Kura Fatima w obronie lisa. Pomóżmy małej lisiczce

Wolon­tar­iusze Fun­dacji Viva pod­czas zbiera­nia mate­ri­ałów do fil­mu znaleźli na jed­nej z ferm młodego lisa, a właś­ci­wie lisiczkę, która wypadła z klat­ki.

„Mała musi­ała wypaść z jed­nej z klatek. Nie potrafil­iśmy ziden­ty­fikować z której. Nie mogliśmy wsadz­ić jej do innej sam­i­cy, ponieważ ta niechyb­nie by ją zagryzła. Mała z tru­dem czoł­ga­jąc się pod rzę­da­mi klatek próbowała znaleźć mamę. Ten widok chwytał za serce. Set­ki przes­traszonych lisów, niewyobrażal­ny smród, a wśród tego wszys­tkiego to małe prz­er­ażone stworze­nie. Tego widoku nie da się zapom­nieć, nie da się go nawet opisać tak, by odd­ać hor­ror tej sytu­acji.
Za murem fermy znaleźliśmy stertę wyrzu­conych martwych lisków, którym nie udało się przeżyć. Z pewnoś­cią czekał ją ten sam los. Nie mogliśmy jej tak zostaw­ić. Od razu po wyciąg­nię­ciu małej z tego piekła, nakarmil­iśmy ją i skon­tak­towal­iśmy się ze spec­jal­istą.”

11354653_475095219310177_702305286_o

Szanse na przeży­cie były nikłe. Lisicz­ka nie miała ogo­na – w jego miejs­cu zna­j­dowała się spo­ra rana, którą trze­ba było wyczyś­cić z larw much. Była sła­ba i odwod­niona. Nie ma żad­nych wąt­pli­woś­ci, że nie przeżyła­by kole­jnej doby na fer­mie. Dzię­ki jed­ne­mu z wolon­tar­iuszy, który poświę­cił jej swój czas (małego lisa należy karmić co 1,5 godziny, nieza­leżnie od pory dnia) i otoczył opieką, lisicz­ka ma się świet­nie i rośnie jak na drożdżach!

Nie martwcie się o los lisicz­ki. Wraz z usamodziel­nie­niem zostanie ona prze­nie­siona do Krakowa i zaopieku­je się nią Fil­letowa pacz­ka – odd­zi­ał Vivy, który spec­jal­izu­je się behaw­iorem oraz opieką nad lisa­mi fer­mowy­mi. Może­cie śledz­ić losy małej oraz resz­ty lisów na stron­ie:
https://www.facebook.com/GanLisPospolity?fref=ts

Zan­im to jed­nak nastąpi, musimy uzbier­ać pieniądze na budowę koj­ca, którego koszt wynosi 4500 zł. Prosimy Was o wpar­cie finan­sowe, sami nie damy rady! Mała ma niesły­chaną wolę wal­ki. Chce żyć. Pomóżmy jej w tym. Zbudu­jmy jej lep­szą przyszłość.

Wpłat moż­na dokony­wać na kon­to:
Fun­dac­ja MRNRZ Viva!
ul. Kawęczyńs­ka 16 lok 39,
03–772 Warsza­wa
53 1500 2080 1220 8000 0100 0000
z dopiskiem „Ura­towana lisicz­ka”.

11297319_475095222643510_122829062_o

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.