Konserwator wstrzymał rozbiórkę Rotundy! Okazało się, że konstrukcja jest oryginalna!

Rotunda figu­ru­je w gmin­nej ewi­den­cji zabyt­ków. Piotr Brabander, poprzed­ni kon­ser­wa­tor, zezwo­lił na roz­biór­kę myśląc, że Rotunda nie posia­da już ory­gi­nal­nych czę­ści z lat 60. Okazało się, że się mylił.

Po odsło­nię­ciu ele­wa­cji oka­za­ło się, że kon­struk­cja jest w sta­nie pier­wot­nym. Mało tego, nie ucier­pia­ła ona w trak­cie wybu­chu i jest w lep­szym sta­nie niż opi­sy­wa­ła to doku­men­ta­cja. Do tej pory roze­bra­no ele­men­ty, któ­ry doda­no po wybu­chu. To, co zosta­ło to ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia kon­struk­tor­skie z lat 60.

„W zeszłym tygo­dniu do woje­wódz­kiej kon­ser­wa­tor zabyt­ków zosta­ło zło­żo­ne pismo, ze to jest ory­gi­nal­na kon­struk­cja. i że goto­wi jeste­śmy wstrzy­mać pra­ce pod warun­kiem wpi­su do reje­stru. Tak się jed­nak nie sta­ło, bo woje­wódz­kie kon­ser­wa­tor stwier­dzi­ła, że wszyst­ko jest wtór­ne” – mówi nam Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków – „W mię­dzy­cza­sie trwa­ła roz­biór­ka, a my ponow­nie ana­li­zo­wa­li­śmy doku­men­ta­cję. W pro­jek­cie nie ma żad­nej eks­per­ty­zy, nie było ana­li­zy kon­struk­cji pod katem war­to­ści histo­rycz­nej. Wszyscy zało­ży­li, że jest wtór­na. Projektanci tak­że nie zamó­wi­li eks­per­ty­zy. Twierdzili, że kon­struk­cja nie jest ory­gi­nal­na i jest w złym sta­nie tech­nicz­nym. Podczas roz­biór­ki oka­za­ło się, że kon­struk­cja jest ory­gi­nal­na. Teraz woje­wódz­ka kon­ser­wa­tor zabyt­ków ma dwa tygo­dnie na wpi­sa­nie meta­lo­wej kon­struk­cji do reje­stru zabyt­ków. Niezależnie od tego my będzie­my sta­ra­li się doga­dać jakoś z pro­jek­tan­ta­mi” – doda­je konserwator.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.