Latem przejedziemy rowerem pod Łazienkowskim! Rozpoczął się montaż kładki pieszo-rowerowej

Budowa kład­ki pies­zo-rowerowej na moś­cie Łazienkowskim coraz bardziej zaawan­sowana. Rozpoczął się już mon­taż stalowych ele­men­tów kład­ki. Jed­nocześnie trwa­ją prace związane z wyko­naniem ramp zjaz­dowych.


Most Łazienkows­ki został otwarty odbu­dowie po pożarze pod koniec październi­ka ubiegłego roku. Jeszcze w trak­cie prac zapadła decyz­ja, że wzdłuż mostu pojawi się też kład­ka pies­zo-rowerowa i nowy most został przys­tosowany do mon­tażu kładek pod­wies­zonych pod główną płytą mostu, poniżej chod­ników. Na początku grud­nia 2016 r. wydane zostało poz­wole­nie na budowę kład­ki, dziś po obu stronach Wisły trwa­ją prace.


Aby możli­wy był mon­taż poszczegól­nych ele­men­tów stalowej kon­strukcji, na praskim brzegu Wisły wyko­nane zostały spec­jalne wieże robocze ze stalowy­mi klatka­mi. Cała kon­strukc­ja prze­suwana jest po spec­jal­nym torze jezd­nym, zamon­towanym do belek wspornikowych mostu.

Mon­taż kole­jnych seg­men­tów kład­ki odby­wa się według ściśle określonej kole­jnoś­ci. Na początku każdy kole­jny ele­ment kon­strukcji ustaw­iany jest na plat­formie roboczej, w określonej pozy­cji. Kole­jny krok to przemieszcze­nie ele­men­tu w miejsce, gdzie zostanie wbu­dowany, jego opuszcze­nie oraz przykręce­nie do wcześniej wyko­nanych wsporników. Potem następu­je ustaw­ie­nie seg­men­tu w odpowied­niej pozy­cji i wyko­nanie spoiny mon­tażowej, łączącej nowy ele­ment z tymi już wcześniej zmon­towany­mi. Czyn­noś­ci te są pow­tarzane przy kole­jnych seg­men­tach.

Równole­gle z mon­tażem kon­strukcji stalowej kład­ki, trwa­ją prace związane z wyko­naniem ramp zjaz­dowych. Wykon­aw­ca prac zakończył robo­ty związane z fun­da­men­ta­mi ramp w rejonie między­wala. Trwa budowa pod­pór ramp łączą­cych stalową kon­strukcję kład­ki z poziomem ul. Wał Miedzeszyńs­ki. Budowa pod­pór pod rampy po stron­ie Śród­mieś­cia już się zakończyła.

Efekt koń­cowy

Pod przeprawą będą dwie kład­ki – po północ­nej i połud­niowej stron­ie. Po stron­ie śród­miejskiej połączą się one ze ścieżka­mi na Cyplu Czer­ni­akowskim, po prask­iej – z drogą rowerową wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego. Pow­stanie także dodatkowa kład­ka pozwala­ją­ca prze­jechać nad Wałem Miedzeszyńskim (po północ­nej stron­ie węzła) która połączy się z nową drogą dla row­erów wzdłuż al. Stanów Zjed­noc­zonych. Zachowana zostanie również rez­er­wa pod ram­pę pozwala­jącą dostać się na plażę i ścieżkę rekrea­cyjną na praskim brzegu Wisły. Kład­ki pod mostem będą miały sze­rokość 3,4 m. Dzię­ki temu, że będą one pod­wies­zone poniżej pomostu przeprawy, nachyle­nia wjazdów nie przekroczą 6–7 proc. Cała trasa będzie miała własne oświ­etle­nie. Inwest­y­c­ja jest real­i­zowana w try­bie „pro­jek­tuj i buduj” przez fir­mę WPM „Mosty”. Budowa ma się skończyć w lipcu 2017 r.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.