach. Pod­czas Kon­fer­encji „Wiem, co jem – jak wdrażać w szkole od 1 wrześ­nia 2015 r. nowe pra­wo w zakre­sie żywienia?” przed­staw­iono nowy pro­gram wal­ki z otyłoś­cią wśród dzieci.

Zdrowy sklepik szkolny. Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie

Zdrowy sklepik szkol­ny. Fot. Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny nr 2 w Legionowie

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 wrześ­nia. Min­is­terst­wo Zdrowia przy­go­towało roz­porządze­nie w którym określono, jakie pro­duk­ty mogą być dopuszc­zone do sprzedaży w placówkach oświaty, a jakie są niedoz­wolone. Na liś­cie szkodli­wych skład­ników znalazł się nie tylko cuki­er i tłuszcze, ale również sól i wiele innych skład­ników. Nowe przepisy nakłada­ją też na szkołę obow­iązek zapewnienia uczniom dostępu do świeżej wody pit­nej.

Na Mazowszu odsetek dzieci z otyłoś­cią należy do najwięk­szych w całym kra­ju. Według niek­tórych danych to nawet 32 proc. wszys­t­kich dzieci.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.