Kultowa świąteczna ciężarówka Coca-Coli niedługo w Warszawie. Gdzie i kiedy będzie można ją zobaczyć?

Już za oko­ło pół­to­ra mie­sią­ca Warszawa roz­bły­śnie świą­tecz­ny­mi ilu­mi­na­cja­mi, w naszych domach zapach­nie cho­in­ka i pier­nik z cyna­mo­nem, a cała rodzi­na usią­dzie do rodzin­ne­go sto­łu. Zanim jed­nak się to sta­nie, może­my przejść się na Stadion Narodowy, by popo­dzi­wiać kul­to­wą czer­wo­ną ciężarówkę.

Powyższe zdję­cia poka­zu­ją, jak pre­zen­to­wa­ła się cię­ża­rów­ka w tam­tym roku. W tym roku tra­dy­cyj­nie już będzie­my mogli zoba­czyć pojazd przy Stadionie Narodowym. Zmienia się tyl­ko ter­min, tym razem będzie to 21 grud­nia i natu­ral­nie będzie dostęp­na za darmo.

Pojazd to nie byle jaki, bowiem zamon­to­wa­nych ma 6 tysię­cy ledo­wych świa­te­łek o łącz­nej dłu­go­ści 160 metrów. nie zabrak­nie też zabaw, atrak­cji i oczy­wi­ście Coca-Coli.

Ciężarówka odwie­dzi też oko­licz­ne mia­sta. 8 grud­nia będzie na ryn­ku w Mińsku Mazowieckiem, 11 grud­nia na Placu Tadeusza Kościuszki w Radzyminie, a 15 grud­nia na Starówce w Łowiczu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.