Konserwator wstrzymał rozbiórkę Rotundy! Okazało się, że konstrukcja jest oryginalna!

Rotun­da fig­u­ru­je w gmin­nej ewidencji zabytków. Piotr Bra­ban­der, poprzed­ni kon­ser­wa­tor, zez­wolił na rozbiórkę myśląc, że Rotun­da nie posi­a­da już ory­gi­nal­nych częś­ci z lat 60. Okaza­ło się, że się mylił.

Po odsłonię­ciu elewacji okaza­ło się, że kon­strukc­ja jest w stanie pier­wot­nym. Mało tego, nie ucier­pi­ała ona w trak­cie wybuchu i jest w lep­szym stanie niż opisy­wała to doku­men­tac­ja. Do tej pory roze­bra­no ele­men­ty, który dodano po wybuchu. To, co zostało to ory­gi­nalne rozwiąza­nia kon­struk­torskie z lat 60.
„W zeszłym tygod­niu do wojew­ódzkiej kon­ser­wa­tor zabytków zostało złożone pis­mo, ze to jest ory­gi­nal­na kon­strukc­ja. i że gotowi jesteśmy wstrzy­mać prace pod warunk­iem wpisu do rejestru. Tak się jed­nak nie stało, bo wojew­ódzkie kon­ser­wa­tor stwierdz­iła, że wszys­tko jest wtórne” – mówi nam Michał Kra­suc­ki, Stołeczny Kon­ser­wa­tor Zabytków – „W między­cza­sie trwała rozbiór­ka, a my ponown­ie anal­i­zowal­iśmy doku­men­tację. W pro­jek­cie nie ma żad­nej eksper­tyzy, nie było anal­izy kon­strukcji pod katem wartoś­ci his­to­rycznej. Wszyscy założyli, że jest wtór­na. Pro­jek­tan­ci także nie zamówili eksper­tyzy. Twierdzili, że kon­strukc­ja nie jest ory­gi­nal­na i jest w złym stanie tech­nicznym. Pod­czas rozbiór­ki okaza­ło się, że kon­strukc­ja jest ory­gi­nal­na. Ter­az wojew­ódz­ka kon­ser­wa­tor zabytków ma dwa tygod­nie na wpisanie met­alowej kon­strukcji do rejestru zabytków. Nieza­leżnie od tego my będziemy starali się dogadać jakoś z pro­jek­tan­ta­mi” – doda­je kon­ser­wa­tor.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.